Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Par mums \ Privātuma politika

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību veicot izglītības iestādes audzēkņu testēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai


Apliecinājums nepilngadīgajām personām


Latgales industriālā tehnikuma Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību veicot izglītības iestādes audzēkņu testēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk - NIDA)
 
1.      NIDA pielietošanu nosaka Eiropas parlamenta un padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 35.panta 1.punkts - apstrādes veids, jo īpaši, izmantojot jaunās tehnoloģijas un ņemot vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūkus, varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām, Pārzinis pirms apstrādes veic novērtējumu par to, kā plānotās apstrādes darbības ietekmēs personas datu aizsardzību. Vienā novērtējumā var pievērsties tādu līdzīgu apstrādes darbību kopumam, kurām piemīt līdzīgi augsti riski.
2.      NIDA ir process, kas izveidots tā, lai aprakstītu apstrādi, novērtētu tās nepieciešamību un samērīgumu un palīdzētu pārvaldīt tādus riskus fizisku personu tiesībām un brīvībām, kas izriet no personas datu apstrādes, novērtējot tos un nosakot pasākumus to novēršanai.
3.      NIDA ir paredzēts, lai identificētu un mazinātu riskus, lai veicinātu adekvātu personas datu aizsardzības risinājumu ieviešanu, kā arī lai novērstu reputācijas un uzticamības zaudēšanu.
4.      NIDA jābūt nepārtrauktam procesam visā apstrādes gaitā (no personas datu apstrādes uzsākšanas līdz personas datu dzēšanai), nevis kā atsevišķam uzdevumam, kura galarezultāts ir ziņojums.
5.      NIDA novērtējumi ir svarīgi pārskatatbildības rīki, jo tie palīdz pārziņiem ne vien nodrošināt atbilstību VDAR prasībām, bet arī parādīt, ka ir veikti atbilstošie pasākumi, lai panāktu atbilstību minētajai regulai. NIDA ir atbilstības nodrošināšanas un pierādīšanas process.
6.      NIDA var attiekties uz vienu personas datu apstrādes darbību. Vienu un to pašu NIDA var izmantot, lai novērtētu vairākas apstrādes darbības, kas ir līdzīgas.
7.      NIDA lietoti termini:
7.1.    Pārzinis – Latgales industriālais tehnikums, vienotais reģ.nr. 90000066069, juridiskā adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr.: 65446296, e-pasts: dbt@dbt.lv, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
7.2.    Apstrādātājs – E. Gulbja Laboratorija, Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006, kura Pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
7.3.    Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts);
7.4.    Apstrāde - jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 

