LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Projekti \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Mācības pieaugušajiemPieaugušo mācības profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību kārtas ietvaros Daugavpils Būvniecības Tehnikums profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana” mācās 57 dalībnieki.

Uz šo brīdi projekta dalībniekiem notiek praktiskās nodarbības priekšmetā “Būvniecības rasējumu lasīšana”. Mācību priekšmeta mērķis ir attīstīt izglītojamo prasmes lasīt būvprojekta rasējumus un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus profesionālajā darbībā. Mācību procesā izglītojamie izstrādā ēku kopattēlojuma , būvkonstrukcijas, ģenerālplānu, inženierkomunikāciju rasējumus. Nodarbību laikā tiek izmantotas dažādas mācību metodes: lekcijas, diskusijas, konkrētu situāciju analīze, projektu darbs, pētnieciskais darbs, grupas darbs.

 

Lai veiksmīgas mācības arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja: Pieaugušo izglītības centrs


Veiksmīgi turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību kārtas ietvaros Daugavpils Būvniecības Tehnikums profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana “ mācās 57 dalībnieki un tika izveidotas 2 mācību grupas.

Projekta dalībnieki jau sekmīgi apguva  izglītības programmas priekšmetu “Būvprojekta saturs un noformēšana” . Mācību priekšmeta mērķis ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi par būvprojekta saturu un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Mācību laikā tiek izmantotas lekcijas, diskusijas, konkrētu situāciju analīze, projektu darbs, pētnieciskais darbs, grupas darbs. Programmas ietvaros tiek apgūstas šādas tēmas:
 1. Būvprojekta sastāvs un saturs,
 2. Darbu veikšanas projekta sastāvs un izstrādāšanas nosacījumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 3. Būvdarbu veikšanas projektu lasīšana.
 4. Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana.
 5. Operatīvo darbu izpildes grafika sastādīšana.
 6. Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Lai veiksmīgas mācības arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja Pieaugušo izglītības centrs


Kursu pirmā mācību diena uzsākta

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto mācību kārtas ietvaros Daugavpils Būvniecības Tehnikums profesionālās pilnveides programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana “  apstiprināja mācībām 59 dalībniekus un tika izveidotas 2 mācību grupas.

Programmas ietvaros tiks apgūstas šādas tēmas:

 • Būvprojekta, darbu organizēšanas projekti un būvdarbu veikšanas projekti.
 • Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana.
 • Operatīvo darbu izpildes grafika sastādīšana.
 • Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Būvniecības rasējumu lasīšana.
 • Izstrādāto rasējumu lasīšana.


Lai veiksmīgas mācības!

Informāciju sagatavoja
Pieaugušo izglītības centrs

Izmanto iespēju pieteikties Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt 90% no kvalifikācijas eksāmena samaksas ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu.

Piedāvājam Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu šādās kvalifikācijas:

 • Sausās būves montētājs;
 • Ēku siltinātājs;
 • Apdares darbu strādnieks;
 • Būvstrādnieks;
 • Ceļu būvtehniķis;
 • Mēbeļu galdnieks;
 • Interjera noformētājs;
 • Inženierkomunikāciju tehniķis;
 • Automehāniķis;
 • Konditors.

Sīkāka informācija http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana

 

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste Laura Pēterfelde, 2-104 kab., tel.26618948, e-pasts:  laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils


ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2018./2019. mācību gadā ietvaros mācībām pieteikušies 33 pieaugušie/ nozarē strādājošie pretendenti 4 dažādās pieaugušo izglītības programmās.

No 2018.gada janvāra Daugavpils Būvniecības tehnikums sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru  sāk īstenot strādājošo personu apmācību ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros, kur projekta 3. atlases kārtā 2018./2019. mācību gadā strādājošie pilnveidoja savas zināšanas un prasmes šādās izglītības programmās:

Izglītības programmas

Programmas īstenošanas ilgums

Beigušo izglītojamo skaits

Neformālas izglītības programma

Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts

80 st.

5

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

80 st.

8

Profesionālās pilnveides izglītības programmās

Tāmēšanas pamati

160 st.

9

Būvprojektu rasējumu lasīšana

160 st.

8

Pavisam kopā

30

Apmācības tiek īstenotas Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Jātnieku iela 87, Daugavpilī un no 2018./2019. mācību gada apmācības, pieaugušo izglītības projekta ietvaros,  sekmīgi  tika īstenotas Tehnikuma struktūrvienībā IPĪV “Dagda”, Brīvības iela 3, Dagdā, kur 8 pieauguši pilnveidoja savas zināšanas un prasmes neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”.

  

Daugavpilī pieaugušie apguva mācības neformālā izglītības programmā “Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts” un profesionālās pilnveides izglītības programmās “Tāmēšanas pamati” un “Būvprojektu rasējuma lasīšana”.

Visas pieaugušo izglītības programmas Tehnikumā tika īstenotas pirmo reizi. Esam gandarīti, ka ar katru projekta uzsaukuma kārtu tiek papildināts un pilnveidots pieaugušo izglītības programmu klāsts, ko varam piedāvāt nozarē strādājošām personām.

  

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros izglītojamie saņēma 90 % ES fondu un valsts līdzfinansējumu mācību maksai , kā arī Tehnikums nodrošināja materiāli tehnisko bāzi un elastīgu mācību procesu.

Projekta īstenošanas termiņš:  2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis:  pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2018.gada 18.janvāra līdz 2019.gada 26.jūnijam Tehnikums projekta ietvaros apmācīja 83 pieaugušos 12 dažādās pieaugušo izglītības programmās.

Informācija par projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu 

Materiālu sagatavoja: Pieaugušo izglītības centra vadītāja Alla Reča
 

Par projektu:
 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS
piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta nosaukums

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar:
       Latvijas pašvaldībām
       izglītības iestādēm
       Nodarbinātības valsts aģentūru

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR:

       Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
       Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta mērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

      vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
      ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
       jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

      vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),
      vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
      bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”izpratnē.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts

Mācību maksa:

      mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
      mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešams):

     pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās,
     karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.

Cits atbalsts:

     asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
     atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi

Pieejamo mācību veidi:

     profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
     profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
     neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

     ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

     mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
     informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
     mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

     profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
     profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
     neformālās izglītības programmu īstenošana.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

     atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
     mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Projekta īstenošanas pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.