Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Projekti \ SAM 8.4.1. / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

 

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Tāmēšana”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

315.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt būvizmaksu galvenās sastāvdaļas un to aprēķināšanas paņēmienus; būvdarbu specifikācijas un darbu izpildes tehnoloģijas; remonta un atjaunošanas darbu veikšanai nepieciešamo resursu daudzuma noteikšanas un aprēķinu metodiku.
 • Aprēķināt izmaksas vispārīgajiem būvdarbiem un noformēt aprēķinu.
 • Noformēt tāmes atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un normatīvo aktu prasībām.
 • Noteikt būvdarbu apjomu saskaņā ar būvprojektu rasējumiem, apjomu sarakstiem un būvizstrādājumu specifikācijām.
 • Plānot nepieciešamo resursu daudzumu remonta darbiem atbilstoši darba uzdevumam un tehniskajam risinājumam.
 • Spēt noteikt būvju remonta un atjaunošanas darbu izmaksas un plānot remonta un atjaunošanas darbu secību.
Izglītības programmas saturs:

 • Būvizmaksu sastāvs.
 • Tāmju noformējuma veidi.
 • Remonta, atjaunošanas darbu un būvdarbu apjomu noteikšana.
 • Remonta un atjaunošanas darbiem nepieciešamo resursu plānošana.
 • Remonta un atjaunošanas darbu secība un rīcības plāns.

Izglītības programmas nosaukums:

Moduļu kopa “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā”

Izglītības programmas apjoms:

210 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

20 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

945.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

94.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļu kopas apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju izstrādi, projektu vadības attīstību, stratēģijas un gaitas plānošanu, organizēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzību nekustamā īpašuma projekta īstenošanā.
 • Prot plānot gada budžetu un veikt aprēķinus.
 • Spēt sagatavot mājas lietu, organizēšanas un vadības vajadzībām nepieciešamo dokumentāciju, izvērtēt finanšu avotu pieejamību un sagatavot priekšlikumus; piedalīties nekustamā īpašuma projektu attīstīšanā; veikt komercaprēķinus un investīciju projektu izvērtēšanu, kā arī sagatavot cenu kalkulāciju, pārvaldīšanas darbu plānu un pārskatu par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi.
Izglītības programmas saturs:

 • Ēku pārvaldīšana - 70 stundas.
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs - 70 stundas.
 • Komercaprēķini - 70 stundas.

Izglītības programmas nosaukums:

AutoCAD

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

18 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

512.00 EUR

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

51.20 EUR 

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt modelēšanas tehnoloģijas AutoCAD programmā, efektīvu rasējumu un objektu veidošanas paņēmienus plaknē un trīsdimensiju telpā.
 • Prast izveidot, rediģēt un pārvaldīt objektu īpašības un trīsdimensiju virsmu uzbūvi cietķermeņu objektu modeļos; izveidot lapu iekārtojumu un izdrukāt rasējumus; vizualizēt trīsdimensiju modeļus.
 • Spēt pielietot AutoCAD modelēšanas tehnoloģijās attēlu apstrādei, veidojot un apstrādājot būvniecības rasējumus.
Izglītības programmas saturs:

 • AutoCAD bāzes kurss, plakanā grafika.
 • AutoCAD padziļināts kurss, telpiskā grafika

Izglītības programmas nosaukums:

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

18 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

508.00 EUR

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par būvprojekta, darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvniecības nozares profesionālo terminoloģiju.
 • Lasīt būvprojektu, darbu organizēšanas projektu un būvdarbu darbu veikšanas projektu.
 • Aprēķināt būvdarbu izpildes laiku konkrētam būvprojektam.
 • Dokumentēt izpildītos būvdarbus.
 • Spēt plānot būvdarbus, izmantojot kalendārā grafika plānošanas metodi, sagatavot un noformēt ar būvdarbiem saistīto dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izglītības programmas saturs:

 • Būvprojekta, darbu organizēšanas projekti (DOP) un būvdarbu veikšanas projekti (DVP).
 • Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana konkrētam būvprojektam.
 • Operatīvo darbu izpildes grafiku sastādīšana.
 • Izpildīto būvdarbu dokumentēšana būvdarbu žurnālā un citos izpildes dokumentos.
 • Izpildīto segto un nozīmīgo konstrukciju darbu dokumentēšana.
 • Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Izglītības programmas nosaukums:

Būvniecība, profesionālā kvalifikācija Ēku būvtehniķis

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

48 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1549.40 EUR

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

77.47 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidiem, tehnoloģiju un īstenošanas specifiku atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības principiem, būvkonstrukciju savstarpējo mijiedarbību un dažādiem to savienojumiem, normatīvo aktu prasībām būvdarbu izpildē.
 • Prast izstrādāt tehniskos rasējumus, lasīt un izmantot būvprojektus ikdienas darbā.
 • Spēt plānot, organizēt un uzraudzīt izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam.
Izglītības programmas saturs:

