Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Izglītība \ Rīcības plāns

  

Daugavpils būvniecības tehnikuma stratēģiskie mērķi 2021.-2027. gadam:
4. Ilgtspēja/ “Zaļais kurss”: rīkoties ilgtspējīgi un nākotnei droši, plānot ilgtspējīgi, mācīt ilgtspēju
(“Daugavpils būvniecības tehnikuma attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027.gadam” (projekts, 2021.))

Izglītības iestādes mērķi:

1. Veicināt izpratni par vērtībām- dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, tīra un droša apkārtējā vide, cilvēka veselība.
2. Piedāvāt izglītojamajiem izzināt, izprast, veidot attieksmi un vēlmi rīkoties veselīga dzīvesveida paradumu veidošanā.
3. Pilnveidot izglītojamo rīcībspēju pašvirzīti īstenot veselīgu dzīvesveidu.
4. Sekmēt izglītojamā spējas veikt savu profesionālo darbību atbilstoši vides ilgtspējīgai attīstībai,  kā arī ikdienā pieņemt videi labvēlīgus, zaļajai domāšanai un veselīgam dzīvesveidam atbilstošus lēmumus.

Mācību mērķi:

1. Izglītot jauniešus par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem: sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgais līdzsvars, veselības stāvoklis, kaitīgie ieradumi:
1. par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un iespējām izvēlēties veselīgus dzīves paradumus;
2. par preventīvajiem pasākumiem, kas samazina saslimstību ar dažādām slimībām;
3. 
par uztura ietekmi uz veselību;
4. par fiziskās un garīgās veselības savstarpējo saistību;
5. par atkarību iemesliem un to izraisītajām sekām, kas ietekmē indivīdu un sabiedrību kopumā.
2. Pilnveidot izpratni un iesaistīt aktivitatēs par veselības veicināšanas iespējām izglītības iestādē.
3. Iesaistīt izglītojamos darbībā veselīga dzīvesveida uzturēšanā- meistarklases, radošās darbnīcas, videosižeti, aptaujas, diskusijas u.c.
4. Izstrādāt un prezentēt “Izglītojamā veselīga dzīvesveida infografikas kartes”.

RĪCĪBAS PLĀNS