Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskās izstrādnes

 Metodiskās izstrādnes 2020./2021.m.g.

N.p.k.
Metodiskā materiāla nosaukums
Apraksts
Pedagogs
MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI  MŪŽIZGLĪTĪBAS KOMPETENČU APGUVEI
 1.  
Mūsdienās daudzi strādā attālināti pie datora, izmantojot saziņas platformas (Zoom, webex un citas). Ko darīt, ja mājās ir stacionārais dators, portatīvais dators ar nestrādājošu mikrofonu vai kameru? Šāda veida situācijās var glābt veidtālrunis (Android ierīce), tajā ir kamera un mikrofons. Sarežģīti veidtālruņa ekrānu izmantot konferenču zvaniem, bet ir iespēja izmantot viedtālruni kā datora kameru un mikrofonu. Šāda pieredze var sekmēt izglītojamo spējas apgūt ikdienas lietotnes un tiešsaistes rīkus, nostiprināt digitālās prasmes, kā arī atrast risinājumu ikdienas problēmsituācijām. Metodiskās izstrādnes mērķis: sekmēt prasmi izmantot Android ierīci pieslēdzot Windows datoram ar DroidCam Client lietotnes palīdzību, izmantot to kameras un mikrofona lomā kompetenču pieejas kontekstā.
Mērķauditorija: izglītojamie, pedagogi.
Jekaterina
SIVICKA
 1.  
Ņemot vērā attālināto mācību apstākļus, jāmeklē jauni risinājumi, lai izglītojamajiem  būtu vienlīdzīgas iespējas veikt uzdevumus, to nodrošina mākoņrisinajumi. Metodiskajā izstrādnē aprakstīta iespēja veidot prezentāciju tiešsaistē. Izglītojamajiem  tiek dota iespēja nostiprināt prasmi atlasīt un strukturēt informāciju;
veidot un nostiprināt prasmi efektīvi strādāt; veidot un attālināti demonstrēt mūsdienīgas prezentācijas tiešsaistē.
Mērķauditorija: izglītojamie, pedagogi.
Daiga
KUŠNIRE
 
 1.  
Metodiskā izstrādne veidota mācību priekšmeta "Sabiedrības un cilvēka drošība" ietvaros, stundas tēmai - vides aizsardzība. Eiropas Savienība iegulda materiālos un nemateriālos resursus dabas saglabāšanā, “zaļās domāšanas” veicināšanā un saudzīgas attieksmes veidošanā pret dabu Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Materiāls apkopots, lai palīdzētu izglītojamajiem veidot izpratni par vides ētikas pamatprincipiem un likumiem, kas aizsargā vidi Latvijā, Eiropā, pasaulē.
Mērķauditorija: MIP Apdares darbu tehniķis izglītojamie.
Aina
BLUKA
 
 1.  
Izstrādne veidota mūžizglītības moduļa “Sabiedrības un cilvēka drošība” tēmai “Veselības mācība”, sniedz informāciju par psihoemocionālajiem darba vides riska faktoriem, profilaktiskajiem pasākumiem psihoemocionālo darba vides riska faktoru iedarbības samazināšanai.
Mērķauditorija: MIP Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, Augkopības tehniķis izglītojamie un pedagogi.
Anita
LĀČAUNIECE
 1.  
Metodisko izstrādni iespējams izmantot ekonomikas mācību stundās, mūžizglītības modulī “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” un ārpusstundu pasākumos. Izmantojot krustvārdu mīklas iespējams veicināt izglītojamo interesi par ekonomiku, veidot mācību procesu, kurā viņi mācās ar prieku un aizrautību.
Mērķauditorija: 1.- 4. kursa izglītojamie.
Inese
PLESŅA
 1.  
Metodiskās izstrādnes mērķis: radīt izpratni par racionāliem piedāvājumiem, lai izstrādātu reklāmu konkrētai precei vai pakalpojumam, veicināt izglītojamo interesi, drosmi, atbildību un iniciatīvu, attīstīt loģisko domāšanu, prasmes pielietot savas teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā.
Mērķauditorija: 1.- 4. kursa izglītojamie.
Ilona
KUŅICKA
MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI  PROFESIONĀLO KOMPETENČU APGUVEI
 1.  
Daudzi saimniecību īpašnieki Latvijā atbalsta vietējo dārzeņu un augļu ražošanu, līdz ar to rodas interese par dārzeņu audzēšanas tehnoloģijām. Metodisko izstrādni praktiski pielietos izglītojamie, apgūstot tēmu par lauku dārzeņu  audzēšanas tehnoloģijām. Kāpostaugi ir vieni no izplatītākajiem dārzeņiem, tāpēc šī tēma ņemta par pamatu metodiskajai izstrādnei.
Mērķauditorija: MIP Augkopības tehniķis izglītojamie.
Irēna
SIPOVIČA
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs moguļa Augu aizsardzība apguves nodrošināšanā  klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādne veidota ar mērķi: sekmēt izglītojamo spējas atpazīt un ierobežot kultūraugu kaitēkļus, noteikt kultūraugu kaitēkļus, izmantojot mācību materiālus un Valsts augu aizsardzības dienesta   mājas lapā pieejamo informāciju.
Mērķauditorija: MIP Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis izglītojamie.
Zinaīda
VINGRE
 1.  
 
Metodisko izstrādni var izmantot  pedagogs moduļa Lauksaimniecības tehnikas un iekārtu tehniskā apkope apguvē strādājot klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Paskaidrojumi un attēli izmantojami praktiski veicot ekspluatācijas materiālu, filtru nomaiņu un lauksaimniecības tehnikas pretkorozijas aizsardzību. Izstrādnē izklāstītas jaunākās normatīvo aktu prasības ekspluatācijas materiāliem un to marķēšanai.
Mērķauditorija: MIP Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis izglītojamie.
Leonards
SPŪLIS
 1.  
 
Metodiskajā izstrādnē apkoporais materiāls praktiski pielietojams teorētiskajām mācībām modulī Apmešana. Jaunieši var patstāvīgi apgūt tēmu un papildināt savas zināšanas attālinātajā mācību procesā. Izstrādnē var atrast atbildes uz jautājumiem: Kas ir apmetums? Kādi ir apmetuma veidi? Kādi drošības pasākumi jāievēro  veicot apmešanas darbus?
Mērķauditorija : MIP Apdares darbu tehniķis izglītojamie.
Valdis
BOGRECS
 
 1.  
 
Metodiskā izstrādne izveidota, lai palīdzētu izprast ēku atjaunošanas metodes, veikt nepieciešamo apdares materiālu un palīgmateriālu izvēli. Izstrādnes aktualitāti nosaka tas, ka pastāv nepieciešamība risināt dažāda veida problēmsituācijas, kuras rodas ēku un būvju ekspluatācijas laikā, papildināt zināšanas un izpratni par tehnoloģiju pielietošanu ikdienā.
Mērķauditorija: izglītojamie, kuri apgūst moduli Būvdarbi un citi interesenti, kuri saskārušies ar nepieciešamību veikt ēku renovāciju.
Edgars
ĻEHOVS
 1.  
Katru gadu tiek komplektētas Apdares darbu tehniķu grupas. Izglītojamie nāk gan motivēti apgūt profesionālās prasmes, gan arī tādi, kuru motivācija un izpratne veidojas mācību procesa laikā. Metodiskā izstrādni pedagogs var izmantot mācību procesa nodrošināšanai klātienē vai attālināti, bet izglītojamajiem - individuāli. Izstrādnē piedāvātas fotogrāfijas un video par kompleksajos darbos veidojamajām prasmēm un fotogrāfijas, kur Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi kvalifikācijas prakses ietvaros renovē sociāli nozīmīgus objektus.
Mērķauditorija: MIP Apdares darbu tehniķis izglītojamie un pedagogi.
Inna
KOLUŽA
 1.  
 
Metodisko izstrādni var izmantot topošie  profesionāļi tēmas “Ģipškartona plāksnes” apguvē. Šajā izstrādnē ir sistematizēta un vizualizēta informācija par UA un SD profila piederumiem. Prezentācija paredzēta izglītojamo pašmācībai. Mērķis: palīdzēt vizuāli iepazīties ar savienojumu detaļas profiliem drywall konstrukciju montāžai: 1) vizuāli iepazīstieties ar UA un SD profila piederumiem; 2) iegūt zināšanas par detaļu lietošanu un praktisko pielietojumu; 3) attīstīt prasmes, lai ātri izvēlētos nepieciešamās daļas; 4) veicināt izpratni par konstrukcijas montāžu.
Mērķauditorija: MIP Apdares darbu tehniķis un Interjera dizainera asistents  izglītojamie un pedagogi.
Nataļja APANOVIČA
 1.  
Jauno renovācijas projektu skaits pieaug, kas parāda ēku fasāžu siltināšanas darbu aktualitāti Latvijā. Lai sasniegtu vēlamo rezultātu, jāievēro materiālu ražotāja lietošanas instrukcija. Izstrādnes mērķis ir iepazīstināts ar materiāliem, instrumentiem un virsmas sagatavošanu siltināšanas darbiem. Mērķa sasniegšanai paredzēts: iepazīties ar darba instrumentiem, materiāliem un to specifiku, fasādes virsmas sagatavošanu tehnoloģiju siltināšanas darbiem, ēkas siltināšanas darbos pieļaujamām kļūdām un to novēršanas iespējām.
Mērķauditorija: MIP Apdares darbu strādnieks izglītojamie.
Viktors
OBORŪNS
 1.  
Metodiskā izstrādne veidota kā palīglīdzeklis moduļa “Flīzēšana” apguvei, lai sekmētu izglītojamo prasmi patstāvīgi sagatavot virsmas un flīzes darbam kā arī veiktu virsmu flīzēšanu. Palīdzētu veidot kompetenci: 1) sagatavot virsmas flīzēšanai; 2) izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām; 3) plānot flīžu klājumu; 4) sagatavot flīzes līmēšanai; 5) flīzēt sienas, grīdas un sarežģītus mezglus; 6) aizpildīt flīzējuma šuves; 7) pārbaudīt izpildīto flīzēšanas darbu kvalitāti.
Mērķauditorija: MIP Apdares darbu strādnieks izglītojamie.
Sergejs LUKJANSKIS
Igors
LUKJANSKIS
 1.  
 
