LV EN
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs


Daugavpils būvniecības tehnikumā 2018. gada 1. septembrī savu darbību uzsāka Pieaugušo izglītības centrs. Viens no  galvenajiem Daugavpils būvniecības tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem  ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem, kā arī  organizējot seminārus profesionālās izglītības skolotājiem būvniecības nozarē.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1 specifiskā atbalsta mērķa  “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru tiek īstenotas apmācības Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Daugavpils būvniecības tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus par semināru un vebināru organizēšanu:
  • 2020. gada 28. janvārī - ar biedrību “Latvijas Būvinženieru savienība”. LBS iekļāva Tehnikumu būvspeciālistu kvalifikācijas celšanas kursu sarakstā.
  • 2020. gada 27. aprīlī - ar SIA “CMB Inženieru kompetences centrs” (https://ikc.cmb.lv/lv/aktualitates), kura darbības termiņš ir 5 gadi.
  • 2020. gada 14. maijā - ar biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, kura darbības termiņš ir 5 gadi
  • 2021. gada 24. martā - ar Valsts augu aizsardzības dienestu
  • 2021. gada 1. jūnijā – ar biedrību “Latvijas Arhitektu savienība” par izglītības pasākumu programmu novērtēšanu, kura darbības termiņš ir 5 gadi.
Par semināriem, vebināriem Latvijas Būvinženieru Savienība, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība un Latvijas Arhitektu savienība piešķir kvalifikācijas punktus, profesionālās izglītības skolotājiem ir lieliska iespēja paaugstināt savu kvalifikācijas līmeni bezmaksas. 2020/2021 m.g. DBT Pieaugušo izglītības centrā profesionālo kvalifikāciju paaugstināja 454 cilvēki, no tiem 64 ir būvinženieri, kuri ieinteresēti celt savu kvalifikācijas līmeni. 
Atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem, Daugavpils būvniecības tehnikums ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu un izsniegt izglītību apliecinošu dokumentu.