LV
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskās izstrādnes

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g.

Arhitektūras un dizaina 

Sigita IGNATĀNE

MĀKSLAS DARBA ANALĪZE

Mūsdienās audzēkņiem pietrūkst prasmes un prasmes analizēt mākslas darbus pēc kritērijiem.  Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi koordinēt audzēkņu pašvadītu darba procesu, veicināt viņu loģisko domāšanu, un attīstīt analizēšanas spējas.

Krāsu mācība un gleznošana

Ineta AUZĀNE

INTERJERA MAKETA IZSTRĀDE

Metodiskā izstrādne izveidota kā  uzskates materiāls audzēkņiem un skolotājiem interjera maketa izstrādē, izmantojot darba procesa foto fiksāciju. Materiāls var tiek pielietots kā piemērs izstrādājot semestra darbus praktiskajās mācībās (Interjera objektu projektēšana un maketēšana).

Praktiskās mācības (Interjera objektu projektēšana un maketēšana)

Egons KIVKUCĀNS

KOMIKSU STILA ZĪMĒJUMI, PIELIETOJOT VIENU UN DIVUS SATEKPUNKTUS

Metodiskās izstrādnes izveidota, lai audzēkņiem pastiprinātos interese par zīmēšanu un perspektīvas zinātni. Padziļinātos zināšanas par telpas attēlojumu un priekšmetisko vidi tajos. Kā arī, lai  rastos lielāka izpratne par formu izvietojumu trīsdimensiju telpā.

Zīmēšana

Valentīna  SIŅAKOVA

FORMA INTERJERĀ.  KRĒSLA FORMA. IESKATS DIZAINA VĒSTURĒ

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: apkopot nepieciešamo mācību un metodisko materiālu izglītojamajiem un pedagogiem mācību priekšmetā formu mācība un maketēšana tēmas izpētei un apguvei.

Formu mācība un maketēšana

Ņina RUDZJA

MĀKSLINIECISKO LĪDZEKĻU PARAUGI. KRĀSA INTERJERĀ

Metodiskais līdzeklis izstrādāts, lai palīdzētu audzēkņiem iepazīties ar dažādiem izteiksmes līdzekļiem un metodēm kompozīcijas uzdevumu veikšanai, sekmēt viņu estētisko un intelektuālo attīstību.

Interjers

Adrija

POTAŠA

RADOŠAIS DARBS: INTERJERA DIZAINA PROJEKTS - PLANŠETE

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: Mudināt izglītojamos iejusties interjera dizainera profesijā un uzdot izveidot nelielu interjera dizaina projektu - planšeti. Attīstīt audzēkņu radošumu, nostiprinot teorētiskās zināšanas, veidojot radošos pārbaudes darbus.

Interjers

Zaiga

PETTERE

SKICĒŠANAS MATERIĀLI. ALKOHOLA TUŠA

 

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: Iepazīstināt ar jauno darba materiālu un  tehniku, padarīt mācību procesu interesantāku.
Piedāvātā tehnika paredz gan abstraktus darbus, gan stilizētu tēlu atveidi, kā arī var kļūt par radošu pamatni kolorītām skicēm.

Zīmēšana

Jeļena

TROFIMOVA

TELPAS PLĀNA SKICE

(Prezentācija)

Metodiskās izstrādne par telpas plāna skici ir nozīmīga un aktuāla apgūstot interjera dizainera speciālista profesiju. Šajā izstrādnē ir sistematizēts un vizualizēts  telpas plāna skices tapšanas process.

Tehniskā grafika

Olga

KRUMPĀNE

TĒMAS “APDZĪVOTU VIETU ATTĪSTĪBA” MĀCĪBU MATERIĀLS

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: paaugstināt mācību priekšmeta “Pilsētbūvniecība” apgūšanas augstu kvalitāti un sniegt izglītojamajiem iespēju pielietot pilsētbūvniecības zināšanas multidisciplinārajā- arhitektūras, vēstures, ekonomikas un socioloģijas- kontekstā. Izstrādātais materiāls nodrošinās skolotāju un izglītojamo ikdienas mācību darbu efektivitāti un izglītojamajiem nodrošinās iespēju apgūt mācību priekšmeta standartā un profesiju standartā noteiktās kompetences.

Pilsētbūvniecība

Genrihs PLEČKENS

ATTĒLI – SKATI, GRIEZUMI, ŠĶĒLUMI.  MĀCĪBU LĪDZEKLIS

Metodiskā izstrādne izveidota kā  mācību līdzeklis audzēkņiem un skolotājiem apgūstot rasēšanā tēmu “Attēli – skati, griezumi,šķēlumi ”.

Rasēšana

Autotransporta nodaļa 

Jurijs ANDŽĀNS

SAJŪGI

Izstrādne paredzēta automehāniķu apmācībai priekšmetā  «Automobiļa šasijas remonts» vai «Automobiļu uzbūves pamati» tēmā «Sajūgi». Mērķis: sniegt izglītojamiem zināšanas par sajūgu uzbūvi, darbību, darbības traucējumiem un sajūga defektiem.

Automobiļu uzbūves pamati. Automobiļu šasijas remonts

Deniss GORŠENTOVS

VADĪBAS SISTĒMU UN TO SASTĀVDAĻU PĀRBAUDE

Paredzēts, ka pēc tēmas apguves audzēkņi zinās sistēmas darbības principu, kā arī iegūs izpratni, kas ļaus viņiem defektēt un labot iesmidzināšans sistēmas problēmas. Tēmas apguvē integrēta profesionālā svešvaloda.

Elektronisko sistēmu remonta pamati

Konstantins SARANS

DZINĒJA VADĪBAS BLOKA UZBŪVE UN PROGRAMMAS ARHITEKTŪRA

Meistarklase izveidota, lai audzēkņiem parādītu interesantu, stilīgu, mūsdienīgu un izdevīgu virzienu – dzinēju tūningu. Izstrādnē iekļauta informācija par vadības bloku veidiem, iespēju nolasīt-ierakstīt informāciju no vadības blokiem un sniedz vadības bloku programmēšanas pamatus.