1.Sabiedrības un cilvēka drošība 2.Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3.Sociālās un pilsoniskās prasmes 4.Valodas un kultūras izpratne un izpausmes 5.Būvniecības procesi un būvdarbu veidi 6.Sienu mūrēšana 7.Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana 8.Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 9.Betonēšanas pamati 10.Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana 11.Ģeodēzisko darbu izpilde 12.Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana 13.Pamatu un sienu izbūve 14.Grīdu konstrukciju izbūve 15.Ēku koka konstrukciju izbūve 16.Ēku metāla un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūve 17.Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana 18.Sarežģītu būvelementu mūrēšana 19.Jumta iesegumu ieklāšana 20.Zemes darbu organizēšana 21.Koka ēku montāža 22.Metāla karkasa ēku montāža 23.Ēku būvtehniķa prakse.

Izglītības programmas nosaukums:

Autotransports, profesionālā kvalifikācija Transportlīdzekļu krāsotājs

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

48 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Arodizglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1647.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

82.35 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt kvalitātes prasības krāsošanai paredzētajām virsmām, dažādas virsmu sagatavošanas tehnoloģijas, dažādu izsmidzināmo materiālu uzklāšanas tehnoloģijas, darba un vides aizsardzības prasības, krāsošanas instrumentu un iekārtu uzbūvi un darbības principus, apkopes noteikumus, tehnoloģiju darbā ar dažādiem krāsošanas materiālu veidiem, vairāku toņu krāsošanas tehnoloģiju.
 • Prast izvēlēties krāsas toni; sajaukt krāsu atbilstoši krāsas tonim; krāsot virsmu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai, novērst krāsošanas defektus; veikt virsbūves vai detaļu vairāku toņu krāsošanu; veikt transportlīdzekļa virsmas dekoratīvo aplīmēšanu.
 • Spēt sagatavot transportlīdzekli un tā sastāvdaļas krāsošanai, krāsot un lakot to virsmas, izvēloties atbilstošu tehnoloģiju, veikt krāsoto virsmu pēcapstrādi un aplīmēšanu ar dekoratīvajiem pārklājumiem, novērst krāsojuma defektus.
Izglītības programmas saturs:
1.Sabiedrības un cilvēka drošība 2.Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3.Sociālās un pilsoniskās prasmes 4.Valodas un kultūras izpratne un izpausmes 5.Transportlīdzekļu uzbūves pamati 6.Atslēdznieka darbi 7.Demontāža un montāža 8.Virsbūves detaļu remonta pamati 9.Virsbūves plastmasas detaļu remonts 10.Virsmu sagatavošana krāsošanai 11.Virsmu krāsošana 12.Krāsas toņu veidošana 13.Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana 14.Krāsošanas darbu organizēšana 15.Klientu menedžments 16.Virsbūves dekoratīvā krāsošana 17.Virsbūves stiklojuma remonts 18.Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse 19.Transportlīdzekļu krāsotāja prakse.

Turpinās mācības nodarbinātajiem ESF projekta 7.kārtā

Latgales industriālajā tehnikumā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros turpinās mācības profesionālās tālākizglītības programmās “Būvniecība” (Ēku būvtehniķis) un “Autotransports“ (Transportlīdzekļu krāsotājs). Kopskaitā 10 projekta dalībnieki pilnveido esošās un apgūst jaunas zināšanas darba tirgū pieprasītās nozarēs –būvniecības un mašīnzinību nozarēs. Mācības notiek attālināti, zoom.us platformā, kā arī klātienē tehnikuma darbnīcās.

Projekta ietvaros 2022.gada 14.septembrī profesionālās pilnveides programmā “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana” mācības pabeiguši 6 izglītojamie;  29.septembrī programmas “Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana” moduļu kopā “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā (Ēku pārvaldīšana; Projektu vadīšana ēkās un būvēs; Komercaprēķini)” mācības pabeiguši 8 izglītojamie; savukārt 12.oktobrī profesionālās pilnveides programmā “AutoCAD” mācības pabeiguši 15 izglītojamie. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumus, visi izglītojamie saņēmuši  apliecības par attriecīgo programmu apguvi.

Materiālu sagatavoja Pieaugošo izglītības centra vadītāja Alīna Daugste.

Grupas SAM-841-19 nodarbību grafiks
Grupas SAM-841-22 nodarbību grafiks


Mācības pieaugušajiem


Nāc mācīties Latgales industriālajā tehnikumā!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10%  no mācību programmas maksas!

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu mācības bez maksas.

 

 

LATGALES INDUSTRIĀLAIS TEHNIKUMS piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§ 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija

sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā

NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Alīna Daugste, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv, tālr. 20585485

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”Kontakti:
Pieaugušo izglītības centra vadītāja, 101 kab., tel.20585485, e-pasts:  alina.daugste[at]dbt.lv
Latgales industriālais tehnikums, Varšavas ielas 23, Daugavpils