EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskās izstrādnes

Metodiskās izstrādnes 2017./2018.m.g.

MK nosaukums

Skolotāji

Metodiskā izstrādne

Apraksts

Nr.

Valodu un komunikatīvo zinību MK

Tatjana Ivanova

Dzīves prioritāšu izvēle.

Audzināšanas stunda. Stundas apraksts ar darba lapām, foto, kas palīdz izglītojamiem plānot savu nākotni.

3-N-1

Natālija Andrejeva

Ceļojumi

Atklātā stunda. Mācību stundas apraksts ar darba lapām, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt par tēmu “Ceļojumi’’, papildināt un atkārtot vārdu krājumu.

5-N-1

Natālija Nagle

Leksikoloģija. Frazeoloģija.

Latviešu val. 11.kl, Mācību stunda uz interaktīvās tāfeles, kas palīdz izprast leksikas slāņu diferenciācijas principus.

11-N-1

Natalja Golubeva

Apkartēja vide

Mācību stundas apraksts, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt un apspriest apkārtējās vides  problēmas.

4-N-1

Ārija Šumeiko

Kultūras vērtības Latvijas kultūras kanonā.

Metodiskā izstrādne. Metodisko izstrādni var pielietot latviešu valodas un literatūras stundās, gan audzināšanas stundās dažādu kursuizglītojamajiem. Tā palīdzēs sagatavoties centralizētā eksāmena latviešu valodā 3.daļas uzdevuma sekmīgai izpildei, rakstot pārspriedumu par izvēlēto tematu un argumentācijai izmantojot kultūras vai literatūras faktus.

11-M-1

Aneļa Baltoviča

Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudē.

Metodiskā izstrādne. Testi un kontroldarbu paraugi mācību priekšmetā-Profesionālā   saskarsme

10-M

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību MK

Ludmila Bogačova Ināra Simanoviča Ilona Kunicka

Spēle- Latvija skaitļos

Metodiskā izstrādne. Metodiskais materiāls ir paredzēts visām mācību grupām. Šajā spēlē atradīsiet uzdevumus, kuri jums atgādinās jau par iegaumētiem faktiem, un arī tādus, kas raisīs un attīstīs loģiskas spriešanas spējas.

7-M-1-2

Ludmila Bogačova

Dokumentu noformējums. Automātiskais saturs. Konspekts.

Metodiskais darbs. Instrukcijajaunam Microsoft Word 2010 – 2016.  Kā iemācīt skolēnus pareizi noformēt dokumentus. Metodisko materiālu var izmantot informātikas stundu laikā

12-M-1

Inga Kalviša

Digitālais multimetrs

Atklātā stunda fizikā. Mācību stundas plāns, stundas gaitas apraksts, darba lapa, laboratorijas darbs- prezentācija.

1-N-1-3

Ivars Slesars

Tests zināšanu apguvei ģeogrāfijā

Mācību stundas apraksts, kas palīdzēs apgūt jauno mācību vielu, veicinās izglītojamo patstāvību vielas apguvē.

16-M

Sociālo zinību un kultūrizglītības MK

Ilona Kunicka

Prāta mīklas par Latviju

Prezentācija- spēle par Latviju.

7-M-1-2

Juris Ozols

Aktualitātes profesionālās izglītības sporta organizatoru darbā

video

Ivans Gaļašs

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Metodiskā izstrādne. Izstrādāti kopīgi kritēriji programmai “Sports”, Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamo prasmju un iemaņu novērtēšanai.

9-M-1-9

Natālija Leončuka

Livonijas ordeņa valstis. Kurši un zemgali. Ģermāņu un indiešu mīti. Vara un tās veidošanās.

Vēstures mācību stundas. Stundu gaita,  darba lapas, uzdevumi.

19-N-1-4

Arnolds Gulbis

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana

Atklātā stunda, apraksts, izmantoto jēdzienu skaidrojums, darba lapas, prezentācija.

6-N-1-2

6-N-1-2 (p)

Būvniecības nodaļas MK

Aleksandrs Boginskis Sergejs Lukjanskis

Ēku nesošās konstrukcijas (ārsienas, iekšsienas, starpsienas)

Būvdarbu tehnoloģija. Mācību stunda. Prezentācija.

7-N-1

Aleksandrs Ivanovs

Kļūdas, kas ietekmē rasējuma vērtējumu.