Meistarklases

Aleksandrs TAVKINS

OTTO MOTORU BAROŠANAS SISTĒMAS ELEMENTU REMONTS

(Prezentācija)

Metodiskā izstrādne sagatavota kā mācību stundas apraksts un prezentācija ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas par barošanas sistēmas attecēm un to diagnostikas un remonta iespējām.

Automobiļu tehniskā apkope un remonts

Aigars VELIKS

DĪZEĻDZINĒJU DEGVIELAS IEŠPRICES SISTĒMA «COMMON RAIL»

(Prezentācija)

Metodiskā izstrādne sagatavota kā mācību stundas apraksts un prezentācija ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas par konkrētas dīzeļdzinēju iešprices sistēmu “Common Rail”, komponentu sistēmas nozīmi, to darbības principiem un iespējamajiem defektiem.

Automobiļu elektrisko sistēmu barošanas avoti

Būvdarbu nodaļa 

Valdis

BOGRECS

LAMINĀTA IEKLĀŠANA

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar lamināta izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem. Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu lamināta ieklāšanai. Kā arī  lamināta ieklāšanas tehnikām.

Grīdu klāšana

Jurijs DOBROVOĻSKIS

LINOLEJS

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar linoleja veidiem, ražošanu, izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.  Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu linoleja ieklāšanai. Kā arī linolejā ieklāšanas tehnikām. Metodiskajā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Grīdu klāšana

Jurijs DOBROVOĻSKIS

DABĪGAIS DĒLĪŠU PARKETS

Metodiskās izstrādnes autors iepazīstina ar dabīgo dēlīšu parketu, tā veidiem, izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.  Iepazīstina ar nepieciešamajiem instrumentiem, grīdas sagatavošanu parketa ieklāšanai. Kā arī parketa ieklāšanas tehnikām. Metodiskajā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Grīdu klāšana

Ainars

STROLIS

PRAKTISKĀ DARBA UZDEVUMS APDARES DARBOS

Ar izstrādnē piedāvātajiem uzdevumiem  saskaras ikviens grīdas ieklājējs. Izpildot doto uzdevumu izglītojamais atsvaidzina apmācības programmā iegūtās zināšanas un sagatavo sevi darba dzīvei.

Grīdu klāšana

Viktors IVANOVS

IEVADS KRĀŠŅU MŪRNIEKA SPECIALITĀTĒ

Prezentācijā tiek apkopoti galvenie jautājumi, ar kuriem saskarsies krāšņu un kamīnu mūrnieks savā darbā. Audzēkņi tiek iepazīstināti ar apkures ierīču vēsturi, krāšņu uzbūvi un materiāliem, kurināmā sadegšanas procesu, dūmvadiem. Metodiskā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Podnieku darbu tehnoloģija

Edgars ĻEHOVS

CITU RESURSU IZMANTOŠANA BŪVNIECĪBĀ

Autors aicina lasītājus izpētīt ekoloģisko problēmsituāciju rašanos dažādos būvniecības posmos 21.gadsimtā un meklēt iespējamos ilgtspējīgus risinājuma veidus. Piedāvā  prezentāciju ar informatīvajiem attēliem, video un tabulām. Metodiskā izstrādnē integrēta profesionālā svešvaloda.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

Vitālijs ĻEHOVS

FLĪŽU UN FLĪŽU LĪMJU KLASIFIKĀCIJA

Prezentācijā autors iepazīstina mērķauditoriju ar jauniem materiāliem un to pielietošanas tehnoloģiju. Paredzot, ka iegūtā informācija ļaus izvēlēties noteiktai telpai, vietai piemērotāko flīžu un līmes veidu.

Flīzēšana

Inna KOLUŽA

PRAKSE KĀ SOCIĀLI NOZĪMĪGAS PIEREDZES AVOTS

Metodiskā izstrādne izveidota kā prezentācija ar shēmām un attēliem, kuru var izmantot prakses vadītāji, sagatavojot audzēkņus darbam uzņēmumos.

Kvalifikācijas prakse

Alevtina BOGDANOVA

APMETUMA MEHANIZĒTA IESTRĀDE

Metodiskajā  izstrādnē ievietotais materiāls  praktiski pielietojams teorētiskajām stundām  mācību priekšmetā apmešanas darbi. Jaunieši var patstāvīgi padziļināt savas zināšanas izmantojot pievienoto video materiālu.

Apmešanas darbi

Viktors OBORŪNS

DIZAINA GRIESTU IERĪKOŠANA NO ĢIPŠKARTONA

informācija topošajiem apdares darbu tehniķiem par jumta siltināšanu un uzklāšanu, aprakstā tiek izmantoti materiāli no internetresursiem un grāmatām. Materiālu iespējams izmantot atkārtojot mācīto patstāvīgi un klasē. Audzēkņiem ir iespēja iepazīties ar pieejamajiem darba rīkiem, kuri nepieciešami darbā.

Sausās būves darbu tehnoloģija

Sergejs LUKJANSKIS

Igors LUKJANSKIS

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS, MATERIĀLI UN INSTRUMENTI

Autori piedāvā iepazīties ar sausajā būvē izmantojamajām sistēmām, materiālu klāstu un instrumentiem. Izstrādne veidota ar mērķi: veicināt izpratni par sausās būves sistēmu pielietošanu.

Ēku daļas un būvkonstrukcijas

Faina OĻEHNOVIČA

FLĪŽU UN PLĀKŠŅU IEKLĀŠANAS TEHNOLOĢIJA

Apkopotā  informācija dos iespēju uzzināt flīžu un plākšņu ieklāšanas  īpatnības uz dažādiem pamatiem: kādus materiālus izmantot darba izpildei, kā pareizi izvēlēties materiālu virsmas sagatavošanai mitrās telpās un veikt hidroizolācijas darbus.

Būvdarbu tehnoloģija

Materiālmācība

Viktors VASILIS

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU  PROCESA LAIKĀ

Situācijā, kad mācību iestādēm ir jānodrošina apmācības attālināti, pedagogiem  atbilstoši mācību priekšmetu programmai ir jāizstrādā apguves plāns katrai tēmai, lai izglītojamie spētu patstāvīgi apgūt mācību vielu. Tas ir attiecināms arī uz praktiskajām nodarbībām. Gan pedagogiem, gan izglītojamajiem tas ir izaicinājums un jauna pieredze.

