LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Veidlapas/dokumenti

Mācību darba dokumentācija

1. Izglītojamā paskaidrojums

2. Izglītojamā iesniegums direktorei

3. Izglītojamā iesniegums eksāmena pārkārtošanai

4. Izglītojamā iesniegums mēneša braucamajai biļetei

5. Izglītojamā apgaitas lapa

6. Iesniegums no skolotāja, darbinieka

7. Iesniegums direktorei

8. Izglītojamā iesniegums stipendijas pārskaitīšanai uz bankas kontu

9. Izglītojamā iesniegums stipendijai

10. Izglītojamā izziņas pieprasījums

11. Izglītojamā pēcpārbaudījumu lapa

12. Ziņojuma veidlapa

13. Ilgstoši neattaisnoto kavējumu veidlapa

14. Visu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un izglītības programmas

15. Iesniegums stipendiju komisijai

16. Iesniegums par mācību/darba komandējumuMetodiskā dokumentācija

1. DBT īstenojamo izglītības programmu saraksts (Daugavpils)

2. DBT īstenojamo izglītības programmu saraksts (Dagda, Ludza)

3. Profesionālās izglītības nodaļu darba plāns (veidlapa)

4. Profesionālo priekšmetu programma (veidlapa)

5. Vispārizglītojošo priekšmetu programma (veidlapa)

6. Profesionālo priekšmetu tematiskais plāns (veidlapa)

7. Vispārizglītojošo priekšmetu tematiskais plāns 1. kursam (veidlapa)

8. Vispārizglītojošo priekšmetu tematiskais plāns 2-4. kursam (veidlapa)

9. Interešu izglītības programma (veidlapa)

10. Neformālās izglītības programma (profesionālie priekšmeti) (veidlapa)

11. Neformālās izglītības programma (vispārizglītojošie priekšmeti) (veidlapa)

12. Modulārās izglītības programma (veidlapa)

13. Metodiskās izstrādnes veidošanas prasības

14. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un iekšējie noteikumi

15. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

16. Pārbaudes darbu veidlapa

17. Pedagogu pašvērtējums

Prakses un DVB dokumentācija

1. Darba vietā veiktā darba drošības instruktāža

2. Prakses dienasgrāmata

3. Prakses pārbaudes akts

4. Darba devēja aptauja

5. Praktikanta aptauja


Darba aizsardzības instruktāžas

1. Darba aizsardzības instruktāža darba vietā

2. Darba aizsardzības ievadapmācība