LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Aktualitātes \ Vakances


Daugavpils būvniecības tehnikums aicina darbā izglītības metodiķi 

DARBA APRAKSTS

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina darbā izglītības metodiķi (profesijas kods – 2351 01) uz pilnu darba slodzi uz nenoteikto laiku.

Darba pienākumi:

 • izstrādāt izglītības programmu saturu, tematiskos un priekšmetu programmas;​

 • veikt izstrādāto izglītības programmu licencēšanu;

 • nodrošināt pedagogu un izglītības procesa metodiskā darba koordinēšanu, uzstrādāt priekšlikumus izglītības procesa pilnveidei;

 • konsultēt pedagogus, nodrošinās viņiem metodisko palīdzību, veicināt pieredzes apmaiņu;

 • un citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām ir:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība;

  • augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā;

  • augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst programmā, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā, speciālajā izglītībā, pirmsskolas saturā un didaktikā, pedagogu karjeras konsultanta sertifikātu vai tiesības īstenot profesionālās izglītības mācību priekšmeta moduli un kuru, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, minēto profesionālās kompetences programmu pedagoģijā.

 • Valsts valodas prasme atbilstoši C līmeņa 1.pakāpei.


CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 30.jūnijam Daugavpils būvniecības tehnikumam uz e-pasta adresi: cv@dbt.lv ar norādi “izglītības metodiķis”.


*Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Daugavpils būvniecības tehnikuma administratīvā nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Vairāk informācijas par vakanci: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/297404525