Metodiskā izstrādne mācību priekšmetā “Koksnes mehāniskā apstrāde” veidota ar mērķi: veicināt zināšanu un prasmju apguvi veicot koksnes apstrādi ar frēzmašīnām kokapstrādē. Veicinot iespēju veidot kompetenci: 1) pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā; 2) sniegt zināšanas par mehānismiem, ierīcēm un to pielietošanu; 3) veicināt izpratni par dažādiem mehānismiem un līdzekļiem, kuri tiek pielietoti, lai ievērotu darba drošības prasības.
Mērķauditorija: Topošie kokapstrādes iekārtu operatori.
Staņislavs
PLONIŠS
 1.  
Izstrādnē apkopotais materiāls paredzēts topošajiem sausās būves tehniķiem. To iespējams izmantot patstāvīgi atkārtojot un klasē. Mūsdienās metāla konstrukciju starpsienas ir ļoti populārs un ērts risinājums. Darba izpilde ir ātra un materiāli ir plaši pieejami. Izstrādne veidota ar mērķi: veicināt izglītojamo prasmju un zināšanu apguvi, pilnveidošanu un sistematizāciju par dažāda veida metāla karkasa starpsienu veidošanu. Sekmēt  prasmi pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā.
Mērķauditorija: MIP Sausās būves tehniķis izglītojamie.
Artūrs
BIGĀTS
 1.  
 
Jebkurš cilvēks zina, ka telpas mājīgumu ietekmē sienu krāsa un struktūra. Laba iespēja radīt patīkamu atmosfēru ir tapetes. Arvien daudzpusīgāks sortiments un ražošanas, drukas, presēšanas un laminēšanas tehnoloģiju pastāvīgā attīstība ir padarījušas tapetes par vienu no iecienītākajiem materiāliem interjeru apdarē un izdaiļošanā. Pirms tapešu līmēšanas visi darba posmi ir rūpīgi jāpārdomā un jāveic nepieciešamie sagatavošanas darbi. Izstrādne veidota tā, lai mērķauditorijai veidotos izpratne par tapešu līmēšanu uz sienām tehnoloģiju.
Mērķauditorija: MIP Būvdarbi izglītojami, Būvniecības nodaļas pedagogi. Metodiskā izstrādne ir palīgs tiem, kas vēlas apgūt tapešu līmēšanas tehnoloģiju.
Viktors
VASILIS
 
 1.  
Metodiskā izstrādne paredzēta moduļa “Būvniecības procesi un būvdarbu veidi” padziļinātai apguvei. Materiāla apguves laikā izglītojamie iegūs vispārīgu informāciju un zināšanas par koksni, tās īpašībām; par dažādiem būvniecībā biežāk lietojamiem materiāliem no koka, to ražošanas tehnoloģijām, īpašībām un pielietojumu, pilnveidos zināšanas par optimālu būvmateriālu izvēli konkrētam būvdarbu veidam, attīstīs kompetenci iegūto zināšanu pielietošanai būvlaukumā veicamajos darbos.
Mērķauditorija: MIP Ceļu būvtehniķis,  Apdares darbu tehniķis, Ēku būvtehniķis izglītojamie.
Tatjana
CVEKA
 1.  
Metodiskā izstrādne  praktiski pielietojama moduļu  Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde un Interjera un dizaina stili apguvē. Rasējot dzīvokļa plānu ar mēbelēm un santehnikas ierīcēm dotā mērogā, pielietojot nosacītus grafiskos apzīmējumus, izglītojamie nostiprina teorētiskās zināšanas praktiski veidojot būvniecības rasējumus.
Mērķauditorija: MIP Ēku būvtehniķis, Krāšņu un kamīnu mūrnieks izglītojamie.
Tatjana FJODOROVA
Ņina
RUDZJA
 
 1.  
Lekciju konspekts paredzēts izglītojamajiem, kuri apgūst sliežu ceļa būvtehniķa kvalifikāciju. Materiālu var izmantot moduļos: “Sliežu ceļa pamatnes uzbūve”, “Sliežu uzbūve”, “Sliežu aprīkojumu uzbūve”. Materiāls izstrādāts, lai padziļinātu teorētiskās un prakstiskās zināšanas dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu jomā, kā arī topošo speciālistu sagatavošanai. Pēc katras sadaļas konspektā zināšanu nostiprināšanai un pārbaudei paredzēti jautājumi.
Mērķauditorija: MIP Trasportbūvju būvtehniķis izglītojamie.
Jeļena FEDOSEJEVA
 
 1.  
Metodisko izstrādni paredzēts izmantot teorētiskajās nodarbībās apgūstot kvalifikāciju “Ceļu būvtehniķis”, “Ceļu būves strādnieks” un “Transportbūvju būvtehniķis”, lai veicinātu būvdarbu veikšanai nepieciešamās tehnikas un mehānismu veidu atpazīšanu, un izpratni par pielietojumu. Materiāls būs aktuāls ceļu būvniecībā veicot ceļu būves darbu organizēšanu un vadīšanu.
Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu Būvniecība.
Inga
PUJATE
 1.  
Attālinātās mācības gan pedagogiem, gan izglītojamajiem ir izaicinājums kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Apkopotais materiāls paredzēts informācijas sniegšanas un atgriezeniskās saites saņemšanas nodrošināšanai. Materiālā var saņemt atbildes uz jautājumiem: Kas ir autoceļu tīkls? Kādi elementi ietilpst ceļa plānā? Kādas darbības jāveic pašvaldībām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības par ceļu projektēšanu, būvniecību un būvuzraudzību? Kas ir autoceļa segums? Kādos apstākļos ceļa segas pamatne paliek dabiska? Kā darbības rezultātā izveidojies granīta bruģakmens? Kādam nolūkam paredzēta salizturīgās kārtas (slāņa) būvniecība?
Kādi var būt ceļu segumu tipi? Kas ir transportlīdzekļu izraisītā vertikālā slodze uz ceļa seguma? Kādos divos etapos izpilda trases projektēšanu? Kas ir autoceļa projekcija horizontālā plaknē? u.c.
Mērķauditorija: Izglītības programmas Bruģētājs izglītojamie un pedagogi.
Arnolds
GULBIS
 1.  
 
Metodiskās izstrādnes aktualitāti nosaka problēma ar radīto atkritumu samazināšanu, to pārstrādes iespējām un radīto atkritumu ietekmes samazināšanu uz klimata pārmaiņām. Izstrādnes mērķis: veicināt izpratni par atkritumu šķirošanas veidu un šķirošanas procesa nozīmi ilgtspējīgas attīstības procesā, papildināt zināšanas un izpratni par atkritumu šķirošanas procesu ikdienā.
Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu Namu pārzinis.
Marija
STEPANOVA
 1.  
Mūsdienās ģeotehniskās izpētes tehniķiem ir jāorientējas tīmeklī pieejamajos materiālos, jo tie reāllaika režīmā sniedz aktuālo informāciju (bieži to sniedz arī valsts iestādes), piemēram, kadastra robežas, meliorācijas būvju izvietojums, ģeoloģisko nogulumu veidi un tipi, teritorijas administratīvais iedalījums utt. Izstrādnes mērķis: veicināt zināšanu un prasmju apguvi par ģeotehnikas izpētē iegūto datu grafisko apstrādi, lai veidotu specialistus, kuri prot veikt izpētes teritorijas identificēšanā apvidū, izmantojot visplašāk pielietojamos kartogrāfiskos servisus.
Mērķauditorija: izglītības programmas Ģeotehniskās izpētes tehniķis izglītojamie.
Ēriks
OŠMJANSKIS
 1.  
Apkopoto materiālu iespējams izmantot teorētiskās un praktiskās nodarbībās moduļa Būvniecības darbu plānošanā un organizēšanā apguvē. Informācija noderīga jebkurā ar būvniecību, ēku renovāciju un apkalpošanu saistītā jomā. Sakārtota, lai tiktu papildinātas zināšanas un izpratne par būvniecības un būvdarbu plānošanu.
Mērķauditorija: Izglītojamie, kuri apgūst izglītības programmu Namu pārzinis.
Nikolajs GORBUNOVS
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs mācību priekšmeta Kokaugi ainavu būvniecībā apguvē klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādne veidota ar mērķi: sekmēt izglītojamo spējas pazīt programmā paredzētās koku un krūmu sugas, iepriekš apgūstot nepieciešamās zināšanas par veģetatīvo un ģeneratīvo orgānu morfoloģiskajām īpašībām. Apskatītajām sugām jāzina latviskais un latīniskais nosaukums un to dekoratīvās īpašības.
Mērķauditorija: MIP Ainavu būvtehniķis izglītojamie.
Zinaīda
VINGRE
 1.  
 
Metodiskajā izstrādnē apkopoti mācību materiāli MIP  Namu pārzinis moduļa Ēku un būvju vizuālā pārbaude saistošās likumdošanas apguvei klātienē vai tiešsaitē. Piedāvāta tēmas Dzīvojamās mājas apsekošana apguvei prezentācija ar četrām apakštēmām: 1)jēdziens un tiesiskais regulējums; 2) vizuālā apskate 3) tehniskā apsekošana; 4) dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana.
Mērķauditorija: MIP Namu pārzinis izglītojamie un pedagogi.
Renāte
ZAĻIVSKA
 
 1.  
Daugavpils Būvniecības tehnikums ir iesaistīts Erasmus+ KA2 projektā “Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector" ("Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde būvniecības nozares speciālistiem") Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695”.
Materiāla izveidē iesaistījās pedagogi: Aleksandrs BOGINSKIS, Jurijs DOBROVOĻSKIS, Edgars ĻEHOVS.
Projekta vadošais koordinatora eksperts Robertas Encius (Lietuvas Būvnieku asociācijas Kompetenču novērtēšanas nodaļas vadītājs kopš 2017.gada un Lietuvas Būvniecības produkcijas sertificēšanas centra vadītājs 1996.-2017.gados) augsti novērtēja mūsu materiāla kvalitāti un ieteica to izmantošanai Igaunijas, Lietuvas un Latvijas partneru mācību iestādēs profesionālo priekšmetu pasniegšanā.
Projekta ietvaros Projektu nodaļas vadībā tika izstrādāts metodiskais materiāls profesionālās izglītības skolotājiem par Zaļo būvniecību. Ir apkopotas labas un vērtīgas idejas par to, kā un kādā veidā šo materiālu (vai tā daļu) iespējams izmantot tehnikuma audzēkņu apmācībai.
Mērķauditorija: profesionālās izglītības pedagogi.
Jekaterina
KUZMINOVA
Aleksandrs BOGINSKIS
Jurijs DOBROVOĻSKIS
Edgars
ĻEHOVS
 1.  
Daugavpils Būvniecības tehnikums ir iesaistīts Erasmus+ KA2 projektā “Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector" ("Videi draudzīgas (zaļās) apmācības izstrāde būvniecības nozares speciālistiem") Nr. 2019-1-LT01-KA202-060695”.
Materiāla izveidē iesaistījās pedagogi: Aleksandrs BOGINSKIS, Jurijs DOBROVOĻSKIS, Edgars ĻEHOVS. Projekta ietvaros Projektu nodaļas vadībā tika izstrādāti metodiskie materiāli Zaļās būvniecības pasniegšanai. Ir apkopotas labas un vērtīgas idejas par to, kā un kādā veidā šo materiālu (vai tā daļu) iespējams izmantot tehnikuma audzēkņu apmācībai.
Mērķauditorija: profesionālās izglītības pedagogi.
Jekaterina
KUZMINOVA
Aleksandrs BOGINSKIS
Jurijs DOBROVOĻSKIS
Edgars
ĻEHOVS
 1.  
Attālinātās mācības aktualizēja ātras idejas pasniegšanas metodi – skicēšanu, kas tiek attīstīta veicot uzdevumu. Teorētiskais un uzskates materiāls veidots ar mērķi audzēkņu spēju ātri un uzskatāmi attēlot iekštelpas un āra telpas vidi ar gleznieciskiem paņēmieniem.
Mērķauditorija: MIP Interjera dizainera asistents izglītojamie un pedagogi.
Sigita
IGNATĀNE
 
 1.  

