LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Projekti \ SAM 8.4.1. / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Mācības pieaugušajiem

Nāc mācīties Daugavpils būvniecības tehnikumā!

Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10%  no mācību programmas maksas!

Personām ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu mācības bez maksas.

 

 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS piedalās projektā

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
§  Latvijas pašvaldībām,
§  izglītības iestādēm,
§ 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

 

   

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

§  profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

§  profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana

§  profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

§  modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas īstenošana

§  neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

§  vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;

§  ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

§  jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

 

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

§  vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);

§  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

§  mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums

§  nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

 

§  pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija

sadarbības pašvaldībās

§  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā

NVA filiālē

§  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

§  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss

§  atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

§  Projekta koordinators: Alīna Daugste, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv, tālr. 20585485

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Veiksmīgi noslēgušās mācības nodarbinātajām personām ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

2021.gada martā veiksmīgi noslēgušās mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā “Būvprojekta rasējumu lasīšana“, kas tika īstenotas Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr.8.4.1.0/16/I/001) ietvaros.
Programmas “Būvprojekta rasējumu lasīšana” dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas un prasmes būvprojekta rasējumu lasīšanā un rasējumos izmantotos apzīmējumus lietošanā profesionālajā darbībā. Mācību procesā izglītojamie izstrādāja ēku kopattēlojumu, būvkonstrukciju, ģenerālplānu, inženierkomunikāciju rasējumus.
Mācību noslēgumā 47 dalībniekiem tika izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu.Izmanto iespēju pieteikties Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt 90% no kvalifikācijas eksāmena samaksas ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu.

Piedāvājam Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu šādās kvalifikācijas:

  • Sausās būves montētājs;
  • Ēku siltinātājs;
  • Apdares darbu strādnieks;
  • Būvstrādnieks;
  • Ceļu būvtehniķis;
  • Mēbeļu galdnieks;
  • Interjera noformētājs;
  • Inženierkomunikāciju tehniķis;
  • Automehāniķis;
  • Konditors.

Sīkāka informācija http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana

 

Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra speciāliste Laura Pēterfelde, 2-104 kab., tel.26618948, e-pasts:  laura.peterfelde[at]dbt.lv
Daugavpils Būvniecības tehnikums, Jātnieku iela 87, Daugavpils


ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2018./2019. mācību gadā ietvaros mācībām pieteikušies 33 pieaugušie/ nozarē strādājošie pretendenti 4 dažādās pieaugušo izglītības programmās.

No 2018.gada janvāra Daugavpils Būvniecības tehnikums sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru  sāk īstenot strādājošo personu apmācību ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros, kur projekta 3. atlases kārtā 2018./2019. mācību gadā strādājošie pilnveidoja savas zināšanas un prasmes šādās izglītības programmās:

Izglītības programmas

Programmas īstenošanas ilgums

Beigušo izglītojamo skaits

Neformālas izglītības programma

Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts

80 st.

5

Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā

80 st.

8

Profesionālās pilnveides izglītības programmās

Tāmēšanas pamati

160 st.

9

Būvprojektu rasējumu lasīšana

160 st.

8

Pavisam kopā

30

Apmācības tiek īstenotas Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Jātnieku iela 87, Daugavpilī un no 2018./2019. mācību gada apmācības, pieaugušo izglītības projekta ietvaros,  sekmīgi  tika īstenotas Tehnikuma struktūrvienībā IPĪV “Dagda”, Brīvības iela 3, Dagdā, kur 8 pieauguši pilnveidoja savas zināšanas un prasmes neformālās izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”.

  

Daugavpilī pieaugušie apguva mācības neformālā izglītības programmā “Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts” un profesionālās pilnveides izglītības programmās “Tāmēšanas pamati” un “Būvprojektu rasējuma lasīšana”.

Visas pieaugušo izglītības programmas Tehnikumā tika īstenotas pirmo reizi. Esam gandarīti, ka ar katru projekta uzsaukuma kārtu tiek papildināts un pilnveidots pieaugušo izglītības programmu klāsts, ko varam piedāvāt nozarē strādājošām personām.

  

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros izglītojamie saņēma 90 % ES fondu un valsts līdzfinansējumu mācību maksai , kā arī Tehnikums nodrošināja materiāli tehnisko bāzi un elastīgu mācību procesu.

Projekta īstenošanas termiņš:  2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta mērķis:  pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2018.gada 18.janvāra līdz 2019.gada 26.jūnijam Tehnikums projekta ietvaros apmācīja 83 pieaugušos 12 dažādās pieaugušo izglītības programmās.

Informācija par projektu: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu 

Materiālu sagatavoja: Pieaugušo izglītības centra vadītāja Alla Reča