Kvalifikācijas prakse

Imants LAZOVSKIS

JUMTU SILTINĀŠANA

Vienkārši un saprotami topošajiem apdares darbu tehniķiem sagatavota informācija par jumta siltināšanu un uzklāšanu, aprakstā tiek izmantoti materiāli no internetresursiem un grāmatām. Materiālu iespējams izmantot atkārtojot mācīto patstāvīgi un klasē.

Praktiskās mācības

Aleksandrs BOGINSKIS

Imants LAZOVSKIS

SIENU APŠŪŠANA

Autori piedāvā videofilmu, kurā parādīta sienu apšūšana. Tiek izmantots Knauf video, kuram pievienoti titri latviešu valodā.

Praktiskās mācības

Staņislavs PLONIŠS

DARBA VIDES RISKA FAKTORI KOKAPSTRĀDĒ

Metodiskā izstrādne paredzēta topošajiem un esošajiem kokapstrādes iekārtu operatoriem. Apkopotā informācija veicinās izpratni par dažādiem mehānismiem un līdzekļiem, kuri samazina  vides riska faktorus,  sniegs zināšanas par mehānismiem, ierīcēm un to pielietošanu.  Apgūtās zināšanas un prasmes par darba vides riska faktoriem                      kokapstrādē mazinās nelaimes gadījumu iespējamību.

Sabiedrības un cilvēka drošība

Jānis BUĻS

AR ĶĪMISKO VIELU IEDARBĪBU SAISTĪTO DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA

Autors izstrādnē definē ķīmiskas vielas. Iepazīstina ar ķīmisko vielu iedalījumu, apzīmējuma etiķetēm, iedarbības ceļiem. Skaidro nepieciešamos drošības noteikumus darbā ar ķīmiskām vielām un rīcību ārkārtas situācijās.

Sabiedrība un cilvēka drošība

Guntars JAPIŅŠ

KOKAPSTRĀDĒ PIELIETOJAMIE ROKAS INSTRUMENTI

Metodisko izstrādni var izmantot mācīšanas procesā pedagogi un individuāli - audzēkņi, kas apgūst apdares darbu tehniķa profesiju.

Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana

Būvniecības nodaļa 

Arnolds GULBIS

MĀCĪBU STUNDA: BETONI. MATERIĀLI BETONAM

Metodiskā izstrādne veidota ar mērķi parādīt, ka dažādu metožu, IT tehnoloģiju un uzskates materiālu pielietojums dod iespēju pedagogam palielināt izglītojamo mācību slodzi, izglītojamajiem labāk uztvert mācību vielu un padara stundu interesantāku.

Ceļu būvmateriāli

Jāzeps JUŠĶEVIČS

PROJEKTU UN TĀMJU IZSTRĀDĀŠANAS PAMATPRINCIPI

Metodiskajā izstrādnē  autors pievērš uzmanību  audzēkņa, pedagoga un arī darba vietas pieredzes ietekmei uz ikdienas plānošanu darba vietā.

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana

Jānis ANCĀNS

PRETĒJAIS ĢEODĒZISKAIS UZDEVUMS PLAKNĒ

Metodiskā izstrādne ir saistoša visiem ģeodēzijā strādājošiem un šajā darbā aprakstītais aprēķins ir viens no biežāk veicamajiem aprēķiniem plaknē.

Ģeodēzijas pamati. Ģeodēzija

Metālapstrādes nodaļa 

Voldemārs MIZĀNS

METINĀTO ŠUVJU IZPILDĪŠANAS PAŅĒMIENI DAŽĀDĀS TELPISKĀS POZĪCIJĀS

Metodiskā izstrādne paredzēta Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei par metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu sagatavošanu darbam, detaļu un konstrukciju metināšanai sagatavošanu metināšanai, metināšanas iekārtu pareizo funkciju izvēli un uzstādīšanu, darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumiem.

Praktiskās mācības Metināšanas darbi

Jānis KEIŠS

TĒRAUDA TERMISKĀ APSTRĀDE

Metodiskā izstrādne paredzēta Metālapstrādes nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei par tērauda termisko apstrādi, veidiem, pielietošanu

Materiālmācība

Jurijs UMBRAŠKO

PRAKTISKĀS NODARBĪBAS ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESA LAIKĀ

Situācijā, kad mācību iestādēm ir jānodrošina apmācības attālināti, pedagogiem atbilstoši mācību priekšmetu programmai ir jāizstrādā apguves plāns katrai tēmai, lai izglītojamie spētu patstāvīgi apgūt mācību vielu. Tas ir attiecināms arī uz praktiskajām nodarbībām. Gan pedagogiem, gan izglītojamajiem tas ir izaicinājums un jauna pieredze.

Kvalifikācijas prakse

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļa 

Marija ALEKSEJEVA

DAŽĀDU MĪKLU IZGATAVOŠANAS ĪPATNĪBAS

Metodiskā izstrādne izveidota ar mērķi: pirms praktiskajām nodarbībām nostiprināt un sistematizēt topošo ēdināšanas speciālistu teorētiskās zināšanas par dažādu mīklu izgatavošanu.

Praktiskās nodarbības. Ēdienu un miltu izstrādājumu gatavošana

Sarmīte MEĻNIKOVA

FUNKCIONĀLĀ  PĀRTIKA

Metodiskās izstrādnes mērķis: Sniegt priekšstatu par funkcionālo pārtiku. Veicināt izglītojamo izpratni par funkcionālo pārtiku to lietošanu uzturā, tās nozīmi.

Pārtikas preču zinības

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju nodaļa 

Nikolajs TUKIŠS

Genrihs ZABLOCKIS

Mihails STANKEVIČS

APKURES SISTĒMU IEDALĪJUMS. VENTILĀCIJAS IEKĀRTU DARBĪBAS PRINCIPS APKURES SEZONAS LAIKĀ

Metodiskais darbs ir izveidots kā turpinājums iepriekšējajam darbam “Apkures sistēmas ar cietā kurināmā katlu optimizācija”, kā arī ir padziļinātais ieskats māju apkures risinājumos un optimizācijā.

Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana

Raimonds VADZIS

TERMISKĀS APSTRĀDES TEHNOLOĢIJAS PRINCIPI

Metodiskais līdzeklis paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to var izmantot informācijas ieguvei programmas “Materiālmācība” izglītojamie.

Materiālmācība

 Vispārizglītojošie priekšmeti

Nadežda SOLOVJOVA

GALVAS RĒĶINI MATEMĀTIKĀ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvātas astoņas prezentācijas: apgrieztā proporcionalitāte, daļas reizināšana un dalīšana, daļu saīsināšana, kvadrātsakne  no reizinājuma, daļu saskaitīšana  un atņemšana, kvadrātsaknes, parastās daļas, skaitļa jēdziena paplašināšana.  , kurās apkopoti galvas rēķini dažādās tēmās, tās skolotāji var izmantot mācību stundas sākumā.

Matemātika

Virgīnija FJODOROVA

KRUSTVĀRDU MĪKLAS MATEMĀTIKĀ

Materiālu var pielietot matemātikas stundās, apgūstot ģeometrijas tēmas, kā arī ārpusstundu pasākumu  ietvarā. Risinot krustvārdu mīklas, audzēkņi mācīsies strādāt grupā, uzklausīt grupas biedru viedokli, pieņemt pareizo lēmumu, pārvarēt grūtības, risināt problēmas.

Matemātika

Nataļja LUKAŠEVIČA

VALODAS PASAULĒ UN TĀS NOZĪME

Metodiskajā izstrādnē apkopotā informācija var tikt izmantota svešvalodas apguves ievadstundā, lai motivētu audzēkņus darbam.

Angļu valoda

Vera SAPEGO

PUBLISKĀS RUNAS VEIDOŠANAS UN ANALĪZES IESPĒJAS MĀCĪBU STUNDĀ

Metodiskās izstrādnes autors uzsver nepieciešamību iemācīt audzēkņus publiski uzstāties, tas nozīmē palīdzēt viņiem atklāt un izprast apgūstamās valodas īpatnības, nebaidīties publiski uzstāties. Publiskā runa ir mērķtiecīgi plānots process, lai mācību gada laikā vairākos mācību priekšmetos secīgi tiktu pilnveidota audzēkņu prasme uzstāties, izmantojot dažādas metodes un paņēmienus.

Latviešu valoda

Natālija NAGLE

Ārija ŠUMEIKO

Aļona ŅIKITINA

Liene BRIEDE

Nataļja GOLUBEVA

Natālija ANDREJEVA

Gunta ŠUKUROVA

Tatjana IVANOVA

TEKSTPRATĪBAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA LATVIEŠU, ANGĻU UN VĀCU VALODAS STUNDĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ. PRAKTISKĀ PIEREDZE

Lai izveidotu  latviešu, angļu un vācu valodu skolotāju kopīgu skatījumu par tekstpratības veidošanās veicināšanu profesionālās izglītības iestādē, tika apkopota uzkrātā praktiskā  pieredze.

Latviešu valoda un literatūra, angļu un vācu valoda

Teresa JEVSTRAHINA

KOPSPĒKA NOTEIKŠANA

Metodiskajā izstrādnē autors piedāvā uzdevumu  par kopīgo darbu, to vizualizāciju un atrisinājumus.

Fizika

Aina BLUKA

VESELĪBAS MĀCĪBA

Metodiskās izstrādnes mērķis: rosināt aizdomāties par savu veselību un nākotni, kā arī izvērtēt savu dzīvesveidu un dzīves vidi.

Zaļās prasmes

Jans KEVIŠS

LĀZERMETINĀŠANAS PROCESI.

LĪDZSTRĀVA. LĪDZSTRĀVAS ĶĒDES

Demonstrējums ar projektoru un stāstījums.

Audzēkņu zināšanu pārbaude: Kontroldarbs ar paaugstinātas grūtības jautājumiem vai testa jautājumi.

Elektrotehnikas un elektrodrošība

Pēteris KALVĀNS

INTELEKTUĀLAIS KONKURSS “FIZIKA APKĀRT MUMS”

Metodiskajā izstrādnē piedāvātā  spēle tika veidota 1. - 2. kursa izglītojamajiem, lai veicinātu viņu loģiskās domāšanas attīstību un prasmi risināt vienkāršus sadzīves uzdevumus, lai tiktu paaugstināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija mācībām.

Fizika

Emīlija MIĻEVIČA

EKONOMIKAS PAMATJAUTĀJUMI UN SISTĒMAS

Metodiskā izstrādne ir veidota ar mērķi: sekmēt izpratni par ekonomikas pamatjautājumiem un ekonomiskām sistēmām.  Izstrādātā darba lapa ietver gan teoriju, gan praktiskos uzdevumus, gan asociācijas, kas palīdz izglītojamajiem iegaumēt un atpazīt informāciju.

Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Ludmila LOVČINOVSKA

SHĒMU IZMANTOŠANA VĒSTURES STUNDĀS

Vēsture ir sarežģīts priekšmets, kas satur plašu informācijas apjomu. Mūsdienu jaunieši labāk uztver  informāciju, kas ir  mobila,  nepārslogojoša. Tāpēc ņemot vērā jaunās izglītības modeļa nosacījumus, shēmu izmantošana, dod iespēju veidot interesantas, mobilas vēstures stundas. Skolēniem rodas iespēja aktīvi piedalīties apmācības procesā, patstāvīgi izdarīt secinājumus, papildināt, mainīt shēmas.

Latvijas un pasaules  vēsture

Armands MAĻECKIS

JONU APMAIŅAS REAKCIJU PIERAKSTS

Izstrādnes izveides mērķis: iepazīstināt audzēkņu ar jonu reakciju pierakta veidiem, panākt, ka izglītojamie izprot šāda veida reakciju būtību. Prezentāciju var  izmantot stundas laikā, ievietot e-klasē, lai izglītojamajiem ir iespēja atkārtot tēmu patstāvīgi.