Metodiskā izstrādne

24-M

Alevtina Bogdanova

Apmetuma iedalījums un veidi.

Metodiskā izstrādne. Teorētiskais materiāls stundām ,,Apmešanas darbi” .Uzskates un citi mācību līdzekļi, lai varētu iepazīstināt audzēkņus ar apmetuma veidiem un   to                  klasifikācijām.

5-M-1

Faina Oļehnoviča Iveta Avotniece

Ekoloģiskā būvniecība

Metodiskā izstrādne. Izstrādāts mācību materiāls un prezentācija pedagogiem un izglītojamajiem par ekoloģiskās būvniecības pamatprincipiem un pielietojumu

23-M-1-2

Inna Koluža

Iepazīstināt un iemācīt izglītojamajiem nepieciešamo materiālu aprēķināšanu  noteikta laukuma flīzēšanai

Mācību stundas apraksts. Mācību priekšmets:Flīzēšana. Teorija. Specialitāte: Apdares darbu tehniķis

9-N-1

Juris Dobrovoļskis

Augstvērtīgais apmetums

Mācību stundas apraksts. Mācību priekšmets:Apmešanas darbi Specialitāte:Apdares darbu tehniķis

21-N-1

Paulis Lubgāns

Praktisko mācību stundu struktūra

Metodiska izstrādne. Izstrādāts materiāls, kādai jābūt praktisko mācību stundas struktūrai, kādas metodes var izmantot, lai sekmīgi organizēt mācību stundu.

27-M-1

Sergejs Lukjanskis

Ēku pamati

Metodiskā izstrādne Mācību priekšmets: ĒKU DAĻAS UN BŪVKONSTRUKCIJAS Specialitāte: Arhitektūras tehniķis. Apkopotas zināšanas un prasmes par ēku un inženierbūves pamatu uzbūvi

8-M-1

Nataļja Apanoviča

Krāsu klasifikācija

Metodiskā izstrādne iepazīstina ar krāsu pielietojumu, krāsu sastāvu, krāsu veidiem, krāsu īpašībām, veido izpratni par krāsu pielietojumu praksē.

26-M-1

Viktors Ļahs

Koka sugas, to uzbūve un sastāvdaļas

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas MK

Genrihs Zablockis Nikolais Tukišs

Apkures sistēmu veidi un sastāvdaļas. Apkures katlu veidi, darbības principi un to izvēle.

Metodiskā izstrādne kurā iedziļināti aplūkoti vairāku cietā kurināmā katlu darbības principi, būtiskākie aspekti to apkopē un darbībā.

2-M-1

Raimonds Vadzis

Materiālu makro mikro struktūras analīze, lūzumu pētīšana

Metodiskais līdzeklis paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to ir iespējams izmantot informācijas ieguvei programmas“Materiālmācība” izglītojamajiem.

6-M-1

Aleksandrs Jurkevičs

Laboratorijas darbs “Uzbūvēt vienkāršu elektroģeneratoru”

Metodiska izstrādne. Laboratorijas darbs ar pielikumiem. Metodiskais materiāls ir paredzēts izmantot metinātāju un apdares darbu tehniķu specialitātē tēmas “Ģeneratori” apguvē  kā papildmateriāls vielas labākai apguvei.

20-N-1

Metināšanas nodaļas MK

Jurijs Umbraško Stepans Ščerbakovs Mihails Stankevičs

Elektriskais loks un tā lietošana metināšanā.

Metodiskā izstrādne, prezentācija. Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.

3-M-1-2

Jurijs Umbraško

Audzēkņu vērtības kā mācīšanās motivācijas veicinātājs profesionālās izglītības iestādē

Prezentācija, kurā noskaidrotas audzēkņu vērtības un izstrādāta metodika mācīšanās motivācijas veicināšanai, balstoties uz empīriskā pētījuma rezultātiem

3-M-2

Autotransporta nodaļas MK

Aleksandrs Tavkins

Dīzeļdegviela

Mācību stundas plāns, prezentācija materiālmācības priekšmeta apguvei.

11-M-1-3

Igors Ponomarenko

Dīzeļmotora barošanas sistēma

Prezentācija mācību stundai.