Nr.
Apraksts
Novērtējums
1.
Personas datu apstrādes nolūks, apraksts, ieguvums:
Personas datu apstrādes nolūks ir izglītības iestādes audzēkņu testēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa nodrošināšana klātienē.
 Ņemot vērā Pārziņa personas datu apstrādes būtību un darbības specifiku, lai nodrošinātu Pārziņa darbinieku un audzēkņu drošību darba laikā un ārpus darba laika ir nepieciešams nodrošināt izglītības procesu klātienē Pārziņa telpās.
Testēšanas procesa organizācija neattiecas uz audzēkņiem, kuri mācās attālināti.
Galvenais ieguvums no testēšanas procesa ir sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā.
2.
Līdzsvarošanas pārbaude:
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.
VDAR 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos.
VDAR 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā.
Pārziņa juridiskais pienākums – Saskaņā ar 1997.gada 11. Decembra Epidemioloģiskās drošības likumu un 2020.gada 05.jūnija Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, 2020.gada 9.jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību. Tai skaitā arī izglītības procesa organizēšanas un norises nosacījumus.
   2021.gada 20.augustā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360). Grozījumi paredz, ka jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus, kā arī to, ka klātienē apmeklēt mācības varēs tikai tie skolēni, kuriem būs negatīvs Covid-19 tests, vai arī kuri varēs uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 
Lai piemērotu šo apstrādes tiesisko pamatu – uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, Pārzinis attiecībā uz plānoto personas datu apstrādi veic līdzsvarošanas pārbaudi jeb interešu līdzsvarošanas testu, lai varētu pieņemt izsvērtu, dokumentētu un pamatotu lēmumu par šī tiesiskā pamata atbilstošu piemērošanu.
Tiesiskais pamats, lai apstrāde būtu leģitīma ir nepieciešams atbilst vismaz vienam no turpmākajiem pamatojumiem. 
1) VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkta (piekrišana) piemērošana – personai nav iespējams piekrist vai nepiekrist testēšanas veikšanai;
2) VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta (līgumsaistību izpildei) piemērošana – nebūs atbilstoša, jo testēšana nav nepieciešama tieši Pārziņa pakalpojuma sniegšanai;
3) VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkta (juridiska pienākuma izpilde) piemērošana – ir konstatēts, 2020.gada 9.jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
4) VDAR 6.panta 1.punkta d) apakšpunkta (vitāli svarīgas intereses) piemērošana – netiek konstatēta vitāli svarīgu interešu aizsardzība veicot testēšanu izglītības iestādē;
5) VDAR 6.panta 1.punkta e) apakšpunkta (sabiedrības intereses vai pārvaldes uzdevumu veikšana) piemērošana – netiek konstatēta būtisku Pārziņa interešu esamība vai pārvaldes uzdevumu izpilde konkrētajā apstrādē;
6) VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkta (pārziņa leģitīmās intereses) piemērošana – nav konstatēts.
7) VDAR 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts: personai nav iespējams piekrist vai nepiekrist testēšanas veikšanai;
8) VDAR 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā- nav attiecināms dotajā gadījumā;
9) VDAR 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses- nav attiecināms dotajā gadījumā;
10) VDAR 9.panta 2.punkta d) apakšpunkts: veicot leģitīmas darbības un nodrošinot atbilstošas garantijas, apstrādi veic fonds, apvienība vai jebkura cita bezpeļņas struktūra, kas to dara ar politisku, filozofisku, reliģisku vai ar arodbiedrībām saistītu mērķi- nav attiecināms dotajā gadījumā;
11) VDAR 9.panta 2.punkta e) apakšpunkts: apstrāde attiecas uz personas datiem, kurus datu subjekts apzināti ir publiskojis- nav attiecināms dotajā gadījumā;
12) VDAR 9.panta 2.punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai ikreiz, kad tiesas pilda savus uzdevumus- nav attiecināms dotajā gadījumā;
13) VDAR 9.panta 2.punkta g) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai- nav attiecināms dotajā gadījumā;
14)VDAR 9.panta 2.punkta h) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos- 2020.gada 9.jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
15) VDAR 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā-2020.gada 9.jūnijā Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
3.
Pārziņa likumiskās intereses un būtiskuma izvērtējums:
1) Interese ir definēta un nav šaubu par tās saturu;
2) Interese ir likumīga un audzēkņu testēšanas pienākums ir definēts 2020.gada 9.jūnijā Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” .
4.
Apstrādāto personas datu veidi un personas datu saņēmēji:
Audzēkņa vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir), pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai.
Personas datu saņēmēji- Pārziņa atbildīgā persona (ārsta palīgs Olga Pavlova), laboratorija (E. Gulbja Laboratorija, Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006), Slimības un profilakses kontroles centrs.
5.
Apstrādes darbībās izmantotas tehniskas metodes un ierīces:
Atbilstoši 09.06.2020 MK noteikumu Nr.360 ‘’Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.” 40.9 punktam izglītības iestāde sniedz E.Gulbja laboratorijai sekojošo informāciju (manuāli nosūtot pa e-pastu un/vai izgūstot no Valsts izglītības informācijas sistēmas): testējamā vārds, uzvārds, tālrunis, adrese, e-pasts. Saņemtie dati, tiek analizēti, bet neuzglabājas – pēc nepieciešamības testētai personai tiek piemēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi un tiek izpildīts MK noteikumu Nr. 360 40.8 punkts.
6.
Novērtējums par apstrādes darbību nepieciešamību un samērīgumu attiecībā uz nolūkiem:
 
 
 
