Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Dagda \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Turpinās mācības nodarbinātajiem ESF projekta 7.kārtā

Latgales industriālajā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros turpinās mācības profesionālās tālākizglītības programmās “Būvniecība” (Ēku būvtehniķis) un “Autotransports“ (Transportlīdzekļu krāsotājs). Kopskaitā 10 projekta dalībnieki pilnveido esošās un apgūst jaunas zināšanas darba tirgū pieprasītās nozarēs –būvniecības un mašīnzinību nozarēs. Mācības notiek attālināti, zoom.us platformā, kā arī klātienē tehnikuma darbnīcās.

Projekta ietvaros 2022.gada 14.septembrī profesionālās pilnveides programmā “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana” mācības pabeiguši 6 izglītojamie;  29.septembrī programmas “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana” moduļu kopā “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā (Ēku pārvaldīšana; Projektu vadīšana ēkās un būvēs; Komercaprēķini)” mācības pabeiguši 8 izglītojamie; savukārt 12.oktobrī profesionālās pilnveides programmā “AutoCAD” mācības pabeiguši 15 izglītojamie. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumus, visi izglītojamie saņēmuši  apliecības par attriecīgo programmu apguvi.

Materiālu sagatavoja Pieaugošo izglītības centra vadītāja Alīna Daugste.

Grupas SAM-841-19 nodarbību grafiks
Grupas SAM-841-22 nodarbību grafiks


Mācības pieaugušajiem


Nāc mācīties Latgales industriālajā tehnikumā!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10%  no mācību programmas maksas!

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu mācības bez maksas.

 

 

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§ 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija

sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā

NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Alīna Daugste, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv, tālr. 20585485

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”Kontakti:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja, 101 kab., tel.20585485, e-pasts:  alina.daugste[at]dbt.lv
Latgales industriālais tehnikums, Varšavas ielas 23, Daugavpils