20-M-1

Ceļu būves MK

Inga Pujate Juris Buls

Komunikācijas prasmes Betonu veidi un īpašības. Ogļūdeņražu reakcijas Ģeosintētiskie materiāli Ceļi tuksnešos

Audzināšānas stunda, anketas, prezentācija, video mat. apraksts. Atklātā stunda, prezentācija foto, apraksts. Atklātā stunda, prezentācija, darba lapa Lekcija, prezentācija, apraksts. Stundas apraksts, spēle, darba lapa.

2-N-1-5

Arhitekturas un dizaina nodaļas MK

Ineta Auzāne Valentīna Siņakova Māris Besakirskis

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma izglītības programmā „Interjera dizains” kvalifikācijā „Interjera noformētājs” interjera projekta mapes satura izstrāde.

Uzskates materiāls izglītojamajiem un skolotājiem, arhitektūras un dizaina nodaļa, Izglītības programma “Interjera dizains”, 2.kurss (divgadīgā izglītības programma), 4. kurss (četrgadīgā izglītības programma).

22-M-1-5

Jolanta Savvina Egons Kivkucāns

Grafika – kartonogrāfija Mērķauditorija: Interjera noformētājs 1.kurss un Arhitektūras tehniķis 1.kurss

Mācību stundas apraksts ar pielikumiem. Atslodzes uzdevumi, audzēkņu iepazīstināšana un strādāšana grafikas tehnikā

22-N-1

Lija Gladeviča

Stresori un izdegšanas sindroma riski profesionālās izglītības skolotāja darbā.

Metodiskā izstrādne.Teorētiskajā daļā – aplūkota jēdziena izdegšanas sindroms būtība, izplatība skolotāju vidū, faktori, kas ietekmē izdegšanas sindromu meklētas tā samazināšanas iespējas. Praktiskajā daļā – izklāstīta profesionālās izglītības iestādēs nodarbināto skolotāju aptaujas datu analīze par izdegšanas sindroma izplatību skolotāju vidū kā arī faktori, kas veicina izdegšanas sindromu.

1-M-1-1

1-M-1-2

Ņina Rudzja Tatjana Fjodorova

Grafiskais izdales materiāls priekšmetos: Rasēšana un Interjers

Grafiskais izdales materiāls, kurā optimizēti mācību uzdevumi, to izpildīšana aksonometrisko attēlu konstruēšanai un telpu maketēšanai.

10-N-1-3

Aleksandrs Ivanovs

Rasējumu vērtēšanas principi un kritēriji

Metodiskā izstrādne.

24-M

IPĪV Dagda

Ēdināšanas pakalpojumu MK

Ināra Artimoviča

„Konditorijas iztrādājumi un gatavošana”

Metodiska izstrādne kurā apkopotas konditorijas izstrādājumu receptes.


13-M-1

13-M-2

Līga Gabrāne

Asins pārliešana

Prezentācija kuru var izmantot audzināšanas stundās lai sniegt priekštatu par asins pārliešanas attīstību, izprast donoru kustības būtību, iedvesmot jauniešus kļūt par donoriem.

17-M

Inese Līvmane

Tehnoloģiskās kartes

Metodiskā izstrādne, kā tiek izstrādātas tehnoloģiskās kartes ar praktiskiem piemēriem.

21-M

Inese Pļesņa

“Mans hobijs jauna produkta pamatā”

Metodiskā izstrādne pielietojama praktisko mācību organizēšanā tirgzinībās. Tā palīdz labāk izprast teorijas saistību ar dzīves realitātēm. Ir aprobēta stundā. Stundas apraksts ar prezentāciju.

15-N-1-2

15-N-1-2 (p) 

Valdis Bogrecs

Flīžu šuvju aizdare

Prezentācija izglītojamiem, kas apgūst programmu «Būvdarbi». Teorētiskās un praktiskās nodarbībās flīzēšanā.

18-M

Juris Andžāns

Vispārīgie jautājumi un vadītāju pienākumi

Metodiskais darbs Zināšanas audzēkņiem par ceļu satiksmes noteikumu vispārīgiem jautājumiem, var izmanot mācot ceļu satiksmes noteikumus.

25-M-1

Ainārs Strolis

Praktiskā darba uzdevumu vērtēšana

Metodiskā izstrādne, kā iemācīt izglītojamos sastādīt apdares darbu lokālās tāmes.

15-M

Anita Brice

Dzīves vērtības. Audzināšanas stunda.

Problēmu izvirzīšanas un formulēšanas stunda. Stundas aprasts, pašvērtējums.

