LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

315.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt būves informācijas modeļa (BIM) izmantošanas iespējas būvdarbu izpildē.
 • Prast raksturot BIM izveides un darbības procesu, BIM detalizācijas līmeņus, to mērķus un rezultātus.
 • Spēt sagatavot būvdarbu digitālo izpilddokumentāciju un ar tuvas distances fotogrammetrijas metodi salīdzināt faktiski uzbūvēto būvkonstrukciju ar būvprojektā paredzēto.
Izglītības programmas saturs:
 • BIM izveides un darbības process.
 • BIM terminoloģija.
 • BIM detalizācijas līmeņi, to mērķi un rezultāti.
 • Būvkonstrukciju BIM modeļi.
 • Būvdarbu digitālā izpilddokumentācija.
 • Tuvas distances fotogrammetrija.
 • Būvdarbu uzmērīšana BIM sistēmā.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Modulis “Tāmēšana”

Izglītības programmas apjoms:

70 stundas

Programmas īstenošanas periods:

8 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

315.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

31.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļa apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt būvizmaksu galvenās sastāvdaļas un to aprēķināšanas paņēmienus; būvdarbu specifikācijas un darbu izpildes tehnoloģijas; remonta un atjaunošanas darbu veikšanai nepieciešamo resursu daudzuma noteikšanas un aprēķinu metodiku.
 • Aprēķināt izmaksas vispārīgajiem būvdarbiem un noformēt aprēķinu.
 • Noformēt tāmes atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un normatīvo aktu prasībām.
 • Noteikt būvdarbu apjomu saskaņā ar būvprojektu rasējumiem, apjomu sarakstiem un būvizstrādājumu specifikācijām.
 • Plānot nepieciešamo resursu daudzumu remonta darbiem atbilstoši darba uzdevumam un tehniskajam risinājumam.
 • Spēt noteikt būvju remonta un atjaunošanas darbu izmaksas un plānot remonta un atjaunošanas darbu secību.
Izglītības programmas saturs:
 • Būvizmaksu sastāvs.
 • Tāmju noformējuma veidi.
 • Remonta, atjaunošanas darbu un būvdarbu apjomu noteikšana.
 • Remonta un atjaunošanas darbiem nepieciešamo resursu plānošana.
 • Remonta un atjaunošanas darbu secība un rīcības plāns.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Moduļu kopa “Uzņēmējdarbības prasmes ēku un būvju pārvaldīšanā”

Izglītības programmas apjoms:

210 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

20 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

945.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

94.50 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļu kopas apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju izstrādi, projektu vadības attīstību, stratēģijas un gaitas plānošanu, organizēšanu, kvalitātes nodrošināšanu un uzraudzību nekustamā īpašuma projekta īstenošanā.
 • Prot plānot gada budžetu un veikt aprēķinus.
 • Spēt sagatavot mājas lietu, organizēšanas un vadības vajadzībām nepieciešamo dokumentāciju, izvērtēt finanšu avotu pieejamību un sagatavot priekšlikumus; piedalīties nekustamā īpašuma projektu attīstīšanā; veikt komercaprēķinus un investīciju projektu izvērtēšanu, kā arī sagatavot cenu kalkulāciju, pārvaldīšanas darbu plānu un pārskatu par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi.
Izglītības programmas saturs:
 • Ēku pārvaldīšana - 70 stundas.
 • Projektu vadīšana ēkās un būvēs - 70 stundas.
 • Komercaprēķini - 70 stundas.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Moduļu kopa “Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana un krāsošana”

Izglītības programmas apjoms:

202 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

20 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

670.50 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

67.05 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļu kopas apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt tehnoloģiskās prasības aplīmējamajai virsmai, aplīmēšanas tehnoloģiju, aplīmētās virsmas kvalitātes prasības, aplīmēšanas materiālu noņemšanas tehnoloģijas.
 • Iegūt zināšanas par šablonu un palīgmateriālu lietošanas tehnoloģiju, dažādām apgleznošanas tehnikām.
 • Sagatavot virsmu dekoratīvajai aplīmēšanai.
 • Uzklāt virsmai aplīmējamo materiālu.
 • Noņemt no virsmas aplīmēšanas materiālus.
 • Veidot virsbūves dekoratīvo krāsojumu, izmantojot šablonus un palīgmateriālus.
 • Veikt transportlīdzekļa virsbūves apgleznošanu.
 • Spēt aplīmēt virsbūvi ar dekoratīviem pārklājumiem, veidot virsbūves dekoratīvo krāsojumu, lietojot dažādas tehnoloģijas.
Izglītības programmas saturs:
 • Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana - 69 stundas.
 • Virsbūves dekoratīvā krāsošana - 133 stundas.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Moduļu kopa “Virsbūves stiklojuma un plastmasas detaļu remonts”

Izglītības programmas apjoms:

202 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

16 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

670.50 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

67.05 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par moduļu kopas apguvi