Ķīmija

Viktorija MAŠKANCEVA

SASKARSMES FUNKCIJAS UN VEIDI

Prezentācija kā palīglīdzeklis, lai uzskatāmi audzēkņus iepazīstinātu ar saskarsmes funkcijām un veidiem. Prezentāciju var  izmantot stundas laikā, ievietot e-klasē, lai izglītojamajiem ir iespēja atkārtot tēmu patstāvīgi.

Lietišķā psiholoģija

Juris OZOLS

SPORTO KOPĀ AR JURI OZOLU

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Edgars BALTACIS

SPORTO KOPĀ AR EDGARU BALTACI

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Elīna BOGDANOVA

SPORTO KOPĀ AR ELĪNU BOGDANOVU

Autors piedāvā savu fizisko vingrojumu kopu, lai ieinteresētu un motivētu jauniešus sportot, rūpēties par savu veselību.

Sports

Anita BRICE

ERUDĪCIJAS KONKURSS
“LATVIJA PASAULĒ”

Erudīcijas konkurss jauniešiem un arī pieaugušajiem, lai labāk iepazītu Latviju un tās cilvēkus, kuru sasniegumi nes mūsu valsts vārdu pasaulē.

Audzināšanas stunda

Svetlana AVREICEVIČA

Jeļena

SOKOLOVA

VEIPOŠANA. 
PAR vai PRET?

Apkopotais materiāls rosina padomāt par smēķēšanas un veipošanas postošo ietekmi ilgtermiņā. Izstrādni var izmantot darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem.

Audzināšanas stunda

Ilona
KIRUKA

METODISKĀS REKOMENDĀCIJAS RUNĀTĀJIEM UN DZIEDĀTĀJIEM LIETOJOT MIKROFONU

Mācību procesā, pasākumos un koncertos pedagogiem un audzēkņiem arvien biežāk ir jāizmanto mikrofons, tāpēc jāpievērš uzmanība tam, kā efektīvi to darīt. Metodisko izstrādni var izmantot pedagogi un audzēkņi, lai pašizglītotos. Var izmantot pedagogi mācību procesā.

Interešu izglītības nodarbība

Olita
BAKLĀNE

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS GADADIENAS SCENĀRIJS
“MŪSU LATVIJAI”

Metodiskā izstrādne paredzēta svinīgajam pasākumam/ koncertam, kurā piedalās kādas noteiktas mācību grupas vai viss iestādes. kolektīvs. Darbs sastāv no pasākuma apraksta un MS Office Power Point prezentācijas.

Audzināšanas stunda

Ilmārs
TROKŠS - TRAŠKO

EKSKURSIJAS APRAKSTS “DAUGAVPILS”

Metodiskajā izstrādnē apkopoto materiālu var izmantot grupu audzinātāji, lai kopā ar audzēkņiem iepazītu Daugavpils vēsturi. Materiālu var izmantot audzēkņi, lai Daugavpili iepazītu individuāli.

Audzināšanas stunda

Metodiskās izstrādnes 2019./2020.m.g.

 

BŪVDARBU NODAĻA

 

Adrija
POTAŠA

TELPU ORGANIZĀCIJAS PAMATPRINCIPI. ERGONOMIKA

Metodiskā izstrādne -mācību stundas apraksts un prezentācija, lai  efektīvi, izzinoši un interesanti tiktu organizēta jaunās tēmas apguve, iesaistot sarunās un diskusijās izglītojamos. Izstrādnes mērķis - veidot izglītojamo izpratni par telpu organizācijas pamatprincipiem un ergonomiku.

Stilu mācība un interjers

Viktors
OBORŪNS,

Viktors
VASILIS

HIDROIZOLĀCIJAS VEIDI

Metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts ar mērķi iepazīstināt izglītojamos ar dažādiem  hidroizolācijas veidiem un to pielietošanas iespējām.

Grīdu klāšana 

Inna
KOLUŽA

BŪVNIECĪBAS MATERIĀLI FLĪZĒŠANAI

Metodiskā izstrādne- prezentācija veidota ar mērķi iepazīstināt izglītojamos un citus interesentus ar kvalitatīviem flīzēšanas materiāliem un nepieciešamā daudzuma aprēķiniem.

Flīzēšana. Teorija

Sergejs LUKJANSKIS

Igors
LUKJANSKIS 

ĒKU FASĀDES SILTINĀŠANA

Metodiskā izstrādne veidota ar mērķi sniegt zināšanas par materiāliem un to pielietošanu un veicināt izpratni par ēku fasādes siltināšanas tehnoloģisko secību.

Būvdarbu tehnoloģija

Valdis
BORGECS

ŠĶIDRĀS TAPETES

Metodiskās izstrādnes - prezentācijas mērķis ir sniegt izglītojamajiem informāciju par to kā  patstāvīgi veikt nepieciešamo apdares materiālu un palīgmateriālu izvēli. Papildināt zināšanas un izpratni par tapešu līmēšanu.

Apdares darbi

Edgars
ĻEHOVS

HIDROIZOLĀCIJA

Metodiskajā izstrādnē – prezentācijā iegūtā informācija dos iespēju zināt kāds hidroizolācijas veids ir piemērots noteiktas problēmas risināšanai un kādus materiālus izmantot darba izpildei.

Materiālmācība/ Materiālu un tehnoloģiju mācība

Edgars
ĻEHOVS

ŪDENĪ NEŠĶĪSTOŠĀS KRĀSAS

Metodiskās izstrādnes –prezentācijas mērķis - sniegt priekšstatu par ūdenī nešķīstošiem krāsu materiāliem. Iepazīstināt ar materiālu daudzveidību, to pielietojumu un klasifikāciju, kā arī noskaidrot kā atšķiras krāsošanas darbu tehnoloģija, izmantojot dažādus krāsu materiālus.

Materiālmācība/ Materiālu un tehnoloģiju mācība

 

BŪVNIECĪBAS NODAĻA

 

Lija
GLADEVIČA

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTĀDES
3D OBJEKTU VEIDOŠANA AUTOCAD VIDĒ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta mācību stundas apraksts, kurā paredzēts izveidot AutoCAD vidē 3D zobratu pēc algoritma.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstādes

Arnolds
GULBIS

TĒMAS “CEMENTBETONA SEGUMU REMONTS” KOPSAVILKUMS

Mācību stundas apraksts, kurā paredzēts apkopot un aktualizēt  informāciju par cementbetona segumu remontiem pirms pārbaudes darba.