(PREZENTĀCIJA)

Topošajiem arhitektūras tehniķiem mācībās un praktiskajā darbībā svarīga prasme attēlot savu ideju plaknē.  Teorētiskais un uzskates materiāls tika apkopots ar mērķi  iepazīstināt izglītojamos ar bionikas stilu arhitektūrā un veicināt spēju attēlot savu ideju plaknē.
Mērķauditorija: MIP Interjera dizainera asistents izglītojamie un pedagogi.
Valentīna SIŅAKOVA
 
 1.  
 
Darbojoties mākslas un dizaina jomā, liela nozīme ir vizuālajam tēlam. Interjera dizaina asistentam ir jāspēj radīt pārdomātu, funkcionālu un gaumīgu interjeru. Taču priekštats par šīs profesijas pārstāvi neapstājas tikai pie gaumīga projekta izstrādnes. Pirmais iespaids par cilvēku var rasties jau no vizītkartes vai iesniegtā CV. Informatīvie, prezentatīvie materiāli sniedz nelielu ieskatu par meistara stilu, attieksmi pret darbu un zināšanām mākslas jomā. Teksts ir galvenais informācijas nesējs un būtiska sastāvdaļa grafikas dizainā. Tas nozīmē, ka pārdomāts teksta noformējums spēj radīt kvalitatīvu informācijas nesēju un veicināt pozitīvu priekšstatu par pašu personu. Iepazīstinot audzēkņus ar teksta noformēšanas principiem un lomu, kādu spēlē pārdomāta teksta apstrāde grafikas dizainā, tiek dota iespēju zināšanas pielietot informatīvo materiālu izstrādē.
Mērķauditorija: MIP Interjera dizainera asistents izglītojamie un pedagogi.
Zaiga
PETTERE
 1.  

(PREZENTĀCIJA)

 
Gada aktualitāte ir attālinātās mācības un to nodrošināšana. Šī metodiskā izstrādne palīdz atvieglot praktisko rasēšanas procesu  mācību moduļa “Tehnisko rasējumu izstrāde” ietvaros. Veicot aksonometriskās projekcijas, taisnleņķa izometrijas,  elipses kā riņķa līnijas izometrisko projekciju, konstruējot ģeometriskās figūras izometriskā projekcijā atbilstoši tehniskās grafikas prasībām un izskaidrojot objektu aksonometriskās projekcijas veidus, tiek dota iespēja attīstīt prasmi strādāt ar rasēšanas instrumentiem, attīstīt telpisko domāšanu, akurātumu un precizitāti. Izglītojamie teorētiskās zināšanas nostiprina praktiskā darbībā.
Mērķauditorija: MIP Interjera dizainera asistents izglītojamie un pedagogi.
Jeļena
TROFIMOVA
 1.  
Metodiskajā izstrādnē izveidots uzskates materiāls izglītojamajiem un pedagogiem interjera vizuālizāciju izstrādē, izmantojot roundme.com panorāmas skatu demonstrēšanas iespējas. Apgūstot vizuālizāciju demonstrēšanas panorāmas skatu izstrādi, izglītojamie izprot apjoma gabarītus un apgūst telpiskuma izjūtu. Uzskates materiāls tiek pielietots kā piemērs izstrādājot semestra darbus praktiskajās mācībās un kvalifikācijas darbus.
Mērķauditorija: MIP Interjera dizainera asistents izglītojamie un pedagogi.
Ineta
AUZĀNE
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs mācību priekšmeta Materiālmācība apguvē strādājot klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādnes mērķis: veicināt paplašinātu izpratni par termisko apstrādi tēraudos un to ietekmi uz tēraudu un metināšanas šuvju izturību. Tā palīdzēs izprast rūdīšanas procesu, saprast ar kādām metodēm tiek veikta rūdīšana, un kādu rūdīšanas procesu sistēmu izmantot, lai iegūtu nepieciešamo tērauda īpašību.
Mērķauditorija: IP Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) izglītojamie un pedagogi
Jānis
KEIŠS
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs mācību priekšmeta Metināšanas darbu tehnoloģija tēmas Deformācijas un spriegumi metināšanā apguvē strādājot klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādnes mērķis: sniegt izglītojamiem jaunas zināšanas par deformācijām un spriegumiem metināšanā.Piedāvāt izglītojamiem informāciju atbilstoši tematam (apzināšanai, analizēšanai un uztveršanai).Veicināt izpratni par deformācijām un spriegumiem metināšanā.
Mērķauditorija: IP Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) izglītojamie un pedagogi
Jurijs
UMBRAŠKO
Stepans ŠČERBAKOVS
 
 1.  
Izstrādne paredzēta automehāniķu apmācībai moduļos Motoru remonts vai Automobiļu uzbūves pamati tēmā Dīzeļmotoru barošanas sistēmas. Metodiskās izstrādnes mērķis: sniegt izglītojamiem zināšanas par dīzeļmotora barošanas sistēmas bez elektroniskās regulēšanas uzbūvi, darbību, regulēšanas iespējām.
Mērķauditorija: MIP Automehāniķis  izglītojamie
Jurijs
ANDŽĀNS
 
 1.  
 
Metodisko izstrādni iespējams izmantot mācību priekšmeta  Automobiļa tehniskā apkope un remonts apguvē, veidojot izpratni par automobiļa pneimopiekares uzbūvi, darbību un regulēšanu.
Mērķauditorija: MIP Automehāniķis izglītojamie
Viktors
IVANOVS
 
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot  pedagogs  mācību priekšmeta Automobiļu tehniskā apkope un remonts apguvē strādājot klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādne veidota ar mērķi sekmēt spējas apkopt un remontēt dīzeļmotora barošanas sistēmas.
Mērķauditorija: MIP Autodiagnostiķis,  Transprtlīdzekļu krāsotājs, Automehāniķis izglītojamie un pedagogi.
Aleksandrs TAVKINS
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs mācību priekšmeta Automobiļu demontāža un montāža apguvē strādājot klātienē vai attālināti, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Izstrādne izveidota ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas par defektēšanas veidiem, paņēmieniem un metodēm kā veikt defektēšanu, darbu ar dažādiem mērinstrumentiem(bīdmērus, mikrometrus, pulksteņtipa indikatoriekšmērus, mērplates, speciālos mērinstrumentus zobratiem, šablonus).
Mērķauditorija: MIP Autodiagnostiķis, Transprtlīdzekļu krāsotājs, Automehāniķis izglītojamie pedagogi.
Aigars
VELIKS
 
 1.  
 
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs tēmas Maiņstrāvas ķēdes pretestība apguves īstenošanā. Izstrādnes mērķis ir veicināt zināšanu un prasmju apguvi, pilnveidošanu un sistematizāciju par elektriskajam ķēdēm. Uzdevumi: 1) sniegt zināšanas par maiņstrāvas elektriskajam ķēdēm, maiņstrāvas ķēdes pretestībām un ķēdes aktīviem elementiem; 2) veicināt izpratni par maiņstrāvas frekvences ietekmi uz elektrisko pretestību; 3) mācīt pielietot iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.
Mērķauditorija: MIP Automehāniķis izglītojamie un pedagogi
Ludmila LAVRINOVIČA
 
 1.  

(PREZENTĀCIJA)

Metodiskā izstrādne izveidota kā mācību stundas “Automobiļu motoru mehānismi: gāzu sadales mehānisms apraksts” prezentācija un apraksts. Mācību stundas laikā audzēkņiem tiek dota iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas par gāzu sadales mehānismu (GSM) funkciju un veidiem, konstruktīvajām īpatnībām, pielietotajiem materiāliem, apgūt zināšanas par GSM darbības principu.
Mērķauditorija: MIP Autodiagnostiķis, Transprtlīdzekļu krāsotājs, Automehāniķis izglītojamie un pedagogi
Guntis
SPRIŅĢIS
 1.  
Metodisko izstrādni var izmantot pedagogs mācību priekšmeta Materiālmācība tēmas Metālu cietības noteikšanas metodesapguvē strādājot klātienē vai attālināti tiešsaistē, bet izglītojamie var izmantot individuālajās mācībās. Ieguvumi: iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas varēs pielietot strādājot uzņēmumos, firmās, vietās, kuru profils ir saistīts ar metāla štancēšanu, metāla griešanu, termisko apstrādi un metināšanas darbiem, dažādu konstrukciju izgatavošanā; strādājot metālapstrādes uzņēmumos patstāvīgi varēs atpazīt metālu markas, kuras ir pakļautas štancēšanai, kā arī metināšanai.
Mērķauditorija: MIP Inženierkomunikāciju tehniķis izglītojamie
Raimonds
VADZIS
 1.  
Šī metodiskā izstrādne veidota ar mērķi, aktualizēt teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas praktiskajās nodarbībās sagatavojot zivju izstrādājumus. Pareizi sagatavotas zivis dod iespēju izgatavot garšīgu un vizuāli pievilcīgu produkciju, tāpēc ieplānots: 1) atkārtot zivju pielietojumu un pirmapstrādes veidus; 2) pielietot informāciju, zināšanas praktisko uzdevumu veikšanai; 2) iegūt praktiskās iemaņas zivju ēdienu gatavošanā, noformēšanā, pasniegšanā.
Mērķauditorija: profesionālās izglītības programmu Ēdināšanas pakalpojuma speciālists, pedagogi un visi tie, kuri vēlas pagatavot garšīgu un kvalitatīvu ēdienu
Marija ALEKSEJEVA
 1.  
Izstrādnes aktualitāti nosaka tas, ka pirms pieņemt produktus un sākt gatavot ēdienus, nepieciešams izvērtēt to kvalitāti. Metodiskajā izstrādnē apkopotā informācija var veicināt izglītojamo spēju noteikt produktu kvalitāti ar dažādām metodēm, piemēram, izmantojot organoleptiskās īpašības, sensoro novērtēšanu.
Mērķauditorija: MIP Pavārs izglītojamie, pedagogi un visi tie, kuri vēlas pagatavot garšīgu un kvalitatīvu ēdienu
Sarmīte MEĻNIKOVA
 1.  
Pirms praktiskajām nodarbībām, lai paaugstinātu izglītojamo spēju radīt konditorejas mākslas darbus, metodiskajā izstrādnē tiek piedāvātas atgādnes par nevainojamu, gardu un skaistu krēmu izveidi.
Mērķauditorija: MIP Konditora palīgs izglītojamie, pedagogi un visi tie, kuri vēlas pagatavot garšīgu un kvalitatīvu ēdienu.
Alīna
CIMOŠKA
MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI  VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU APGUVEI
 1.  
Metodiskās izstrādnes mērķi iepazīstināt izglītojamos ar metālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām; metālu koroziju un metālu pasargāšanu pret koroziju. Izstrādnē uzskatāmi tiek parādītas metālu īpašības un to korozijas procesi, lai izglītojamie spēj praktiski izmantot iegūtās zināšanas savā specialitātē.
Mērķauditorija: MIP Automehāniķis izglītojamie un arī profesionālās izglītības pedagogi
Armands MAĻECKIS
 1.  
 