 
Personas datu apstrādes nolūks ir izglītības iestādes audzēkņu testēšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa nodrošināšana klātienē.
 Ņemot vērā Pārziņa personas datu apstrādes būtību un darbības specifiku, lai nodrošinātu Pārziņa darbinieku un audzēkņu drošību darba laikā un ārpus darba laika ir nepieciešams nodrošināt izglītības procesu klātienē Pārziņa telpās.
Turklāt, Pārziņa mājas lapā https://www.dbt.lv/lv/Privatuma-politikair sadaļa - Pārziņa Privātuma politika, kur datu subjektam vienkāršā valodā tiek sniegta visa nepieciešama informācija par personas datu apstrādi, tajā skaitā arī par veselības aprūpi.
Ņemot vērā nolūkus, kuru sasniegšanai tiek veikta izglītības iestādes audzēkņu veselības stāvokļa testēšana un to, ka:
dati neglabājas pārmērīgi un pēc 30 dienām tiek dzēsti;
Pārzinis stingri ievēro ar VDAR noteiktus datu subjekta tiesības;
ar citam metodēm un/ vai mazākā apstrādes apjomā nav iespējams sasniegt minēto apstrādes nolūku; 
Pārzinis ir izstrādājis iekšējās kārtības noteikumus;
ietekme uz datu subjekta tiesībām ir samērīga, salīdzinot ar ieguvumu no personas datu apstrādes.
7.
Datu subjekta interešu novērtēšana:
1) Datu subjekta intereses ir ietekmētas, jo personas-izglītības iestādes audzēkņa veselības stāvoklis tiek pārbaudīts un tiek veikta audzēkņa īpaši aizsargājamo datu apstrāde
2) Personas dati ir uzskatāmi par īpašu kategoriju datiem līdz ar to tie pakļaujas paaugstinātai aizsardzībai;
3) Personas datu apstrāde ir vērsta uz neaizsargātām sabiedrības grupām- bērniem;
4) Personas dati netiks apstrādāti lielā mērogā – jo datu apstrāde attieksies tikai uz ierobežotu personu loku - Pārziņa izglītojamiem, kuriem nav sadarspējīgs sertifikāts, vai kuri neapgūst izglītību attālināti;
5) Datu subjekta pamatotās gaidas: datu subjektam vajadzētu apzināties, ka iegūstot izglītību klātienē bez sadarbspējīga sertifikāta, pastāv iespēja ietekmēt citu audzēkņu, pasniedzēju un Pārziņa personāla veselības stāvokli, ja Covid-19 testa rezultāti ir pozitīvi.
8.
Novērtējums par riskiem, datu subjektu tiesībām un brīvībām:
Pārzinis ir apstiprinājis datu apstrādes drošības procedūru. Ar šo procedūru, lai mazinātu ietekmi uz datu subjektu, Pārzinis nosaka datu apstrādes pamatprincipus un aizsardzību apstrādātiem personu datiem. Ieviešot procedūras pamatnostādnes Pārzinis ir mazinājis fizisku risku personu datiem (Pretlikumīga piekļuve, Nevēlamas izmaiņas datos, Datu izzušana, Datu nelikumīga izpaušana (noplūde)) gandrīz līdz neiespējamībai.
Turklāt, Pārzinis ir identificējis iespējamus Risku avotus: Ārējs apdraudējums (ārēja fiziska piekļuve, ārēja attālināta piekļuve), Iekšējs apdraudējums (darbinieka neuzmanīga rīcība, datu subjekta/trešās personas ļaunprātīga rīcība), Neparedzams /nenovēršams apdraudējums (elektroenerģija, plūdi, zemestrīce, terorisms, u.c.).
Pamatojoties uz minētu apkopojumu un analīzi fizisku risku iespējamība personas datiem vērtējama kā Zema.
Lai mazinātu riskus datu subjekta tiesībām un pamatbrīvībām Pārzinis ir veicis visaptverošo atbilstības VDAR prasībām datu apstrādes regulāru auditu un uz tā pamatā ir apstiprinājis un ieviesis vairākas procedūras un mainījis personas datu apstrādes principus un metodes, tādas, kā: Privātuma politika, Datu glabāšanas procedūra, Informācijas sniegšanas procedūra datu subjektam, Datu aizsardzības politiku un citus, tika veikta arī darbinieku apmācība saskaņā ar VDAR noteiktajām prasībām. Ar minētiem pasākumiem Pārzinis ir minimizējis riskus datu subjekta tiesībām un pamatbrīvībām.  