Ceļu būvdarbu tehnoloģija

 

ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA NODAĻA

 

Zaiga
PETTERE

TEKSTŪRU IZMANTOŠANA KOMPOZĪCIJAS APGUVEI

Piedāvāts mācību  stundas apraksts, kuras laikā izglītojamajiem tiek dota iespēja izveidot oriģinālus tekstūru nospiedumus, kas spētu imitēt dažādu materiālus un būtu pielietojami kā kompozicionāls elements interjerā.

Kompozīcija

Sigita
IGNATĀNE

PAPĪRA PLASTIKA

Piedāvāts mācību stundas apraksts, kurā izglītojamajiem tiek dota iespēja izveidot Ziemassvētku noformējumu papīra plastikā.

Praktiskās mācības interjera objektu projektēšanā un maketēšanā

Ņina
RUDZJA

MĀKSLINIECISKO LĪDZEKĻU PARAUGI KOMPOZĪCIJAS UZBŪVĒ. LĪNIJA. PUNKTS. LAUKUMS.

Metodiskā izstrādne izveidota,  lai palīdzētu aktivizēt izglītojamo

līdzdalību mācību procesā un motivētu viņu mācīšanos.

Piedāvātie mākslinieciskie līdzekļu paraugi attīsta māksliniecisko domāšanu, kā arī veicina kompozīcijas vienotības ievērošanu.

Kompozīcija un krāsu mācība

Ineta
AUZĀNE

LĪNIJU VEIDI UN TO KOMPONĒŠANA PRINCIPI

Metodiskās izstrādnes mērķis -izveidot uzskates materiālu audzēkņiem un skolotājiem kompozīcijas darbu izstrādē datorprogrammās (Coreldraw, Adobe Illustrator).

Kompozīcija 

Jeļena
TROFIMOVA

GRIEZUMU VEIDI UN TO APZĪMĒJUMS

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts un prezentācija. Apgūstot šo tēmu izglītojamie pratīs konstruēt griezumus, zinās kā apzīmē griezumus, zinās griezumu nosaukumus.

Rasēšana

Egons
KIVKUCĀNS

FIGŪRU PERSPEKTĪVĀ ZĪMĒŠANA

Metodiskā izstrādne – mācību stundas apraksts veidots ar mērķi padziļināt izglītojamo izpratni par formu un perspektīvas attēlojumu. 
Piedāvātais uzdevums nostiprina zināšanas par rasējumu skatu nolasīšanu un telpisko izpratni.

 

Zīmēšana

 

 

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU NODAĻA

 

Inese LĪVMANE

KALKULĀCIJAS KARTES IZSTRĀDĀŠANAS PAMATPRINCIPI

Metodiskā izstrādne - prezentācija izveidota ar mērķi: iemācīt izglītojamos (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) ar kalkulācijas palīdzību aprēķināt ēdiena ražošanas un realizācijas izmaksas. Izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja sastādīt tehnoloģisko karti, aprēķināt kalkulācijas karti, apgūt pārdošanas cenas veidošanās mehānismu.

Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde

Alīna CIMOŠKA

GAĻAS ĒDIENI

Metodiskā izstrādne – prezentācija izveidota topošajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, lai nostiprinātu teorētiskās zināšanas, iegūtu praktiskā darba iemaņas ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesijā,   pielietotu iegūto informāciju veicot praktiskus uzdevumus, gūtu praktiskas iemaņas dažādu ēdienu grupu gatavošanā, noformēšanā un pasniegšanā.

Praktiskās nodarbības ēdienu un miltu izstrādājumu gatavošanā

 

SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

 

Raimonds VADZIS

MAKRO - MIKRO STRUKTŪRAS ANALĪZES PIELIETOJUMS, METĀLU STRUKTŪRAS PĒTĪŠANAI

Metodiskā izstrādne - mācību stundas apraksts izveidots ar mērķi dalīties pieredzē un uzlabot mācību metožu pielietošanu materiālmācības teorijas un praktisko mācību nodarbībās. Paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem un izglītojamajiem.

Materiālmācība

Nikolajs
TUKIŠS,

Genrihs ZABLOCKIS,

Normunds
BULIS

 

APKURES SISTĒMAS AR CIETĀ KURINĀMĀ KATLU OPTIMIZĀCIJA

 

Metodiskās izstrādnes mērķis ir padziļināti aplūkot cietā kurināmā katla modernizācijas principus, būtiskākos aspektus to apkopē un darbībā, kā arī pareizi spēt izvēlēties pareizo darba ražīgumu.
Izstrādne  ir izveidots kā papildinājums darbam “Cietā kurināmā apkures katlu izvēle”.
Šī izstrādne palīdzēs arī skolas absolventiem un citiem interesentiem papildināt zināšanas šajā jomā.

Apkures sistēmu apkalpošana un uzturēšana.
Apkures sistēmu veidi un sastāvdaļas

 

 

METĀLAPSTRĀDES NODAĻA

 

Jurijs
UMBRAŠKO

Mihails STANKEVIČS

BAROŠANAS AVOTI

Šī metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts un paredzēta skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” par barošanas avotiem.

Metināšanas darbu tehnoloģija

Toms
PLINTE

Stepans ŠČERBAKOVS

PAREIZA METINĀŠANAS ŠUVES IESĀKŠANA UN NOBEIGŠANA

Šī metodiskā izstrādne veidota kā mācību stundas apraksts un paredzēta skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”  par pareizu metināšanas šuves iesākšanu un nobeigšanu.

Metināšanas darbi „Praktiskās mācības”

Jānis
KEIŠS

Voldemārs
MIZĀNS

ČUGUNA VEIDI UN TO MARĶĒŠANA

Mācību stundas apraksts un pievienotais materiāls palīdz izglītojamajiem iepazīt čuguna veidus un to marķējumu. To var izmantot profesionālās izglītības skolotāji gatavojoties materiālmācības stundām.

