LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs


Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2018.gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no galvenajiem Daugavpils Būvniecības Tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Daugavpils Būvniecības tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumus par semināru un vebināru organizēšanu:

  • 2020. gada 28. janvārī noslēgts Sadarbības līgums ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.

  • 2020. gada 27. aprīlī noslēgts Sadarbības līgums ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.

  • 2020. gada 14. maijā noslēgts Sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi.

Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība un Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 2019./2020. m.g DBT Pieaugušo izglītības centrā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 190 cilvēki, no tiem 125 ir būvinženieri, kuri ieinteresēti celt savu kvalifikācijas līmeni.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Daugavpils Būvniecības tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.