Pamatojoties uz minēto apkopojumu un analīzi datu subjekta tiesībām un pamatbrīvībām risku iespējamība vērtējama kā Zema.
9.
Iespēja komunicēt ar Datu aizsardzības speciālistu un uzraugošo iestādi:
Pārziņa mājas lapā https://www.dbt.lv/lv/Privatuma-politikair sadaļa - Pārziņa Privātuma politiku, kurā datu subjektam vienkāršā valodā tiek sniegta visa nepieciešama informācija par datu apstrādi, tajā skaitā arī par videonovērošanu; Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, Datu valsts inspekcijas kontaktinformācija.
10.
Atbilstības demonstrēšana un pārredzamības nodrošināšana:
1) Datu subjektam ir jābūt pieejamai informācijai par iemesliem, kādēļ izglītības iestādes interese ir būtiskāka par datu subjekta tiesību ierobežojumu (interneta vietnē un/vai citā datu subjektam pieejamā veidā);
2) Šo novērtējumu dokumentētā veidā saglabāt un nepieciešamības gadījumā darīt pieejamu uzraudzības iestādei;
3) Regulāri pārskatīt šo datu apstrādes procesa izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās apstrādes raksturu un riska līmeni, paredzot attiecīgo pārskatīšanas biežumu ik pēc 2 gadiem, vai mainoties LR Likumdošanas aktiem.
11.
Rīcība datu subjekta iebildumu gadījumā:
1) Šajā gadījumā nebūtu pamatoti noteikt datu subjektiem beznosacījumu atteikšanās tiesības, ņemot vērā to, ka Valsts intereses ir būtiskas;
2) Ja datu subjekts iebilst šādai datu apstrādei, Pārzinis izvērtē datu subjekta argumentus, vai tie maina esošas personas datu apstrādes noteikumus, un ja maina, tad veic attiecīgas darbības, lai apstrādi koriģētu.
12.
Drošības pasākumu apraksts, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādos riskus:
Apstrādes drošības pasākumi detalizētāk norādīti Pārziņa iekšējā procedūrā - izglītības iestāde ir izstrādājusi iekšējās kārtības noteikumus, kas jāievēro izglītojamajiem, to vecākiem un izglītības iestādes nodarbinātajiem, tai skaitā iekļaujot izglītojamo un nodarbināto testēšanu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un testēšanas rezultātu pārbaudi – iepazīstina ar tiem izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus, nodarbinātos un pakalpojumu sniedzējus.
13.
Ietekmes novērtējuma izstrādē iesaistītās personas
Šī ietekmes novērtējuma izstrādē ņemti vērā Pārziņa norīkotā datu aizsardzības speciālista Jurija Višņakova viedoklis un komentāri.
Šī ietekmes novērtējuma izstrādē ņemti vērā datu subjektu – darbinieku viedokļi:
Oksana Soročina
Jeļena Fedosejeva
Olga Pavlova
Irina Andrejeva
Inna Rotjko
 
14.
Gala lēmums:
Atzīt, ka līdzsvarošanas rezultātā uzņēmuma leģitīmās intereses ir nozīmīgākas par datu subjekta aizskārumu, kas pieļauj datu apstrādes veikšanu pamatojoties uz VDAR 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, VDAR 9.panta 2.punkta h) apakšpunktu un VDAR 9.panta 2.punkta i) apakšpunktu
Vienlaicīgi jārespektē datu subjekta tiesības iebilst apstrādei. Saņemot šādus iebildumus, Pārzinis, ņemot vērā datu subjekta norādītos iemeslus saistībā ar datu subjekta īpašo situāciju, pārvērtē datu apstrādes nepieciešamību un samērīgumu attiecībā uz konkrēto datu subjektu un pieņem lēmumu par datu apstrādes pārtraukšanu, ja datu subjekta iesniegtie fakti maina abu pušu interešu līdzsvara līmeni attiecībā uz datu subjekta datu apstrādi, vai datu apstrādes turpināšanu, ja Pārzinis uzskatāmi spēj parādīt, ka tās vai trešās personas leģitīmās intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm.

« atpakaļ