Metodiskā izstrādne veidota ar mērķi  veicināt izpratni par dabaszinību daudzveidību un ieinteresēt apgūt bioloģijas un ķīmijas tēmas. Izmantojot izveidotās krustvārdu mīklas, iespējams darbu organizēt individuāli un grupās. Grupu darbā mācīties uzklausīt grupas biedru viedokli, iemācīties pieņemt lēmumu, vienoties.
Mērķauditorija: izglītojamie
Kaspars
HEISLERS -CELMS
 
 1.  
Metodiskās izstrādnes mērķis: sekmēt izpratni un zināšanas par elektrisko strāvu, tās būtību, darbības izpausmēm, īpašībām un lomu tehnikā un sadzīvē, kā arī par dažādu elektrisko ierīču un agregātu principiālo uzbūvi, darbības principiem, ekspluatācijas noteikumiem un pielietojumu. Izstrādni var izmantot apgūstot tēmu “Līdzstrāva”. Izstrādni var izmantot pedagogi klasē, bet izglītojamie - pašmācībā papildinot zināšanas.
Mērķauditorija: IP Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)/ Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) izglītojamie un pedagogi
Jans
KEVIŠS
 1.  
Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts integrēts mācību modelis, kurā tēmas “Valodas funkcionālie stili. Darbs ar tekstu” apguvē izmantoti dažādi ar pavāra profesiju saistīti literatūras avoti. Padziļinot zināšanas un prasmes par valodas funkcionāliem stiliem, kā arī nostiprināt prasmes saskatīt un izmantot dažādus valodas mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus tekstos, izglītojamie tiek motivēti ar interesantiem tekstiem par viņu izvēlēto profesiju.
Mērķauditorija: MIP Pavārs izglītojamie un pedagogi.
Vera
SAPEGO
 
 1.  
 
Topošajiem automehāniķiem, ceļu būvtehniķiem, apdares darbu tehniķiem nepieciešamas labas matemātiskās prasmes. Tai skaitā arī prasme veikt vienkāršus aprēķinus galvā. Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvātas piecas nodaļas: skaitļa normālforma, pakāpju ar naturālu kāpinātāju īpašības, skaitlisko nevienādību īpašības, skaitļi, vienādojumu sistēmas. Prezentācijā apkopoti galvas rēķini dažādās tēmās, tās pedagogi var izmantot mācību stundas sākumā, tādā veidā vingrinot prasmi veikt aprēķinus galvā.
Mērķauditorija: izglītojamie
Nadežda SOLOVJOVA
 
 1.  
 
Metodisko izstrādni iespējams izmantot matemātikas stundās, apgūstot ģeometrijas tēmas, kā arī ārpusstundu pasākumos. Risinot krustvārdu mīklas, tiek dota iespēja mācīsies strādāt grupā, uzklausīt grupas biedru viedokli, pieņemt pareizo lēmumu, pārvarēt grūtības, risināt problēmas.
Mērķauditorija: izglītojamie
Virgīnija FJODOROVA
 1.  
Matemātika, tai skaitā ģeometrija, veicina iztēles veidošanos. Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar piramīdu vizualizācijām, iespēju aprēķināt izklājuma laukumu, tilpumu, veidot šķēlumus, u.t. Materiāla izmantošana matemātikas stundās dod iespēju sistematizēt zināšanas par piramīdu, attīstīt loģisko domāšanu un mobilizēt mācību darbam.
Mērķauditorija: izglītojamie
Teresa JEVSTRAHINA
 1.  
Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts video par iespējām sportot brīvā dabā. Sportot ir svarīgi, rūpes par veselību vienmēr ir bijušas svarīgas dažāda vecuma cilvēkiem, bet īpaši jauniešiem un pusaudžiem, jo šajā vecumā tiek ielikti pamati stipram un izturīgam ķermenim. Sportojot ir jāizvēlas vieta, laiks, laika apstākļi. Jāiemācās izvēlēties un lietot digitālās tehnoloģijas savas veselības, dzīvesveida kontrolēšanai un uzturēšanai, atlasīt un izmanto vingrinājumus, kas uzlabo fiziskās spējas. Izstrādne īpaši aktuāla laikā, kad valstī ir noteikti ierobežojumi, tas ir ērts veids sportot brīvā dabā.
Materiāla sagatavošanā tika izmantots www.skola2030.lv  metodiskie materiāli un
https://www.youtube.com/ , citu kolēģu pieredze.
Mērķauditorija: izglītojamie un pedagogi
Edgars
BALTACIS
 1.  
Ilgstošas sēdēšanas ietekmē rodas dažādas veselības problēmas, tāpēc metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts vingrinājumu komplekss sēdoša darba darītājiem un izglītojamajiem. Veicot šos stiepšanās un spēka vingrinājumus pie sava rakstāmgalda iespējams mazināt muguras sāpes, atjaunot enerģijas rezerves un vienkārši izvēdināt galvu. Vingrojumus ieteicams izpildīt regulāri, pēc ilgstošas atrašanas sēdus stāvoklī – strādājot pie datora vai rakstāmgalda.
Mērķauditorija: pedagogi un izglītojamie
Elīna
KRAVALE
 1.  
Topošajiem būvniecības speciālistiem ir jābūt stipriem un izturīgiem, tāpēc Daugavpils būvniecības tehnikumā liela uzmanība tiek veltīta jauniešu vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšana ar smagatlētikas līdzekļiem. Izstrādnē apkopoti vingrinājumi, kas var veicināt fizisko izturību, mazināt traumatismu darbā, un var novērst profesionālās saslimšanas iespējas nākotnē.
Mērķauditorija: pedagogi un izglītojamie
Ivans
GAĻAŠS
 1.  
Metodiskajā izstrādnē apkopotos materiālus basketbola spēles apguvei skolotājs var izmantot mācīšanai klātienē vai tiešsaistē, izglītojamie var izmantot individuāli, lai zinātu un atpazītu bumbas pārvaldīšanas veidus basketbolā, spētu izpildīt vingrojumu kompleksu mājas apstākļos attālināti.
Mērķauditorija: pedagogi un izglītojamie.
Inese
ĻEDOVSKAJA
 1.  
 
Basketbola spēle mūsdienās ir viena no populārākajām spēlēm, tāpēc aktuāli iepazīt un atkārtot spēles noteikumus un papildināt zināšanas. Metodiskās izstrādnes mērķis: veicināt fizisko attīstību, radīt izpratni un interesi par basketbola spēli un pilnveidot prasmes šajā spēlē.
Mērķauditorija: pedagogi un izglītojamie
Jevgēnijs DUBOVECS
 1.  
 
Mūsdienās izglītojamie uztver un apstrādā lielu informācijas apjomu, turklāt lielāko daļu viņi uztver vizuāli. Ikdienas dzīvē mēs nepārtraukti saskaramies ar vizuālajiem tēliem: reklāmām, filmām, attēliem sociālajos tīklos utt., kas tieši un netieši ietekmē mūsu pasaules uztveri. Tāpēc ir svarīgi iemācīties darboties ar šāda veida informācijas avotiem, saskatīt tajos piedāvāto informāciju un spēt to interpretēt. Metodiskā izstrādne palīdzēs izprast vizuālo avotu izmantošanas iespējas vēstures mācību stundās.
Mērķauditorija: vēstures citu priekšmetu skolotāji, kuri izmanto vizuālos izziņas avotus, var izmantot izglītojamie
Olita
RAGELE
 
 1.  
Starptautisko attiecību tēma ir aktuāla vienmēr. Vēsture mums parāda, kā tiek risināta sadarbība starp valstīm dažādos laikos. Izstrādnes mērķis: apzināties vēstures mācību nozīmi pagātnes un tagadnes izpratnē. Bez vēstures zināšanām nav iespējams izprast šodienas realitāti un bez pagātnes izzināšanas nav nākotnes. Izstrādnē izmantota– dokumentālā filma: Mīti un patiesība par Otro pasaules karu, tiek piedāvāta iespēja papildināt zināšanas un izpratni par svarīgākajiem Pasaules vēstures notikumiem, cēloņsakarībām, procesiem.
Mērķauditorija: dažāda vecuma izglītojamie
Ludmila
MUKĀNE
 1.  
Maijs Latvijas vēsturē ir nozīmīgs. Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta iespēja veicināt interesi par Latvijai svarīgiem notikumiem un faktiem, veidot pozitīvu attieksmi pret savu dzimteni, tās vēsturi un kultūru, veidot prasmi meklēt un saskatīt likumsakarības starp notikumiem pagātnē un tagadnē.
Mērķauditorija: izglītojamie
Nataļja LEONČUKA,
Inna
ROTJKO
 1.  
Valoda ir dzīva tā nepārtraukti aug un attīstās. Vārdi tiek veidoti no jauna, mainīti un arī aizmirsti. Kas ir ietekmējis latviešu valodas veidošanos pagājušā gadsimta otrajā pusē? Kāpēc mūsu valodā ir ienākuši vārdi ar slāvu saknēm? Metodisko izstrādni autores veidojušas, lai sniegtu atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem. Izstrādni var izmantot gan ārpusstundu pasākumos, gan veidojot izpratni par valodas attīstību, gan runājot par vēstures sarežģītajiem līkločiem. Autores neuzspiež savu viedokli, ļauj jauniešiem pašiem domāt.
Mērķauditorija: izglītojamie
Nataļja
LEONČUKA
Ārija
ŠUMEIKO
MĀCĪBU UN METODISKIE MATERIĀLI AUDZINĀŠANAS DARBAM
 1.  
Materiālu var pielietot ārpusstundu pasākumu ietvarā, audzināšanas stundā. Izstrādnes izveidē izmantoti materiāli, kas sagatavoti ES mājā Latvijā. Šis materiāls var palīdzēt uzzināt vairāk par ES vērtībām un ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Nodarbības laikā tiek īstenota ideja par mācīšanos spēlējot.
Mērķauditorija: izglītojamie
Anita
BRICE
 