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt logu pacēlāju konstrukcijas un to regulēšanu, stiklu veidus un to marķējumus, lietojamos instrumentus un materiālus, iespējamos stiklu defektus un remonta tehnoloģisko procesu, drošas darba metodes.
 • Iegūt zināšanas par autobūvē lietotajiem plastmasu veidiem, to marķējumiem, remonta metodēm un materiāliem.
 • Izgriezt un ielīmēt, izņemt un iemontēt stiklojuma detaļas lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus.
 • Defektēt un remontēt virsbūves stiklojuma detaļas.
 • Atjaunot plastmasas detaļas ar līmēšanas metodi un ar metināšanas metodi.
 • Izlīdzināt plastmasas detaļu virsmas ar termisko metodi.
 • Izlīdzināt plastmasas detaļu virsmas špaktelējot un slīpējot.
 • Spēt noņemt, uzstādīt, defektēt un remontēt transportlīdzekļu virsbūves stiklojuma detaļas, līmēt un metināt virsbūves plastmasas detaļas, apstrādāt šuves.
Izglītības programmas saturs:
 • Virsbūves stiklojuma remonts - 133 stundas.
 • Virsbūves plastmasas detaļu remonts - 69 stundas.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

AutoCAD

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

18 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

512.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

51.20 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt modelēšanas tehnoloģijas AutoCAD programmā, efektīvu rasējumu un objektu veidošanas paņēmienus plaknē un trīsdimensiju telpā.
 • Prast izveidot, rediģēt un pārvaldīt objektu īpašības un trīsdimensiju virsmu uzbūvi cietķermeņu objektu modeļos; izveidot lapu iekārtojumu un izdrukāt rasējumus; vizualizēt trīsdimensiju modeļus.
 • Spēt pielietot AutoCAD modelēšanas tehnoloģijās attēlu apstrādei, veidojot un apstrādājot būvniecības rasējumus.
Izglītības programmas saturs:
 • AutoCAD bāzes kurss, plakanā grafika.
 • AutoCAD padziļināts kurss, telpiskā grafika
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas

Programmas īstenošanas periods:

18 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

508.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par būvprojekta, darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projekta sastāvu un izstrādāšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, būvniecības nozares profesionālo terminoloģiju.
 • Lasīt būvprojektu, darbu organizēšanas projektu un būvdarbu darbu veikšanas projektu.
 • Aprēķināt būvdarbu izpildes laiku konkrētam būvprojektam.
 • Dokumentēt izpildītos būvdarbus.
 • Spēt plānot būvdarbus, izmantojot kalendārā grafika plānošanas metodi, sagatavot un noformēt ar būvdarbiem saistīto dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izglītības programmas saturs:
 • Būvprojekta, darbu organizēšanas projekti (DOP) un būvdarbu veikšanas projekti (DVP).
 • Būvdarbu izpildes laika aprēķināšana konkrētam būvprojektam.
 • Operatīvo darbu izpildes grafiku sastādīšana.
 • Izpildīto būvdarbu dokumentēšana būvdarbu žurnālā un citos izpildes dokumentos.
 • Izpildīto segto un nozīmīgo konstrukciju darbu dokumentēšana.
 • Dokumentācijas sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Būvprojekta rasējumu lasīšana

Izglītības programmas apjoms:

160 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

18 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

508.00 EUR 

Dalībnieka 10% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pielietot iegūtās zināšanas par būvnormatīviem praktiskajā darbībā.
 • Izprast būvprojektu, tehniskās shēmas, iegūt nepieciešamo informāciju un to lietot praksē.
 • Spēt lasīt būvniecības rasējumus.
Izglītības programmas saturs:

 • Būvprojekta saturs un noformēšana.
 • Būvniecības rasējumu lasīšana.
PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Būvniecība, profesionālā kvalifikācija Ēku būvtehniķis

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas

Programmas īstenošanas periods:

48 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1549.40 EUR 

Dalībnieka 5% līdzmaksājums:

77.47 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par ēku būvniecībā veicamo būvdarbu veidiem, tehnoloģiju un īstenošanas specifiku atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības principiem, būvkonstrukciju savstarpējo mijiedarbību un dažādiem to savienojumiem, normatīvo aktu prasībām būvdarbu izpildē.
 • Prast izstrādāt tehniskos rasējumus, lasīt un izmantot būvprojektus ikdienas darbā.
 • Spēt plānot, organizēt un uzraudzīt izpildītāju darbu, kas veic ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvniecību, nojaukšanu vai nomaiņu atbilstoši būvprojektam, būvdarbu organizēšanas projektam un darbu veikšanas projektam.
Izglītības programmas saturs:
1.Sabiedrības un cilvēka drošība 2.Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3.Sociālās un pilsoniskās prasmes 4.Valodas un kultūras izpratne un izpausmes 5.Būvniecības procesi un būvdarbu veidi 6.Sienu mūrēšana 7.Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana 8.Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 9.Betonēšanas pamati 10.Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana 11.Ģeodēzisko darbu izpilde 12.Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana 13.Pamatu un sienu izbūve 14.Grīdu konstrukciju izbūve 15.Ēku koka konstrukciju izbūve 16.Ēku metāla un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izbūve 17.Ēku konstrukciju montāžas darbu organizēšana 18.Sarežģītu būvelementu mūrēšana 19.Jumta iesegumu ieklāšana 20.Zemes darbu organizēšana 21.Koka ēku montāža 22.Metāla karkasa ēku montāža 23.Ēku būvtehniķa prakse.

PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija Betonētājs

Izglītības programmas apjoms:

640 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

32 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1016.00 EUR 

Dalībnieka 5% līdzmaksājums:

50.80 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Iegūt zināšanas par betonējamo konstrukciju izveidošanas un iestrādāšanas metodēm un tehnoloģiskās iekārtām, normatīvo aktu prasībām betonēšanas darbiem, izpildāmo betonēšanas darbu posmu kvalitātes prasībām.
 • Prast rasēt betonējamās konstrukcijas un lietot rasējumos izmantotos apzīmējumus un terminoloģiju, izmantot betonējamo konstrukciju sastāvdaļu specifikācijas, lasīt, saprast un ievērot izmantojamo būvizstrādājumu ražotāju instrukcijas.
 • Spēt saskaņā ar darba uzdevumu ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus vai izgatavot betona konstrukcijas būvizstrādājumu ražotnē.
Izglītības programmas saturs:
1.Sabiedrības un cilvēka drošība 2.Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3.Sociālās un pilsoniskās prasmes 4.Valodas un kultūras izpratne un izpausmes 5.Būvniecības procesi un būvdarbu veidi 6.Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 7.Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana 8.Ģeodēzisko darbu izpilde 9.Betonēšanas pamati 10.Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana 11.Betonēšanas darbu sagatavošana objektā 12.Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā 13.Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem 14.Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos 15.Būvkonstrukciju betonēšana objektā 16.Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē 17.Betona masas ražošana 18.Betona grīdu izbūve 19.Betona konstrukciju atjaunošana 20.Betonētāja prakse.

PIETEIKTIES

Izglītības programmas nosaukums:

Autotransports, profesionālā kvalifikācija Transportlīdzekļu krāsotājs

Izglītības programmas apjoms:

960 stundas 

Programmas īstenošanas periods:

48 nedēļas

Plānotais mācību norises laiks:

Darba dienas vakari

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Arodizglītība

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku:

1647.00 EUR 

Dalībnieka 5% līdzmaksājums:

82.35 EUR

Izglītības dokuments pabeidzot programmu:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 4.LKI

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:
 • Pārzināt kvalitātes prasības krāsošanai paredzētajām virsmām, dažādas virsmu sagatavošanas tehnoloģijas, dažādu izsmidzināmo materiālu uzklāšanas tehnoloģijas, darba un vides aizsardzības prasības, krāsošanas instrumentu un iekārtu uzbūvi un darbības principus, apkopes noteikumus, tehnoloģiju darbā ar dažādiem krāsošanas materiālu veidiem, vairāku toņu krāsošanas tehnoloģiju.
 • Prast izvēlēties krāsas toni; sajaukt krāsu atbilstoši krāsas tonim; krāsot virsmu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai, novērst krāsošanas defektus; veikt virsbūves vai detaļu vairāku toņu krāsošanu; veikt transportlīdzekļa virsmas dekoratīvo aplīmēšanu.
 • Spēt sagatavot transportlīdzekli un tā sastāvdaļas krāsošanai, krāsot un lakot to virsmas, izvēloties atbilstošu tehnoloģiju, veikt krāsoto virsmu pēcapstrādi un aplīmēšanu ar dekoratīvajiem pārklājumiem, novērst krāsojuma defektus.
Izglītības programmas saturs:
1.Sabiedrības un cilvēka drošība 2.Iniciatīva un uzņēmējdarbība 3.Sociālās un pilsoniskās prasmes 4.Valodas un kultūras izpratne un izpausmes 5.Transportlīdzekļu uzbūves pamati 6.Atslēdznieka darbi 7.Demontāža un montāža 8.Virsbūves detaļu remonta pamati 9.Virsbūves plastmasas detaļu remonts 10.Virsmu sagatavošana krāsošanai 11.Virsmu krāsošana 12.Krāsas toņu veidošana 13.Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana 14.Krāsošanas darbu organizēšana 15.Klientu menedžments 16.Virsbūves dekoratīvā krāsošana 17.Virsbūves stiklojuma remonts 18.Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse 19.Transportlīdzekļu krāsotāja prakse.

PIETEIKTIES


Daugavpils būvniecības tehnikumā 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no  galvenajiem Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī  organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa  “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Daugavpils būvniecības tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus par semināru un vebināru organizēšanu:
 • 2020. gada 28. janvārī - ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.
 • 2020. gada 27. aprīlī - ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.
 • 2020. gada 14. maijā - ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi
 • 2021. gada 24. martā - ar Valsts augu aizsardzības dienestu
 • 2021. gada 1. jūnijā – ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par izglītības pasākumu programmu novērtēšanu, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība un Latvijas Arhitektu savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 2020/2021 m.g. DBT Pieaugušo izglītības centrā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 454 cilvēki, no tiem 64 ir būvinženieri, kuri ieinteresēti celt savu kvalifikācijas līmeni. 
Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Daugavpils būvniecības tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.