Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Ziņu arhīvs

Apbalvoti labākie skolotāji un darbinieki

02.10.2017
 

Katru gadu, pienākot rudenim, Daugavpils  Būvniecības tehnikumā, tiek apsveikti un godināti labākie skolotāji un šogad  arī darbinieki! Lai novērtētu pedagogu, darbinieku nopelnus un ieguldījumu  tehnikuma  attīstībā, sasniegumus profesionālajā un vispārējā vidējā izglītībā, pedagogi un darbinieki, tehnikuma pašpārvalde iesniedza pieteikumus - ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu. Kopā tika iesniegti 106 pieteikumi, no tiem 80, kuros apbalvojumam tika izvirzīti pedagogi, 26 - tehnikuma darbinieki. Apbalvošanas komisija veica apkopojumu un tika noteikti visi nominanti.

Šogad augstākais, 1.pakāpes tehnikuma apbalvojums tika piešķirts trīs pedagogiem un vienam tehnikuma darbiniekam. Apbalvojumu “Daugavpils Būvniecības tehnikuma lepnums” LIELĀ PŪCE nominācijā “Par ilggadīgu, godprātīgu, radošu darbu un profesionālismu” saņēma:

 Genrihs Zablockis - prasmīgs, pieredzes bagāts skolotājs, kas tehnikumā strādā jau 17 gadus, no 2000.gada, Siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļā. Pedagogs savas zināšanas un prasmes nodod topošajiem inženierkomunikāciju tehniķiem, ir autoritāte pedagogu un izglītojamo vidū;

Viktors Oborūns – profesionālās izglītības skolotājs, kas ar lielu atbildības sajūtu, entuziasmu un pacietību izglīto jauniešus būvniecības profesijās, strādā ar īpaši  grūti audzināmiem izglītības programmu īstenošanas vietā “Daugavgrīvas cietums”, pedagoģisko darbu veic jau 18 gadus;

Valdis Bogrecs - jau 23 gadus nodod savas zināšanas Būvniecības jomā jaunajai paaudzei. Valdis nepārtraukti papildina savas zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām būvniecībā, prot motivēt izglītojamos apgūt jaunas iemaņas. Īpaši ir jāatzīmē Valda prasmes krāšņu podniecībā, kas tiek demonstrētas topošajiem speciālistiem. 

1.pakāpes apbalvojumu “Daugavpils Būvniecības tehnikuma lepnums” nominācijā “Par ilggadīgu, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tehnikuma attīstībā”  saņēma tehnikuma finanšu daļas vadītāja Valentīna Košeļonoka. Vadītāja profesionāli strādā ar visiem finanšu dokumentiem, darbu veic ļoti atbildīgi, jo finanšu lietās nedrīkst pieļaut nevienu kļūdu, darbs ir jāveic precīzi, kas prasa lielu koncentrēšanās spēju.

2.pakāpes apbalvojumu Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības raksts “Mazā pūce” nominācijā „Labākais jaunais pedagogs” saņēma divi pedagogi:

Inga Pujate, kas pierādījusi sevi kā zinošu, atbildīgu un lielisku profesionāli. Viņa vada Ceļu būves nodaļu, kurā profesionālo izglītību iegūst topošie ceļu būvtehniķi. Inga, kā nodaļas vadītāja, prot saliedēt skolotāju kolektīvu, atbildīgi pilda visus uzdevumus un rūpējas par nodaļas attīstību un izaugsmi;

Jurijs Umbraško – zinošs un prasmīgs profesionālās izglītības skolotājs, kas strādā izglītības programmas īstenošanas vietā “Daugavgrīvas cietums”. Par skolotāju no izglītojamo puses ir ļoti labas atsauksmes. Skolotājs pastāvīgi paaugstina savu profesionālo izglītību, pašlaik studē Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma Pateicības rakstu “Mazā pūce” nominācijā „Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu sporta organizēšanā un attīstībā” saņēma tehnikuma sporta organizators Ivans Gaļašs. Sporta skolotājs, jauniešus aktīvi iesaista sportā, īpaši ir jāatzīmē profesionāls trenera darbs, kas ir saistīts ar svarbumbu celšanas sekciju, kurā nodarbojoties tehnikuma izglītojamie un tiek sagatavoti nozīmīgiem valsts, Eiropas un pasaules čempionātiem, izcīnot godalgotās vietas. 

Teresa Evstrakhina - IPĪV “Dagda” skolotāja, prasmīga, pieredzes bagāta skolotāja, kas jau 43 gadus veic pedagoģisko darbību, ir pierādījusi savas pedagoga prasmes matemātikas mācīšanā, kas atspoguļojas augstos rezultātos kārtojot centralizētos eksāmenus.  Viņa ir skolotāja, kas uzklausīs, sapratīs, atbalstīs un palīdzēs, labi saprotas ne tikai ar audzēkņiem, bet arī ar viņu vecākiem. Teresa saņēma tehnikuma Pateicības rakstu “Mazā pūce” nominācijā “Par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu vispārējās vidējās izglītības attīstībā”.

Pateicības rakstu “Mazā pūce” nominācijā “Par inovācijām mācību procesā” saņēma Informācijas un metodiskā centra vadītāja Jolanta Savvina. Jolanta tehnikumā organizē un īsteno konferences, seminārus un citus pasākumus, kas nodrošina pedagogu un izglītojamo zināšanu, prasmju un kompetenču kvalitātes paaugstināšanos, dod iespēju iepazīties ar jaunākajām tendencēm būvniecības, metālapstrādes, arhitektūras, ceļu būves un autotransporta nozarēs.

Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti arī labākie tehnikuma darbinieki, kuriem tika pasniegti Pateicības raksti:

Pateicības rakstu nominācijā “Par augstu profesionālo meistarību pienākumu izpildē”  saņēma: elektriķis Rihards Skarbovskis, kas ir atsaucīgs, izpalīdzīgs un labs speciālists.

Atzinīgi tika novērtēta ārsta palīga Olgas Pavlovas darbs. Olga medicīnas nozarē strādā jau 40 gadus, no tiem, sešus gadus Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Savā ikdienas darbā viņa rūpējas un seko katra izglītojamā, pedagoga un darbinieka veselībai, sniedz kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, ir zinošs speciālists!

Pateicības rakstu nominācijā “Par atbildīgu un godprātīgu attieksmi veicot darba pienākumus” saņēma apkopēja Valentīna Stepanova, ilggadējs darbinieks, tehnikumā strādā kopš 1995.gada un IPĪV “Dagda” apkopēja Tekla Potapova. Tehnikuma tehniskie darbinieki ikdienā rūpējas par to, lai katrs ienākot tehnikumā redz tīru, sakārtotu un mājīgu vidi.

Pasākumā ar doktora grāda iegūšanu, aizstāvot Daugavpils Universitātē promocijas darbu par tēmu Parasto diferenciālvienādojumu rezonantas robežproblēmas un iegūstot matemātikas doktora zinātnisko grādu, tika apsveikta tehnikuma iepirkuma speciāliste, sagādniece Nadežda Aleksejeva.

Aizkustinoša un sirsnīga bija tehnikuma vokālā ansambļa „Celtnieks” uzstāšanās. Tehnikuma direktore Ināra Ostrovska novērtēja katra pedagoga ieguldījumu vispārīgās vidējās un profesionālās izglītības attīstībā, ikviens skolotājs tika apsveikts profesionālajos svētkos – Skolotāju dienā!

Fotogalerija

 

Sagatavoja: Jolanta Savvina
Informācijas un metodiskā centra vadītāja 

« atpakaļ