Materiālmācība 

 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠO MĀCĪBU PRIEKŠMETU BLOKS

 

Natālija
NAGLE

PLĀNOJUMS TĒMAI ,,MODERNISMS UN TĀ IZPAUSMES LITERATŪRĀ”

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts plānojums tēmas apguvei, ieplānoto 14 mācību stundu apraksti un prezentācija informācijas vizualizācijai.

Latviešu valoda un literatūra

 

Natālija
NAGLE

JAUTĀJUMI UN ATBILDES, KAS PALĪDZ APGŪT LATVIEŠU VALODU, KULTŪRU, VĒSTURI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāta  integrēta viktorīna izglītojamajiem. Integrējot vēstures faktus latviešu valodas apguvē tiek paredzēts, ka tiks veicināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija.

Latviešu valoda

Vera
SAPEGO

PUBLISKĀS RUNAS VEIDOŠANAS UN ANALĪZES IESPĒJAS MĀCĪBU STUNDĀ

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts ar mērķinodrošināt izglītojamajiem zināšanas par publisko runu un uzstāšanos.

Latviešu valoda

Ārija
ŠUMEIKO

KULTŪRAS VĒRTĪBAS LATVIJAS KULTŪRAS KANONĀ

Metodiskās izstrādnes mērķis ir aktualizēt Latvijas Kultūras kanonā ietvertās kultūras vērtības, apzināt latviešu kultūras mantojumu, sekmēt izpratni par literatūru kā kultūras sastāvdaļu, rosināt pārspriedumu rakstīšanā argumentēti izmantot kultūras vai literatūras faktus.

Latviešu valoda un literatūra

Nataļja LUKAŠEVIČA

‘’PASAULES IDIOMAS’’
‘’IDIOMS OF THE WORLD’’

Metodiskā izstrādne ir veidota kā prezentācija, lai izglītojamie saprastu ka  idiomu izpratne veidojas caur konteksta izpratni.

Angļu valoda

Tatjana
IVANOVA

ATBALSTA MATERIĀLI 1.KURSA IZGLĪTOJAMO ZINĀŠANU LĪMEŅA IZLĪDZINĀŠANAI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāti uzdevumi un atgādnes, lai 1.kurs izglītojamajiem palīdzētu likvidēt zināšanu robus angļu valodas pamatskolas kursā.

Angļu valoda

Inta
NAGLA

DABAS RESURSI UN TO SAUDZĪGA IZMANTOŠANA 
PREZENTĀCIJA

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts un prezentācija, kura izveidota ar mērķi sekmēt izpratni par dabas aizsardzību, tās resursu lietderīgu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietojumu mācību darba procesā, apgūstot tēmu.

Sabiedrības un cilvēka drošība

 

Zoja
DEMBOVSKA

KULTŪRA UN GLOBALIZĀCIJAS
PROCESI

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts mācību stundas apraksts. Mācību stundas mērķis – dot iespēju izglītojamajiem pilnveidot savas prasmes strādāt analītiski ar tekstu par kultūras, ekonomikas niansēm, kas ietekmē kultūru apvienošanu un saplūšanu.

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

 

Teresa EVSTRAKHINA

VEKTORU PROJEKCIJAS

Metodiskā izstrādne – prezentācija var palīdzēt vizualizēt pamatjēdzienu apguvi un matemātikas uzdevumu risināšanu.

Matemātika

Virgīnija FJODOROVA

VIKTORĪNA
ASAIS PRĀTS 

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāti atjautības uzdevumi matemātikā, kas varētu sekmēt izglītojamo interesi par mācību priekšmetu.

Matemātika 

Juris
OZOLS

VISPĀRATTĪSTOŠIE VINGRINĀJUMI AR PRIEKŠMETIEM

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts video materiāls, kurā demonstrētie vingrinājumi palīdzētu attīstīt un pilnveidot izglītojamo fiziskās īpašības – lokanību, veiklību, izturību, kā arī veicinātu interesi par sportu, pozitīvu attieksmi pret darbu mācību stundā.

Sports

Edgars BALTACIS

VOLEJBOLA SPECIĀLIE IESILDOŠIE VINGRINĀJUMI

Metodiskajā izstrādnē sagatavots teorētiskais pamatojums un praktiski pielietojami ieteikumi veidojot izglītojamo izpratni par veselības, fizisko spēju un volejbola vingrinājumu savstarpējo mijiedarbību.

Sports

Nataļja
LEONČUKA

Ārija

ŠUMEIKO

INTEGRĒTĀ MĀCĪBU STUNDA LATVIJAS UN PASAULES VĒSTURĒ UN LITERATŪRĀ “TREŠĀ ATMODA LATVIJĀ”

Metodiskajā izstrādnē tiek piedāvāts integrētas Latvijas un pasaules vēstures un latviešu literatūras mācību stundas apraksts par Trešo nacionālo Atmodu Latvijā.

Latvijas un pasaules vēsture un latviešu literatūra

Ināra
SIMANOVIČA

Ilona

KUŅICKA

Natālija
ANDREJEVA

MEISTARKLASE “MĀCĪBU PRIEKŠMETU INTEGRĒŠANA” KĀ VIENS NO VEIDIEM KOMPETENČU ATTĪSTĪŠANAI

Metodiskajā izstrādnē aprakstīta integrēta matemātikas, ekonomikas un angļu valodas meistarklase. Šāda darba organizācijas forma  īpaši piemērota izglītojamo caurviju kompetenču attīstības veicināšanai.

Matemātika, ekonomika, angļu valoda

Pēteris
KALVĀNS,

Jans
KEVIŠS

Olesia GASPEROVICH

Ludmila
BOGAČOVA

LOĢISKĀ SPĒLE
“ERUDĪTS

Metodiskā izstrādne izveidota kā interaktīva spēle 1. - 4. kursa izglītojamajiem, lai veicinātu viņu loģiskās domāšanas attīstību un prasmi risināt vienkāršus sadzīves uzdevumus, lai tiktu paaugstināta izglītojamo ieinteresētība un motivācija mācībām.