14-N-1

Grigorijs Potapovs

Autoservisa grāmata.

Metodiskā izstrādne. Prezentācija, kurā viegli paskaidrots par auto kopšanas darbiem un izmaksām .

17-N-1-2

Aina Bluka

Būvmateriāli un to galvenās īpašības. Klupšanas akmeņi pirmās mājas būvēšanā.

Prezentācijās apkopota informācija par būvmateriāliem un to svarīgām  īpašībām, būtiskākiem pieturpunktim būvniecības sākumā.

19-M-1-2

19-M-1-2 (p)

Viktors Ivanovs

Līniju salaidumi

Rasēšana. Metodiskā izstrādne. Līniju salaidumu  konstruēšanas paņēmieni  nepieciešami  detaļu  rasēšanā  mašīnbūves un celtniecības rasējumos.

14-M

Ivars Slesars

Tests zināšanu apguvei ģeogrāfijā.

Metodiskā izstrādne. Mācību stundas apraksts un tests, kas palīdzēs apgūt jauno mācību vielu, veicinās izglītojamo patstāvību vielas apguvē.

16-M

Teresa Evstrakhja

Tangrammas izmantošana ģeometrijas stundās

Mācību stundas apraksts- prezentācija.

12-N-1

Nataļja Lukaševiča

Angļu valoda apkārt zemeslodei ,,English around the world’’

Mācību stunda- prezentācija.

13-N

Jevģēnijs Dubovecs

Galda teniss, aizsardzības taktika pret uzbrukumu.

Metodiskā izstrādne sportā.

18-N

Metodiskās izstrādnes 2016./2017.m.g.

N.p.k.

Metodiskā materiāla nosaukums

Apraksts

Pedagogs

1.

Daži algoritmizācijas izmantošanas paņēmieni latviešu valodas stundās

Starppriekšmetu metodisks materiāls, kas palīdz apgūt gramatikas, orfogrāfijas un ortogrāfijas likumus latviešu valodā.

N.Nagle

2.

Angļu valodas stunda “Māksla”

Mācību stundas apraksts ar darba lapām, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt un aprakstīt mākslas šedevrus.

N.Golubeva

3.

Pārbaudes darbi literatūrā 10.-12.klasei

Metodiskais palīglīdzeklis atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojams kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem, vērtējams 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti trijos variantos: dzejas teksta analīze, prozas teksta analīze un lugas analīze.

A.Nikitina

4.

Praktiska satura uzdevumi matemātikā un ekonomikā

Praktisku uzdevumu risinājums, uzdevumu piemēri, kuri tiek izmantoti gan ekonomikas, gan matemātikas priekšmetā.

I.Simanoviča,

I.Kuņicka

5.

Inquiry based learning metodes izmantošana profesionālo skolu izglītojamajiem

Metodisks materiāls par Inquiry based learning metodes praktisku izmantošanu fizikas, ķīmijas un citu mācību priekšmetu pasniegšanā. Šo metodiku var izmantot ne tikai vispārējās vidējās izglītības priekšmetu skolotāji, bet arī profesionālo priekšmetu skolotāji, īpaši praktiskajās mācībās.

I.Kalviša

6.

Vērtības. Vērtību spēle

Metodisks materiāls/Spēle, ko var izmantot izglītojamiem, pedagogiem un pašiem izglītojamajiem būs interesanti uzzināt, kas viņu dzīvē ir galvenais, kuras no dzīves vērtībām ir prioritāras.Ar konkrētu piemēru palīdzību izglītojamie spēs paust un aizstāvēt savu viedokli.

A.Baltoviča

7.

Četru gadu ceļš no Latvijas valsts proklamēšanas līdz  starptautiskai atzīšanai

Metodisks materiāls/prezentācija par Latvijas proklamēšanu un atzīšanu Latvijas vēstures stundām.

A.Gulbis

8.

Virsmas flīzēšana

Metodisks līdzeklis kā pārbaudīt virsmas flīzēšanas veikto darbu kvalitāti. Uzdevuma izpildes pārbaudes kritēriji un vērtēšanas tabula.

S.Lukjanskis, I.Koluža

9.

Cenu veidošana būvniecībā

Izstrādnē apkopota informācija par nozīmīgākajiem BP cenu veidošanas jautājumiem, prezentācija un izdales materiāli.

V.Vasilis

10.

