Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Turpinās mācības nodarbinātajiem ESF projekta 7.kārtā

Daugavpils būvniecības tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros turpinās mācības profesionālās tālākizglītības programmās “Būvniecība” (Ēku būvtehniķis) un “Autotransports“ (Transportlīdzekļu krāsotājs), profesionālās pilnveides programmās “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”, “Būvprojekta rasējumu lasīšana”, “AutoCAD”,  moduļu kopā “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā (Ēku pārvaldīšana; Projektu vadīšana ēkās un būvēs; Komercaprēķini)”.

Projekta ietvaros 2022.gada 12. jūlijā mācības programmas “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana” modulī “Tāmēšana” pabeiguši 5 izglītojamie un nokārtojot noslēguma pārbaudījumu, saņēmuši  apliecības par moduļa „Tāmēšana”(70 st.) apguvi.

Septītās kārtas mācību piedāvājums ir balstīts uz darba tirgū aktuālas profesijas apguvi un profesionālo pilnveidi ar mērķi uzlabot nodarbināto profesionālās prasmes atbilstoši darba tirgus aktualitātēm un uzlabot nodarbināto inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī uzņēmējdarbības kompetences. Mācības notiks attālināti, zoom.us platformās, kā arī klātienē tehnikuma darbnīcās.


Grupas SAM-841-18 nodarbību grafiks.

Grupas SAM-841-19 nodarbību grafiks.

Grupas SAM-841-20 nodarbību grafiks
.

Grupas SAM-841-22 nodarbību grafiks.

Grupas SAM-841-23 nodarbību grafiks.

Materiālu sagatavoja Pieaugošo izglītības centra vadītāja Alīna Daugste.Mācības pieaugušajiem


Nāc mācīties Daugavpils būvniecības tehnikumā!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10%  no mācību programmas maksas!

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu mācības bez maksas.

 

 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§ 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija

sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā

NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Alīna Daugste, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv, tālr. 20585485

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”Piedāvājam Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu šādās kvalifikācijas:

 • Apdares darbu tehniķis
 • Apdares darbu strādnieks
 • Būvstrādnieks
 • Sausās būves montētājs
 • Sausās būves tehniķis
 • Krāšņu un kamīnu mūrnieks
 • Bruģētājs
 • Arhitektūras tehniķis
 • Interjera dizaina speciālists
 • Autoatslēdznieks
 • Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
 • Gāzmetinātājs

Sīkāka informācija http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana

Kontakti:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja, 2-104 kab., tel.20585485, e-pasts:  alina.daugste[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils