LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Projekti \ SAM 8.3.4. / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

  


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Daugavpils Būvniecības tehnikums turpina  īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001).

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. –  4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Mūsu izglītības iestādē 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ir ieplānots iesaistīt projektā 90 izglītojamos, no tiem 35 izglītojamajiem nodrošināt Dienesta viesnīcu*, 90 izglītojamajiem pusdienas**, un tiem skolēniem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē, tiks piedāvātas papildus konsultācijas.

- cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 484 “Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”.

Informāciju par tehnikuma dienesta viesnīcu skatīt:

 https://www.dbt.lv/lv/Dienesta-viesnica

 

**- cenrādis par pusdienām noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" un Daugavpils Būvniecības tehnikuma IEKŠĒJO NOTEIKUMU “Ēdnīcas darba kārtība” pp. 27.1 un 27.2.

Sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova

PuMPuRS turpina atbalstīt izglītojamos.

Daugavpils būvniecības tehnikums turpina īstenot projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

2021./ 2022. gada 1. semestrī mūsu izglītības iestādē atbalstu no PuMPuRA saņems 52 izglītojamie. 

Atbalsta veids

2021./2022. mācību gada 1. semestrī sniegts atbalsts izglītojamajiem

ēdināšana

52*

nodrošināta nakšņošana

32**

nodrošināti individuālie mācību līdzekļi

-

kompensēti transporta izdevumi

-

saņems  konsultatīvo atbalstu

4

iesaistītie konsultatīva atbalsta sniedzēji

4

iesaistītie pedagogi

16
1. kursa izglītojamie projektā iesaistīsies 2. semestrī.

*- cenrādis par pusdienām noteikts, pamatojoties uz Izcenojumiem saskaņā ar 2021. gada 1. marta Iekšējo noteikumu  Pielikumu Nr. 2

** - cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz Izcenojumiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 131; Rīk. Nr. 1.8/28 no 02. 03. 2021.

 

Informāciju sagatavoja izglītības iestādes projekta koordinatore Gunta Šukurova