Cietības noteikšanas metodes

Metodisks materiāls par cietības mērīšanu pēc Brineļa, Rokvela un Vikersa metodes.

R.Vadzis

11.

Metināmo savienojumu tipi

Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.

J.Umbraško

12.

Daudzkārtu šuvju metināšana

Metodisks līdzeklis paredzēts Metināšanas nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem veicot praktiskās mācības.

T.Plinte,

V.Mizāns

13.

Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana

Izstrādnē ir sniegti ieteikumi automobiļa dīzeļdzinēja vadības bloku uzlabošanai. Secīgi parādīts kā palielināt dīzeļdzinēja jaudu ar datorprogrammas palīdzību.

K.Sarans

14.

Dzinēja cilindru bloka galvas uzbūve

Metodiskajā materiālā/prezentācijā ir apkopota informācija par automobiļu cilindru galvas uzdevumiem, veidiem, elementiem, uzstādīšanas prasībām,cilindru galvas nostiprināšanas prasībām. 

A.Veliks

15.

Stūres iekārta un tās remonts

Metodiskais materiāls/prezentācija ļauj izprast un apgūt automašīnas stūres uzbūvi un darbību, uzzināt iespējamos darbības traucējumus un to novēršanu.

A.Tavkins

16.

Ģeometriskā nivelēšana: paaugstinājuma mērīšana, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem

Izstrādne paredzēta iglītojamo izpratnes veidošanai par augstumu mērīšanu. Vispārājam priekšstatam uzskaitītas dažādas augstumu noteikšanas metodes, aprakstīts ģeometriskais augstumu mērīšanas princips, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem.

J.Ancāns

17.

Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudei ceļu būvē

Izstrādāti 4 testi Power Point programmā un 4 kontroldarbi ar vērtēšanas skalām profesionālā mācību priekšmeta „Ceļu tīklu sistēmas” apgūstamajām tēmām izglītības programmai “Ceļu būvtehniķis”, lai audzēkņi strādājot pāros vai individuāli spētu novērtēt savas zināšanas par konkrēto tēmu.

I.Pujate

18.

Ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas iespēju analīze mācību tehnisko līdzekļu izveidei

Izstrādnē aplūkota ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas klasifikācija un šīs tehnoloģijas galvenās īpašības. Apskatīts  prototipēšanas FDM tehnoloģijas veids (3D printēšana), kā arī aplūkotas dažādu materiālu īpašības, kuri ir nepieciešami mācību tehnisko līdzekļu izveidei. Aprakstīts eksperiments, kura gaitā tika pārbaudīts viens no FDM tehnoloģijas materiāliem. Izmantojot datorprogrammu SolidWorks tika uzmodelēti paraugi, kuri pēc tam tika izprintēti ar 3D printēšanas metodi pielietojot PLA materiālu. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti uz pārraušanu attiecībā pret pārraušanas spēka pielikšanas virzienu kā arī tika veikta nepieciešamo spēku pielikšanas skaitliskā analīze.

Ir izstrādāta robota satvērēja karkasa modeļa skice, kuru ir iespējams izgatavot izmantojot FDM tehnoloģiju, 3D printēšanu.

L.Gladeviča

19.

20.gs. kultūra un māksla. Modernisms

Interaktīva prezentācija praktiskai nodarbībai/spēlei kultūras un mākslas vēstures nodarbībām.  Izstrādne palīdz izprast 20.gs.kultūras un mākslas galvenos jēdzienus, sekmē izglītojamo interesi par modernisma virzieniem, to attīstību un vērtībām. Materiāls ir paredzēts darbam ar interaktīvo tāfeli.

V.Siņakova

20.

Elektriskie mērījumi un elektriskie mēraparāti

Izstrādnē ir aplūkoti elektrotehnikas mēraparātu konstrukciju un darbības principi, apskatīta mērījuma kļūdas aprēķināšanas metode, klasiskie bultas mēraparāti un digitālie multimetri. Detalizēti apskatītas mēraparātu ieslēgšanas instrukcijas. Aprakstīts, kādus mēraparātus lieto, kas palīdz pareizi izvēlēties mērīšanas funkcijas un pareizi pieslēgt mēraparātu ķēdē.

J.Kevišs 

Dekoratīvais sienu apmetums


 

Flīžu līmēšana


 

Ģipškartona plākšņu konstrukcijas


 

Ūdens sildītāja pievienošana apkures sistēmai