 1.  
Veidojot metodisko izstrādni izmantoti Kaspara Bikšes un Māra Ozola metodiskie ieteikumi klases stundām “Katra skolēna izvēle - kļūt par upuri, tirānu vai savas dzīves noteicēju”. Izstrādnes aktualitāti nosaka vajadzība būt par savas dzīves saimnieku, veiksmīgu cilvēku.
Mērķauditorija: izglītojamie  un pedagogi
Iveta
KRIŠKIJĀNE
 1.  
Metodiskā izstrādne izveidota, lai veicinātu jauniešu patriotismu un pilsonisko līdzdalību, stiprinātu paaudžu vienotību, veidotu vēsturiskās atmiņas, atcerētos Latvijas valstij nozīmīgus notikumus. Sasniedzamais rezultāts: 1)izprot Latvijas valsts brīvību, patstāvību un demokrātiju kā neatņemamas valsts vērtības; 2) apzinās savu piederību Latvijai; 3) zina svarīgākos Latvijas vēstures notikumus.
Mērķauditorija: izglītojamie
Ilona
KIRUKA
 1.  
Metodiskajā izstrādnē aprakstīta inovatīva ideja: attālināto starptautisko sporta sacensību rīkošana starp profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem Latvijā un Eiropā. Mērķis: popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fizisko attīstību.
Mērķauditorija: Daugavpils būvniecības tehnikums un ārzemju sadarbības partneru izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi
Juris
OZOLS

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g.

Arhitektūras un dizaina 

Sigita IGNATĀNE

MĀKSLAS DARBA ANALĪZE

Mūsdienās audzēkņiem pietrūkst prasmes un prasmes analizēt mākslas darbus pēc kritērijiem.  Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi koordinēt audzēkņu pašvadītu darba procesu, veicināt viņu loģisko domāšanu, un attīstīt analizēšanas spējas.

Krāsu mācība un gleznošana

Ineta AUZĀNE

INTERJERA MAKETA IZSTRĀDE

Metodiskā izstrādne izveidota kā  uzskates materiāls audzēkņiem un skolotājiem interjera maketa izstrādē, izmantojot darba procesa foto fiksāciju. Materiāls var tiek pielietots kā piemērs izstrādājot semestra darbus praktiskajās mācībās (Interjera objektu projektēšana un maketēšana).

Praktiskās mācības (Interjera objektu projektēšana un maketēšana)

Egons KIVKUCĀNS

KOMIKSU STILA ZĪMĒJUMI, PIELIETOJOT VIENU UN DIVUS SATEKPUNKTUS

Metodiskās izstrādnes izveidota, lai audzēkņiem pastiprinātos interese par zīmēšanu un perspektīvas zinātni. Padziļinātos zināšanas par telpas attēlojumu un priekšmetisko vidi tajos. Kā arī, lai  rastos lielāka izpratne par formu izvietojumu trīsdimensiju telpā.

Zīmēšana

Valentīna  SIŅAKOVA

FORMA INTERJERĀ.  KRĒSLA FORMA. IESKATS DIZAINA VĒSTURĒ

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: apkopot nepieciešamo mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem un pedagogiem mācību priekšmetā formu mācība un maketēšana tēmas izpētei un apguvei.

Formu mācība un maketēšana

Ņina RUDZJA

MĀKSLINIECISKO LĪDZEKĻU PARAUGI. KRĀSA INTERJERĀ

Metodiskais līdzeklis izstrādāts, lai palīdzētu audzēkņiem iepazīties ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem un metodēm kompozīcijas uzdevumu veikšanai, sekmēt viņu estētisko un intelektuālo attīstību.

Interjers

Adrija

POTAŠA

RADOŠAIS DARBS: INTERJERA DIZAINA PROJEKTS - PLANŠETE

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: Mudināt izglītojamos iejusties interjera dizainera profesijā un uzdot izveidot nelielu interjera dizaina projektu - planšeti. Attīstīt audzēkņu radošumu, nostiprinot teorētiskās zināšanas, veidojot radošos pārbaudes darbus.

Interjers

Zaiga

PETTERE

SKICĒŠANAS MATERIĀLI. ALKOHOLA TUŠA

 

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: Iepazīstināt ar jauno darba materiālu un  tehniku, padarīt mācību procesu interesantāku.
Piedāvātā tehnika paredz gan abstraktus darbus, gan stilizētu tēlu atveidi, kā arī var kļūt par radošu pamatni kolorītām skicēm.

Zīmēšana

Jeļena

TROFIMOVA

TELPAS PLĀNA SKICE

(Prezentācija)

Metodiskās izstrādne par telpas plāna skici ir nozīmīga un aktuāla apgūstot interjera dizainera speciālista profesiju. Šajā izstrādnē ir sistematizēts un vizualizēts  telpas plāna skices tapšanas process.

Tehniskā grafika

Olga

KRUMPĀNE

TĒMAS “APDZĪVOTU VIETU ATTĪSTĪBA” MĀCĪBU MATERIĀLS

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: paaugstināt mācību priekšmeta “Pilsētbūvniecība” apgūšanas augstu kvalitāti un sniegt izglītojamajiem iespēju pielietot pilsētbūvniecības zināšanas multidisciplinārajā- arhitektūras, vēstures, ekonomikas un socioloģijas- kontekstā. Izstrādātais materiāls nodrošinās skolotāju un izglītojamo ikdienas mācību darbu efektivitāti un izglītojamajiem nodrošinās iespēju apgūt mācību priekšmeta standartā un profesiju standartā noteiktās kompetences.

Pilsētbūvniecība

Genrihs PLEČKENS

ATTĒLI – SKATI, GRIEZUMI, ŠĶĒLUMI.  MĀCĪBU LĪDZEKLIS

Metodiskā izstrādne izveidota kā  mācību līdzeklis audzēkņiem un skolotājiem apgūstot rasēšanā tēmu “Attēli – skati, griezumi,šķēlumi ”.

Rasēšana

Autotransporta nodaļa 

Jurijs ANDŽĀNS

SAJŪGI

Izstrādne paredzēta automehāniķu apmācībai priekšmetā  «Automobiļa šasijas remonts» vai «Automobiļu uzbūves pamati» tēmā «Sajūgi». Mērķis: sniegt izglītojamiem zināšanas par sajūgu uzbūvi, darbību, darbības traucējumiem un sajūga defektiem.

Automobiļu uzbūves pamati. Automobiļu šasijas remonts

Deniss GORŠENTOVS

VADĪBAS SISTĒMU UN TO SASTĀVDAĻU PĀRBAUDE

Paredzēts, ka pēc tēmas apguves audzēkņi zinās sistēmas darbības principu, kā arī iegūs izpratni, kas ļaus viņiem defektēt un labot iesmidzināšans sistēmas problēmas. Tēmas apguvē integrēta profesionālā svešvaloda.

Elektronisko sistēmu remonta pamati

Konstantins SARANS

DZINĒJA VADĪBAS BLOKA UZBŪVE UN PROGRAMMAS ARHITEKTŪRA

Meistarklase izveidota, lai audzēkņiem parādītu interesantu, stilīgu, mūsdienīgu un izdevīgu virzienu – dzinēju tūningu. Izstrādnē iekļauta informācija par vadības bloku veidiem, iespēju nolasīt-ierakstīt informāciju no vadības blokiem un sniedz vadības bloku programmēšanas pamatus.

Meistarklases

Aleksandrs TAVKINS

OTTO MOTORU BAROŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU REMONTS

(Prezentācija)

Metodiskā izstrādne sagatavota kā mācību stundas apraksts un prezentācija ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas par barošanas sistēmas attecēm un to diagnostikas un remonta iespējām.

Automobiļu tehniskā apkope un remonts

Aigars VELIKS

DĪZEĻDZINĒJU DEGVIELAS IEŠPRICES SISTĒMA «COMMON RAIL»

(Prezentācija)

Metodiskā izstrādne sagatavota kā mācību stundas apraksts un prezentācija ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas par konkrētas dīzeļdzinēju iešprices sistēmu “Common Rail”, komponentu sistēmas nozīmi, to darbības principiem un iespējamajiem defektiem.

Automobiļu elektrisko sistēmu barošanas avoti

Būvdarbu nodaļa 

Valdis

BOGRECS

LAMINĀTA IEKLĀŠANA

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar lamināta izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem. Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu lamināta ieklāšanai. Kā arī  lamināta ieklāšanas tehnikām.

Grīdu klāšana

Jurijs DOBROVOĻSKIS

LINOLEJS

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar linoleja veidiem, ražošanu, izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.  Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu linoleja ieklāšanai. Kā arī linolejā ieklāšanas tehnikām. Metodiskajā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Grīdu klāšana

Jurijs DOBROVOĻSKIS

DABĪGAIS DĒLĪŠU PARKETS

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar dabīgo dēlīšu parketu, tā veidiem, izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.  Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu parketa ieklāšanai. Kā arī parketa ieklāšanas tehnikām. Metodiskajā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Grīdu klāšana

Ainars

STROLIS

PRAKTISKĀ DARBA UZDEVUMS APDARES DARBOS

Ar izstrādnē piedāvātajiem uzdevumiem  saskaras ikviens grīdas ieklājējs. Izpildot doto uzdevumu izglītojamais atsvaidzina apmācības programmā iegūtās zināšanas un sagatavo sevi darba dzīvei.

Grīdu klāšana

Viktors IVANOVS

IEVADS KRĀŠŅU MŪRNIEKA SPECIALITĀTĒ

Prezentācijā tiek apkopoti galvenie jautājumi, ar kuriem saskarsies krāšņu un kamīnu mūrnieks savā darbā. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar apkures ierīču vēsturi, krāšņu uzbūvi un materiāliem, kurināmā sadegšanas procesu, dūmvadiem. Metodiskā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Podnieku darbu tehnoloģija

Edgars ĻEHOVS

CITU RESURSU IZMANTOŠANA BŪVNIECĪBĀ

Autors aicina lasītājus izpētīt ekoloģisko problēmsituāciju rašanos dažādos būvniecības posmos 21.gadsimtā un meklēt iespējamos ilgtspējīgus risinājuma veidus. Piedāvā  prezentāciju ar informatīvajiem attēliem, video un tabulām. Metodiskā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

Vitālijs ĻEHOVS

FLĪŽU UN FLĪŽU LĪMJU KLASIFIKĀCIJA

Prezentācijā autors iepazīstina mērķauditoriju ar jauniem materiāliem un to pielietošanas tehnoloģiju. Paredzot, ka iegūtā informācija ļaus izvēlēties noteiktai telpai, vietai piemērotāko flīžu un līmes veidu.

Flīzēšana

Inna KOLUŽA

PRAKSE KĀ SOCIĀLI NOZĪMĪGAS PIEREDZES AVOTS

Metodiskā izstrādne izveidota kā prezentācija ar shēmām un attēliem, kuru var izmantot prakses vadītāji, sagatavojot audzēkņus darbam uzņēmumos.

Kvalifikācijas prakse

Alevtina BOGDANOVA

APMETUMA MEHANIZĒTA IESTRĀDE

Metodiskajā  izstrādnē ievietotais materiāls  praktiski pielietojams teorētiskajām stundām  mācību priekšmetā apmešanas darbi. Jaunieši var patstāvīgi padziļināt savas zināšanas izmantojot pievienoto video materiālu.

Apmešanas darbi

Viktors OBORŪNS

DIZAINA GRIESTU IERĪKOŠANA NO ĢIPŠKARTONA

informācija topošajiem apdares darbu tehniķiem par jumta siltināšanu un uzklāšanu, aprakstā tiek izmantoti materiāli no internetresursiem un grāmatām. Materiālu iespējams izmantot atkārtojot mācīto patstāvīgi un klasē. Audzēkņiem ir iespēja iepazīties ar pieejamajiem darba rīkiem, kuri nepieciešami darbā.

Sausās būves darbu tehnoloģija

Sergejs LUKJANSKIS

Igors LUKJANSKIS

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS, MATERIĀLI UN INSTRUMENTI

Autori piedāvā iepazīties ar sausajā būvē izmantojamajām sistēmām, materiālu klāstu un instrumentiem. Izstrādne veidota ar mērķi: veicināt izpratni par sausās būves sistēmu pielietošanu.

Ēku daļas un būvkonstrukcijas

Faina OĻEHNOVIČA

FLĪŽU UN PLĀKŠŅU IEKLĀŠANAS TEHNOLOĢIJA

Apkopotā  informācija dos iespēju uzzināt flīžu un plākšņu ieklāšanas  īpatnības uz dažādiem pamatiem: kādus materiālus izmantot darba izpildei, kā pareizi izvēlēties materiālu virsmas sagatavošanai mitrās telpās un veikt hidroizolācijas darbus.

Būvdarbu tehnoloģija

Materiālmācība

Viktors VASILIS

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU  PROCESA LAIKĀ

Situācijā, kad mācību iestādēm ir jānodrošina apmācības attālināti, pedagogiem  atbilstoši mācību priekšmetu programmai ir jāizstrādā apguves plāns katrai tēmai, lai izglītojamie spētu patstāvīgi apgūt mācību vielu. Tas ir attiecināms arī uz praktiskajām nodarbībām. Gan pedagogiem, gan izglītojamajiem tas ir izaicinājums un jauna pieredze.

Kvalifikācijas prakse

Imants LAZOVSKIS

JUMTU SILTINĀŠANA

Vienkārši un saprotami topošajiem apdares darbu tehniķiem sagatavota informācija par jumta siltināšanu un uzklāšanu, aprakstā tiek izmantoti materiāli no internetresursiem un grāmatām. Materiālu iespējams izmantot atkārtojot mācīto patstāvīgi un klasē.

Praktiskās mācības

Aleksandrs BOGINSKIS

Imants LAZOVSKIS

SIENU APŠŪŠANA

Autori piedāvā videofilmu, kurā parādīta sienu apšūšana. Tiek izmantots Knauf video, kuram pievienoti titri latviešu valodā.

Praktiskās mācības

Staņislavs PLONIŠS

DARBA VIDES RISKA FAKTORI KOKAPSTRĀDĒ

Metodiskā izstrādne paredzēta topošajiem un esošajiem kokapstrādes iekārtu operatoriem. Apkopotā informācija veicinās izpratni par dažādiem mehānismiem un līdzekļiem, kuri samazina  vides riska faktorus,  sniegs zināšanas par mehānismiem, ierīcēm un to pielietošanu.  Apgūtās zināšanas un prasmes par darba vides riska faktoriem                      kokapstrādē mazinās nelaimes gadījumu iespējamību.

Sabiedrības un cilvēka drošība

Jānis BUĻS

AR ĶĪMISKO VIELU IEDARBĪBU SAISTĪTO DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA

Autors izstrādnē definē ķīmiskas vielas. Iepazīstina ar ķīmisko vielu iedalījumu, apzīmējuma etiķetēm, iedarbības ceļiem. Skaidro nepieciešamos drošības noteikumus darbā ar ķīmiskām vielām un rīcību ārkārtas situācijās.

Sabiedrība un cilvēka drošība

Guntars JAPIŅŠ

KOKAPSTRĀDĒ PIELIETOJAMIE ROKAS INSTRUMENTI

Metodisko izstrādni var izmantot mācīšanas procesā pedagogi un individuāli - audzēkņi, kas apgūst apdares darbu tehniķa profesiju.

Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana

Būvniecības nodaļa 

Arnolds GULBIS

MĀCĪBU STUNDA: BETONI. MATERIĀLI BETONAM

Metodiskā izstrādne veidota ar mērķi parādīt, ka dažādu metožu, IT tehnoloģiju un uzskates materiālu pielietojums dod iespēju pedagogam palielināt izglītojamo mācību slodzi, izglītojamajiem labāk uztvert mācību vielu un padara stundu interesantāku.

Ceļu būvmateriāli

Jāzeps JUŠĶEVIČS

PROJEKTU UN TĀMJU IZSTRĀDĀŠANAS PAMATPRINCIPI

Metodiskajā izstrādnē  autors pievērš uzmanību  audzēkņa, pedagoga un arī darba vietas pieredzes ietekmei uz ikdienas plānošanu darba vietā.

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

Jānis ANCĀNS

PRETĒJAIS ĢEODĒZISKAIS UZDEVUMS PLAKNĒ

Metodiskā izstrādne ir saistoša visiem ģeodēzijā strādājošiem un šajā darbā aprakstītais aprēķins ir viens no biežāk veicamajiem aprēķiniem plaknē.

Ģeodēzijas pamati. Ģeodēzija

Metālapstrādes nodaļa 

Voldemārs MIZĀNS

METINĀTO ŠUVJU IZPILDĪŠANAS PAŅĒMIENI DAŽĀDĀS TELPISKĀS POZĪCIJĀS

Metodiskā izstrādne paredzēta Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei par metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu sagatavošanu darbam, detaļu un konstrukciju metināšanai sagatavošanu metināšanai, metināšanas iekārtu pareizo funkciju izvēli un uzstādīšanu, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

Praktiskās mācības Metināšanas darbi

Jānis KEIŠS

TĒRAUDA TERMISKĀ APSTRĀDE

Metodiskā izstrādne paredzēta Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei par tērauda termisko apstrādi, veidiem, pielietošanu

Materiālmācība

Jurijs UMBRAŠKO

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESA LAIKĀ

Situācijā, kad mācību iestādēm ir jānodrošina apmācības attālināti, pedagogiem atbilstoši mācību priekšmetu programmai ir jāizstrādā apguves plāns katrai tēmai, lai izglītojamie spētu patstāvīgi apgūt mācību vielu. Tas ir attiecināms arī uz praktiskajām nodarbībām. Gan pedagogiem, gan izglītojamajiem tas ir izaicinājums un jauna pieredze.

Kvalifikācijas prakse

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa 

Marija ALEKSEJEVA

DAŽĀDU MĪKLU IZGATAVOŠANAS ĪPATNĪBAS

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: pirms praktiskajām nodarbībām nostiprināt un sistematizēt topošo ēdināšanas speciālistu teorētiskās zināšanas par dažādu mīklu izgatavošanu.

Praktiskās nodarbības. Ēdienu un miltu izstrādājumu gatavošana

Sarmīte MEĻNIKOVA

FUNKCIONĀLĀ  PĀRTIKA

Metodiskās izstrādnes mērķis: Sniegt priekšstatu par funkcionālo pārtiku. Veicināt izglītojamo izpratni par funkcionālo pārtiku to lietošanu uzturā, tās nozīmi.

Pārtikas preču zinības

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļa 

Nikolajs TUKIŠS

Genrihs ZABLOCKIS

Mihails STANKEVIČS

APKURES SISTĒMU IEDALĪJUMS. VENTILĀCIJAS IEKĀRTU DARBĪBAS PRINCIPS APKURES SEZONAS LAIKĀ

Metodiskais darbs ir izveidots kā turpinājums iepriekšējajam darbam “Apkures sistēmas ar cietā kurināmā katlu optimizācija”, kā arī ir padziļinātais ieskats māju apkures risinājumos un optimizācijā.

Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana

Raimonds VADZIS

TERMISKĀS APSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS PRINCIPI

Metodiskais līdzeklis paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei programmas “Materiālmācība” izglītojamie.

Materiālmācība

 Vispārizglītojošie priekšmeti

Nadežda SOLOVJOVA

GALVAS RĒĶINI MATEMĀTIKĀ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvātas astoņas prezentācijas: apgrieztā proporcionalitāte, daļas reizināšana un dalīšana, daļu saīsināšana, kvadrātsakne  no reizinājuma, daļu saskaitīšana  un atņemšana, kvadrātsaknes, parastās daļas, skaitļa jēdziena paplašināšana.  , kurās apkopoti galvas rēķini dažādās tēmās, tās skolotāji var izmantot mācību stundas sākumā.

Matemātika

Virgīnija FJODOROVA

KRUSTVĀRDU MĪKLAS MATEMĀTIKĀ

Materiālu var pielietot matemātikas stundās, apgūstot ģeometrijas tēmas, kā arī ārpusstundu pasākumu  ietvarā. Risinot krustvārdu mīklas, audzēkņi mācīsies strādāt grupā, uzklausīt grupas biedru viedokli, pieņemt pareizo lēmumu, pārvarēt grūtības, risināt problēmas.

Matemātika

Nataļja LUKAŠEVIČA

VALODAS PASAULĒ UN TĀS NOZĪME

Metodiskajā izstrādnē apkopotā informācija var tikt izmantota svešvalodas apguves ievadstundā, lai motivētu audzēkņus darbam.

Angļu valoda

Vera SAPEGO

PUBLISKĀS RUNAS VEIDOŠANAS UN ANALĪZES IESPĒJAS MĀCĪBU STUNDĀ

Metodiskās izstrādnes autors uzsver nepieciešamību iemācīt audzēkņus publiski uzstāties, tas nozīmē palīdzēt viņiem atklāt un izprast apgūstamās valodas īpatnības, nebaidīties publiski uzstāties. Publiskā runa ir mērķtiecīgi plānots process, lai mācību gada laikā vairākos mācību priekšmetos secīgi tiktu pilnveidota audzēkņu prasme uzstāties, izmantojot dažādas metodes un paņēmienus.

Latviešu valoda

Natālija NAGLE

Ārija ŠUMEIKO

Aļona ŅIKITINA

Liene BRIEDE

Nataļja GOLUBEVA

Natālija ANDREJEVA

Gunta ŠUKUROVA

Tatjana IVANOVA

TEKSTPRATĪBAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LATVIEŠU, ANGĻU UN VĀCU VALODAS STUNDĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ. PRAKTISKĀ PIEREDZE

Lai izveidotu  latviešu, angļu un vācu valodu skolotāju kopīgu skatījumu par tekstpratības veidošanās veicināšanu profesionālās izglītības iestādē, tika apkopota uzkrātā praktiskā  pieredze.

Latviešu valoda un literatūra, angļu un vācu valoda

Teresa JEVSTRAHINA

KOPSPĒKA NOTEIKŠANA

Metodiskajā izstrādnē autors piedāvā uzdevumu  par kopīgo darbu, to vizualizāciju un atrisinājumus.

Fizika

Aina BLUKA

VESELĪBAS MĀCĪBA

Metodiskās izstrādnes mērķis: rosināt aizdomāties par savu veselību un nākotni, kā arī izvērtēt savu dzīvesveidu un dzīves vidi.

Zaļās prasmes

Jans KEVIŠS

LĀZERMETINĀŠANAS PROCESI.

LĪDZSTRĀVA. LĪDZSTRĀVAS ĶĒDES

Demonstrējums ar projektoru un stāstījums.

Audzēkņu zināšanu pārbaude: Kontroldarbs ar paaugstinātas grūtības jautājumiem vai testa jautājumi.

Elektrotehnikas un elektrodrošība

Pēteris KALVĀNS

INTELEKTUĀLAIS KONKURSS “FIZIKA APKĀRT MUMS”

Metodiskajā izstrādnē piedāvātā  spēle tika veidota 1. - 2. kursa izglītojamajiem, lai veicinātu viņu loģiskās domāšanas attīstību un prasmi risināt vienkāršus sadzīves uzdevumus, lai tiktu paaugstināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija mācībām.

Fizika

Emīlija MIĻEVIČA

EKONOMIKAS PAMATJAUTĀJUMI UN SISTĒMAS

Metodiskā izstrādne ir veidota ar mērķi: sekmēt izpratni par ekonomikas pamatjautājumiem un ekonomiskām sistēmām.  Izstrādātā darba lapa ietver gan teoriju, gan praktiskos uzdevumus, gan asociācijas, kas palīdz izglītojamajiem iegaumēt un atpazīt informāciju.

Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Ludmila LOVČINOVSKA

SHĒMU IZMANTOŠANA VĒSTURES STUNDĀS

Vēsture ir sarežģīts priekšmets, kas satur plašu informācijas apjomu. Mūsdienu jaunieši labāk uztver  informāciju, kas ir  mobila,  nepārslogojoša. Tāpēc ņemot vērā jaunās izglītības modeļa nosacījumus, shēmu izmantošana, dod iespēju veidot interesantas, mobilas vēstures stundas. Skolēniem rodas iespēja aktīvi piedalīties apmācības procesā, patstāvīgi izdarīt secinājumus, papildināt, mainīt shēmas.

Latvijas un pasaules  vēsture

Armands MAĻECKIS

JONU APMAIŅAS REAKCIJU PIERAKSTS

Izstrādnes izveides mērķis: iepazīstināt audzēkņu ar jonu reakciju pierakta veidiem, panākt, ka izglītojamie izprot šāda veida reakciju būtību. Prezentāciju var  izmantot stundas laikā, ievietot e-klasē, lai izglītojamajiem ir iespēja atkārtot tēmu patstāvīgi.

Ķīmija

Viktorija MAŠKANCEVA

SASKARSMES FUNKCIJAS UN VEIDI

Prezentācija kā palīglīdzeklis, lai uzskatāmi audzēkņus iepazīstinātu ar saskarsmes funkcijām un veidiem. Prezentāciju var  izmantot stundas laikā, ievietot e-klasē, lai izglītojamajiem ir iespēja atkārtot tēmu patstāvīgi.

Lietišķā psiholoģija

Juris OZOLS

SPORTO KOPĀ AR JURI OZOLU

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Edgars BALTACIS

SPORTO KOPĀ AR EDGARU BALTACI

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Elīna BOGDANOVA

SPORTO KOPĀ AR ELĪNU BOGDANOVU

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Anita BRICE

ERUDĪCIJAS KONKURSS
“LATVIJA PASAULĒ”

Erudīcijas konkurss jauniešiem un arī pieaugušajiem, lai labāk iepazītu Latviju un tās cilvēkus, kuru sasniegumi nes mūsu valsts vārdu pasaulē.

Audzināšanas stunda

Svetlana AVREICEVIČA

Jeļena

SOKOLOVA

VEIPOŠANA. 
PAR vai PRET?

Apkopotais materiāls rosina padomāt par smēķēšanas un veipošanas postošo ietekmi ilgtermiņā. Izstrādni var izmantot darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem.

Audzināšanas stunda

Ilona
KIRUKA

METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS RUNĀTĀJIEM UN DZIEDĀTĀJIEM LIETOJOT MIKROFONU

Mācību procesā, pasākumos un koncertos pedagogiem un audzēkņiem arvien biežāk ir jāizmanto mikrofons, tāpēc jāpievērš uzmanība tam, kā efektīvi to darīt. Metodisko izstrādni var izmantot pedagogi un audzēkņi, lai pašizglītotos. Var izmantot pedagogi mācību procesā.

Interešu izglītības nodarbība

Olita
BAKLĀNE

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS SCENĀRIJS
“MŪSU LATVIJAI”

Metodiskā izstrādne paredzēta svinīgajam pasākumam/ koncertam, kurā piedalās kādas noteiktas mācību grupas vai viss iestādes. kolektīvs. Darbs sastāv no pasākuma apraksta un MS Office Power Point prezentācijas.

Audzināšanas stunda

Ilmārs
TROKŠS - TRAŠKO

EKSKURSIJAS APRAKSTS “DAUGAVPILS”

Metodiskajā izstrādnē apkopoto materiālu var izmantot grupu audzinātāji, lai kopā ar audzēkņiem iepazītu Daugavpils vēsturi. Materiālu var izmantot audzēkņi, lai Daugavpili iepazītu individuāli.

Audzināšanas stunda

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g.

 

BŪVDARBU NODAĻA

 

Adrija
POTAŠA

TELPU ORGANIZĀCIJAS PAMATPRINCIPI. ERGONOMIKA

Metodiskā izstrādne -mācību stundas apraksts un prezentācija, lai  efektīvi, izzinoši un interesanti tiktu organizēta jaunās tēmas apguve, iesaistot sarunās un diskusijās izglītojamos. Izstrādnes mērķis - veidot izglītojamo izpratni par telpu organizācijas pamatprincipiem un ergonomiku.

Stilu mācība un interjers

Viktors
OBORŪNS,

Viktors
VASILIS

HIDROIZOLĀCIJAS VEIDI

Metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar dažādiem  hidroizolācijas veidiem un to pielietošanas iespējām.

Grīdu klāšana 

Inna
KOLUŽA

BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI FLĪZĒŠANAI

Metodiskā izstrādne- prezentācija veidota ar mērķi iepazīstināt izglītojamos un citus interesentus ar kvalitatīviem flīzēšanas materiāliem un nepieciešamā daudzuma aprēķiniem.

Flīzēšana. Teorija

Sergejs LUKJANSKIS

Igors
LUKJANSKIS 

ĒKU FASĀDES SILTINĀŠANA

Metodiskā izstrādne veidota ar mērķi sniegt zināšanas par materiāliem un to pielietošanu un veicināt izpratni par ēku fasādes siltināšanas tehnoloģisko secību.

Būvdarbu tehnoloģija

Valdis
BORGECS

ŠĶIDRĀS TAPETES

Metodiskās izstrādnes - prezentācijas mērķis ir sniegt izglītojamajiem informāciju par to kā  patstāvīgi veikt nepieciešamo apdares materiālu un palīgmateriālu izvēli. Papildināt zināšanas un izpratni par tapešu līmēšanu.

Apdares darbi

Edgars
ĻEHOVS

HIDROIZOLĀCIJA

Metodiskajā izstrādnē – prezentācijā iegūtā informācija dos iespēju zināt kāds hidroizolācijas veids ir piemērots noteiktas problēmas risināšanai un kādus materiālus izmantot darba izpildei.

Materiālmācība/ Materiālu un tehnoloģiju mācība

Edgars
ĻEHOVS

ŪDENĪ NEŠĶĪSTOŠĀS KRĀSAS

Metodiskās izstrādnes –prezentācijas mērķis - sniegt priekšstatu par ūdenī nešķīstošiem krāsu materiāliem. Iepazīstināt ar materiālu daudzveidību, to pielietojumu un klasifikāciju, kā arī noskaidrot kā atšķiras krāsošanas darbu tehnoloģija, izmantojot dažādus krāsu materiālus.

Materiālmācība/ Materiālu un tehnoloģiju mācība

 

BŪVNIECĪBAS NODAĻA

 

Lija
GLADEVIČA

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTĀDES
3D OBJEKTU VEIDOŠANA AUTOCAD VIDĒ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta mācību stundas apraksts, kurā paredzēts izveidot AutoCAD vidē 3D zobratu pēc algoritma.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstādes

Arnolds
GULBIS

TĒMAS “CEMENTBETONA SEGUMU REMONTS” KOPSAVILKUMS

Mācību stundas apraksts, kurā paredzēts apkopot un aktualizēt  informāciju par cementbetona segumu remontiem pirms pārbaudes darba.

Ceļu būvdarbu tehnoloģija

 

ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA NODAĻA

 

Zaiga
PETTERE

TEKSTŪRU IZMANTOŠANA KOMPOZĪCIJAS APGUVEI

Piedāvāts mācību  stundas apraksts, kuras laikā izglītojamajiem tiek dota iespēja izveidot oriģinālus tekstūru nospiedumus, kas spētu imitēt dažādu materiālus un būtu pielietojami kā kompozicionāls elements interjerā.

Kompozīcija

Sigita
IGNATĀNE

PAPĪRA PLASTIKA

Piedāvāts mācību stundas apraksts, kurā izglītojamajiem tiek dota iespēja izveidot Ziemassvētku noformējumu papīra plastikā.

Praktiskās mācības interjera objektu projektēšanā un maketēšanā

Ņina
RUDZJA

MĀKSLINIECISKO LĪDZEKĻU PARAUGI KOMPOZĪCIJAS UZBŪVĒ. LĪNIJA. PUNKTS. LAUKUMS.

Metodiskā izstrādne izveidota,  lai palīdzētu aktivizēt izglītojamo

līdzdalību mācību procesā un motivētu viņu mācīšanos.

Piedāvātie mākslinieciskie līdzekļu paraugi attīsta māksliniecisko domāšanu, kā arī veicina kompozīcijas vienotības ievērošanu.

Kompozīcija un krāsu mācība

Ineta
AUZĀNE

LĪNIJU VEIDI UN TO KOMPONĒŠANA PRINCIPI

Metodiskās izstrādnes mērķis -izveidot uzskates materiālu audzēkņiem un skolotājiem kompozīcijas darbu izstrādē datorprogrammās (Coreldraw, Adobe Illustrator).

Kompozīcija 

Jeļena
TROFIMOVA

GRIEZUMU VEIDI UN TO APZĪMĒJUMS

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts un prezentācija. Apgūstot šo tēmu izglītojamie pratīs konstruēt griezumus, zinās kā apzīmē griezumus, zinās griezumu nosaukumus.

Rasēšana

Egons
KIVKUCĀNS

FIGŪRU PERSPEKTĪVĀ ZĪMĒŠANA

Metodiskā izstrādne – mācību stundas apraksts veidots ar mērķi padziļināt izglītojamo izpratni par formu un perspektīvas attēlojumu. 
Piedāvātais uzdevums nostiprina zināšanas par rasējumu skatu nolasīšanu un telpisko izpratni.

 

Zīmēšana

 

 

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NODAĻA

 

Inese LĪVMANE

KALKULĀCIJAS KARTES IZSTRĀDĀŠANAS PAMATPRINCIPI

Metodiskā izstrādne - prezentācija izveidota ar mērķi: iemācīt izglītojamos (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) ar kalkulācijas palīdzību aprēķināt ēdiena ražošanas un realizācijas izmaksas. Izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja sastādīt tehnoloģisko karti, aprēķināt kalkulācijas karti, apgūt pārdošanas cenas veidošanās mehānismu.

Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde

Alīna CIMOŠKA

GAĻAS ĒDIENI

Metodiskā izstrādne – prezentācija izveidota topošajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas, iegūtu praktiskā darba iemaņas ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijā,   pielietotu iegūto informāciju veicot praktiskus uzdevumus, gūtu praktiskas iemaņas dažādu ēdienu grupu gatavošanā, noformēšanā un pasniegšanā.

Praktiskās nodarbības ēdienu un miltu izstrādājumu gatavošanā

 

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

 

Raimonds VADZIS

MAKRO - MIKRO STRUKTŪRAS ANALĪZES PIELIETOJUMS, METĀLU STRUKTŪRAS PĒTĪŠANAI

Metodiskā izstrādne - mācību stundas apraksts izveidots ar mērķi dalīties pieredzē un uzlabot mācību metožu pielietošanu materiālmācības teorijas un praktisko mācību nodarbībās. Paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem un izglītojamajiem.

Materiālmācība

Nikolajs
TUKIŠS,

Genrihs ZABLOCKIS,

Normunds
BULIS

 

APKURES SISTĒMAS AR CIETĀ KURINĀMĀ KATLU OPTIMIZĀCIJA

 

Metodiskās izstrādnes mērķis ir padziļināti aplūkot cietā kurināmā katla modernizācijas principus, būtiskākos aspektus to apkopē un darbībā, kā arī pareizi spēt izvēlēties pareizo darba ražīgumu.
Izstrādne  ir izveidots kā papildinājums darbam “Cietā kurināmā apkures katlu izvēle”.
Šī izstrādne palīdzēs arī skolas absolventiem un citiem interesentiem papildināt zināšanas šajā jomā.

Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana.
Apkures sistēmu veidi un sastāvdaļas

 

 

METĀLAPSTRĀDES NODAĻA

 

Jurijs
UMBRAŠKO

Mihails STANKEVIČS

BAROŠANAS AVOTI

Šī metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts un paredzēta skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” par barošanas avotiem.

Metināšanas darbu tehnoloģija

Toms
PLINTE

Stepans ŠČERBAKOVS

PAREIZA METINĀŠANAS ŠUVES IESĀKŠANA UN NOBEIGŠANA

Šī metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts un paredzēta skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”  par pareizu metināšanas šuves iesākšanu un nobeigšanu.

Metināšanas darbi „Praktiskās mācības”

Jānis
KEIŠS

Voldemārs
MIZĀNS

ČUGUNA VEIDI UN TO MARĶĒŠANA

Mācību stundas apraksts un pievienotais materiāls palīdz izglītojamajiem iepazīt čuguna veidus un to marķējumu. To var izmantot profesionālās izglītības skolotāji gatavojoties materiālmācības stundām.

Materiālmācība 

 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU BLOKS

 

Natālija
NAGLE

PLĀNOJUMS TĒMAI ,,MODERNISMS UN TĀ IZPAUSMES LITERATŪRĀ”

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts plānojums tēmas apguvei, ieplānoto 14 mācību stundu apraksti un prezentācija informācijas vizualizācijai.

Latviešu valoda un literatūra

 

Natālija
NAGLE

JAUTĀJUMI UN ATBILDES, KAS PALĪDZ APGŪT LATVIEŠU VALODU, KULTŪRU, VĒSTURI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta  integrēta viktorīna izglītojamajiem. Integrējot vēstures faktus latviešu valodas apguvē tiek paredzēts, ka tiks veicināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija.

Latviešu valoda

Vera
SAPEGO

PUBLISKĀS RUNAS VEIDOŠANAS UN ANALĪZES IESPĒJAS MĀCĪBU STUNDĀ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts ar mērķinodrošināt izglītojamajiem zināšanas par publisko runu un uzstāšanos.

Latviešu valoda

Ārija
ŠUMEIKO

KULTŪRAS VĒRTĪBAS LATVIJAS KULTŪRAS KANONĀ

Metodiskās izstrādnes mērķis ir aktualizēt Latvijas Kultūras kanonā ietvertās kultūras vērtības, apzināt latviešu kultūras mantojumu, sekmēt izpratni par literatūru kā kultūras sastāvdaļu, rosināt pārspriedumu rakstīšanā argumentēti izmantot kultūras vai literatūras faktus.

Latviešu valoda un literatūra

Nataļja LUKAŠEVIČA

‘’PASAULES IDIOMAS’’
‘’IDIOMS OF THE WORLD’’

Metodiskā izstrādne ir veidota kā prezentācija, lai izglītojamie saprastu ka  idiomu izpratne veidojas caur konteksta izpratni.

Angļu valoda

Tatjana
IVANOVA

ATBALSTA MATERIĀLI 1.KURSA IZGLĪTOJAMO ZINĀŠANU LĪMEŅA IZLĪDZINĀŠANAI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāti uzdevumi un atgādnes, lai 1.kurs izglītojamajiem palīdzētu likvidēt zināšanu robus angļu valodas pamatskolas kursā.

Angļu valoda

Inta
NAGLA

DABAS RESURSI UN TO SAUDZĪGA IZMANTOŠANA 
PREZENTĀCIJA

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts un prezentācija, kura izveidota ar mērķi sekmēt izpratni par dabas aizsardzību, tās resursu lietderīgu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietojumu mācību darba procesā, apgūstot tēmu.

Sabiedrības un cilvēka drošība

 

Zoja
DEMBOVSKA

KULTŪRA UN GLOBALIZĀCIJAS
PROCESI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts. Mācību stundas mērķis – dot iespēju izglītojamajiem pilnveidot savas prasmes strādāt analītiski ar tekstu par kultūras, ekonomikas niansēm, kas ietekmē kultūru apvienošanu un saplūšanu.

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

 

Teresa EVSTRAKHINA

VEKTORU PROJEKCIJAS

Metodiskā izstrādne – prezentācija var palīdzēt vizualizēt pamatjēdzienu apguvi un matemātikas uzdevumu risināšanu.

Matemātika

Virgīnija FJODOROVA

VIKTORĪNA
ASAIS PRĀTS 

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāti atjautības uzdevumi matemātikā, kas varētu sekmēt izglītojamo interesi par mācību priekšmetu.

Matemātika 

Juris
OZOLS

VISPĀRATTĪSTOŠIE VINGRINĀJUMI AR PRIEKŠMETIEM

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts video materiāls, kurā demonstrētie vingrinājumi palīdzētu attīstīt un pilnveidot izglītojamo fiziskās īpašības – lokanību, veiklību, izturību, kā arī veicinātu interesi par sportu, pozitīvu attieksmi pret darbu mācību stundā.

Sports

Edgars BALTACIS

VOLEJBOLA SPECIĀLIE IESILDOŠIE VINGRINĀJUMI

Metodiskajā izstrādnē sagatavots teorētiskais pamatojums un praktiski pielietojami ieteikumi veidojot izglītojamo izpratni par veselības, fizisko spēju un volejbola vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību.

Sports

Nataļja
LEONČUKA

Ārija

ŠUMEIKO

INTEGRĒTĀ MĀCĪBU STUNDA LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ UN LITERATŪRĀ “TREŠĀ ATMODA LATVIJĀ”

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts integrētas Latvijas un pasaules vēstures un latviešu literatūras mācību stundas apraksts par Trešo nacionālo Atmodu Latvijā.

Latvijas un pasaules vēsture un latviešu literatūra

Ināra
SIMANOVIČA

Ilona

KUŅICKA

Natālija
ANDREJEVA

MEISTARKLASE “MĀCĪBU PRIEKŠMETU INTEGRĒŠANA” KĀ VIENS NO VEIDIEM KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANAI

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta integrēta matemātikas, ekonomikas un angļu valodas meistarklase. Šāda darba organizācijas forma  īpaši piemērota izglītojamo caurviju kompetenču attīstības veicināšanai.

Matemātika, ekonomika, angļu valoda

Pēteris
KALVĀNS,

Jans
KEVIŠS

Olesia GASPEROVICH

Ludmila
BOGAČOVA

LOĢISKĀ SPĒLE
“ERUDĪTS

Metodiskā izstrādne izveidota kā interaktīva spēle 1. - 4. kursa izglītojamajiem, lai veicinātu viņu loģiskās domāšanas attīstību un prasmi risināt vienkāršus sadzīves uzdevumus, lai tiktu paaugstināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija mācībām.

Matemātika, ķīmija, fizika, informātika, gan dabaszinības, vēsture