EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Veidlapas/dokumenti

Mācību darba dokumentācija

1. Izglītojamā paskaidrojums

2. Izglītojamā iesniegums direktorei

3. Izglītojamā iesniegums eksāmena pārkārtošanai

4. Izglītojamā iesniegums mēneša braucamajai biļetei

5. Izglītojamā apgaitas lapa

6. Iesniegums no skolotāja, darbinieka

7. Iesniegums direktorei

8. Izglītojamā iesniegums stipendijas pārskaitīšanai uz bankas kontu

9. Izglītojamā iesniegums stipendijai

10. Izglītojamā izziņas pieprasījums

11. Izglītojamā pēcpārbaudījumu lapa

12. Ziņojuma veidlapa

13. Ilgstoši neattaisnoto kavējumu veidlapa

14. Visu audzēkņu sadalījums pēc vecuma un izglītības programmas

15. Iesniegums stipendiju komisijaiMetodiskā dokumentācija

1. DBT īstenojamo izglītības programmu saraksts (Daugavpils)

2. DBT īstenojamo izglītības programmu saraksts (Dagda, Ludza)

3. Profesionālās izglītības nodaļu darba plāns (veidlapa)

4. Profesionālo priekšmetu programma (veidlapa)

5. Vispārizglītojošo priekšmetu programma (veidlapa)

6. Profesionālo priekšmetu tematiskais plāns (veidlapa)

7. Vispārizglītojošo priekšmetu tematiskais plāns (veidlapa)

8. Interešu izglītības programma (veidlapa)

9. Neformālās izglītības programma (veidlapa)

10. Modulārās izglītības programma (veidlapa)"

11. Metodiskās izstrādnes noformēšanas prasības

12. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

13. Pārbaudes darbu veidlapa

14. Pedagogu pašvērtējums

Prakses un DVB dokumentācija

1. Darba vietā veiktā darba drošības instruktāža

2. Prakses dienasgrāmata

3. Praktikanta raksturojums

4. Prakses pārbaudes akts

5. Darba devēja aptauja

6. Praktikanta aptauja

7. Darba devēja apliecinājums

Darba aizsardzības instruktāžas

1. Darba aizsardzības instruktāža darba vietā

2. Darba aizsardzības ievadapmācība