EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Projekti \ SAM 8.3.4. / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

  


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Daugavpils Būvniecības tehnikums turpina  īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001).

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. –  4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Mūsu izglītības iestādē 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ir ieplānots iesaistīt projektā 90 izglītojamos, no tiem 35 izglītojamajiem nodrošināt Dienesta viesnīcu*, 90 izglītojamajiem pusdienas**, un tiem skolēniem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē, tiks piedāvātas papildus konsultācijas.

- cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 484 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Informāciju par tehnikuma dienesta viesnīcu skatīt:

 https://www.dbt.lv/lv/Dienesta-viesnica

 

**- cenrādis par pusdienām noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" un Daugavpils Būvniecības tehnikuma IEKŠĒJO NOTEIKUMU “Ēdnīcas darba kārtība” pp. 27.1 un 27.2.

Sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova

PuMPuRS turpina atbalstīt izglītojamos.

     2019./ 2020. gada 2. semestrī Daugvpils Būvniecības tehnikums iesaistīja projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 124 izglītojamos, to skaita arī 1. kursa grupu audzēkņus.

Atbalsta veids

2019./2020. mācību gada 2. semestrī sniegts atbalsts izglītojamajiem

ēdināšana

114*

nodrošināta nakšņošana

44**

nodrošināti individuālie mācību līdzekļi

-

kompensēti transporta izdevumi

-

sniegts konsultatīvais atbalsts

25

iesaistītie konsultatīva atbalsta sniedzēji

7

iesaistītie pedagogi

12

 

Pamatojoties uz 12. 03. 2020. Ministru prezidenta lēmuma ” Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Daugavpils Būvniecības tehnikuma iekšējiem noteikumiem un rīkojumu “Par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām”, PuMPuRA darbība uz laiku tika pārtraukta.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, izglītības iestādes pedagogi izvērtēs 2. – 4. kursu grupu izglītojamo riskus, sastādīs IAP (individuāla atbalsta plānus), lai varētu turpināt sniegt individuālo atbalstu tiem bērniem, kuriem tas tiešām ir nepieciešams.

* - cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 484 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

**- cenrādis par pusdienām noteikts, pamatojoties uz 2019. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 1-8/28 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem” punktu 7.1. 

Informāciju sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova