Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Projekti \ SAM 8.3.4. / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

  


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Daugavpils Būvniecības tehnikums turpina  īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001).

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. –  4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Mūsu izglītības iestādē 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ir ieplānots iesaistīt projektā 90 izglītojamos, no tiem 35 izglītojamajiem nodrošināt Dienesta viesnīcu*, 90 izglītojamajiem pusdienas**, un tiem skolēniem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē, tiks piedāvātas papildus konsultācijas.

- cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 484 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Informāciju par tehnikuma dienesta viesnīcu skatīt:

 https://www.dbt.lv/lv/Dienesta-viesnica

 

**- cenrādis par pusdienām noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" un Daugavpils Būvniecības tehnikuma IEKŠĒJO NOTEIKUMU “Ēdnīcas darba kārtība” pp. 27.1 un 27.2.

Sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova

PuMPuRS turpina atbalstīt

Latgales industriālais tehnikums turpina īstenot projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” līdz 2023. gada 31. decembrim.

2022./ 2023. mācību gada 1. semestrī mūsu izglītības iestādē atbalstu no PuMPuRA saņems 54 izglītojamie.

2. semestrī projektā tiks iesaistīti arī 1. kursa izglītojamie. Pavisam ieplānots 2. semestrī PuMPuRĀ iesaistīt 59 izglītojamos.

Atbalsta veids

2022./2023. mācību gada 1. semestrī sniegtais atbalsts izglītojamajiem (pavisam 54 izglītojamie)

2022./2023. mācību gada 2. semestrī ieplānots sniegt atbalstu 59 izglītojamajiem

ēdināšana

54

57

nodrošināta nakšņošana

43

51

nodrošināti individuālie mācību līdzekļi

-

-

kompensēti transporta izdevumi

-

-

sniegts konsultatīvais atbalsts

-

-

Iesaistītie konsultatīva atbalsta sniedzēji

-

-

iesaistītie pedagogi

13

13

 

 

Informāciju sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore                                                                                      Gunta Šukurova

Informāciju sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore                                                                                      Gunta Šukurova

 

 

27.12.2022.