Matemātika, ķīmija, fizika, informātika, gan dabaszinības, vēsture

  

 Metodiskās izstrādnes 2017./2018.m.g.

MK nosaukums

Skolotāji

Metodiskā izstrādne

Apraksts

Nr.

Valodu un komunikatīvo zinību MK

Tatjana Ivanova

Dzīves prioritāšu izvēle.

Audzināšanas stunda. Stundas apraksts ar darba lapām, foto, kas palīdz izglītojamiem plānot savu nākotni.

3-N-1

Natālija Andrejeva

Ceļojumi

Atklātā stunda. Mācību stundas apraksts ar darba lapām, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt par tēmu “Ceļojumi’’, papildināt un atkārtot vārdu krājumu.

5-N-1

Natālija Nagle

Leksikoloģija. Frazeoloģija.

Latviešu val. 11.kl, Mācību stunda uz interaktīvās tāfeles, kas palīdz izprast leksikas slāņu diferenciācijas principus.

11-N-1

Natalja Golubeva

Apkartēja vide

Mācību stundas apraksts, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt un apspriest apkārtējās vides  problēmas.

4-N-1

Ārija Šumeiko

Kultūras vērtības Latvijas kultūras kanonā.

Metodiskā izstrādne. Metodisko izstrādni var pielietot latviešu valodas un literatūras stundās, gan audzināšanas stundās dažādu kursuizglītojamajiem. Tā palīdzēs sagatavoties centralizētā eksāmena latviešu valodā 3.daļas uzdevuma sekmīgai izpildei, rakstot pārspriedumu par izvēlēto tematu un argumentācijai izmantojot kultūras vai literatūras faktus.

11-M-1

Aneļa Baltoviča

Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudē.

Metodiskā izstrādne. Testi un kontroldarbu paraugi mācību priekšmetā-Profesionālā   saskarsme

10-M

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību MK

Ludmila Bogačova Ināra Simanoviča Ilona Kunicka

Spēle- Latvija skaitļos

Metodiskā izstrādne. Metodiskais materiāls ir paredzēts visām mācību grupām. Šajā spēlē atradīsiet uzdevumus, kuri jums atgādinās jau par iegaumētiem faktiem, un arī tādus, kas raisīs un attīstīs loģiskas spriešanas spējas.

7-M-1-2

Ludmila Bogačova

Dokumentu noformējums. Automātiskais saturs. Konspekts.

Metodiskais darbs. Instrukcijajaunam Microsoft Word 2010 – 2016.  Kā iemācīt skolēnus pareizi noformēt dokumentus. Metodisko materiālu var izmantot informātikas stundu laikā

12-M-1

Inga Kalviša

Digitālais multimetrs

Atklātā stunda fizikā. Mācību stundas plāns, stundas gaitas apraksts, darba lapa, laboratorijas darbs- prezentācija.

1-N-1-3

Ivars Slesars

Tests zināšanu apguvei ģeogrāfijā

Mācību stundas apraksts, kas palīdzēs apgūt jauno mācību vielu, veicinās izglītojamo patstāvību vielas apguvē.

16-M

Sociālo zinību un kultūrizglītības MK

Ilona Kunicka

Prāta mīklas par Latviju

Prezentācija- spēle par Latviju.

7-M-1-2

Juris Ozols

Aktualitātes profesionālās izglītības sporta organizatoru darbā

video

Ivans Gaļašs

Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Metodiskā izstrādne. Izstrādāti kopīgi kritēriji programmai “Sports”, Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītojamo prasmju un iemaņu novērtēšanai.

9-M-1-9

Natālija Leončuka

Livonijas ordeņa valstis. Kurši un zemgali. Ģermāņu un indiešu mīti. Vara un tās veidošanās.

Vēstures mācību stundas. Stundu gaita,  darba lapas, uzdevumi.

19-N-1-4

Arnolds Gulbis

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana

Atklātā stunda, apraksts, izmantoto jēdzienu skaidrojums, darba lapas, prezentācija.

6-N-1-2

6-N-1-2 (p)

Būvniecības nodaļas MK

Aleksandrs Boginskis Sergejs Lukjanskis

Ēku nesošās konstrukcijas (ārsienas, iekšsienas, starpsienas)

Būvdarbu tehnoloģija. Mācību stunda. Prezentācija.

7-N-1

Aleksandrs Ivanovs

Kļūdas, kas ietekmē rasējuma vērtējumu.

Metodiskā izstrādne

24-M

Alevtina Bogdanova

Apmetuma iedalījums un veidi.

Metodiskā izstrādne. Teorētiskais materiāls stundām ,,Apmešanas darbi” .Uzskates un citi mācību līdzekļi, lai varētu iepazīstināt audzēkņus ar apmetuma veidiem un   to                  klasifikācijām.

5-M-1

Faina Oļehnoviča Iveta Avotniece

Ekoloģiskā būvniecība

Metodiskā izstrādne. Izstrādāts mācību materiāls un prezentācija pedagogiem un izglītojamajiem par ekoloģiskās būvniecības pamatprincipiem un pielietojumu

23-M-1-2

Inna Koluža

Iepazīstināt un iemācīt izglītojamajiem nepieciešamo materiālu aprēķināšanu  noteikta laukuma flīzēšanai

Mācību stundas apraksts. Mācību priekšmets:Flīzēšana. Teorija. Specialitāte: Apdares darbu tehniķis

9-N-1

Juris Dobrovoļskis

Augstvērtīgais apmetums

Mācību stundas apraksts. Mācību priekšmets:Apmešanas darbi Specialitāte:Apdares darbu tehniķis

21-N-1

Paulis Lubgāns

Praktisko mācību stundu struktūra

Metodiska izstrādne. Izstrādāts materiāls, kādai jābūt praktisko mācību stundas struktūrai, kādas metodes var izmantot, lai sekmīgi organizēt mācību stundu.

27-M-1

Sergejs Lukjanskis

Ēku pamati

Metodiskā izstrādne Mācību priekšmets: ĒKU DAĻAS UN BŪVKONSTRUKCIJAS Specialitāte: Arhitektūras tehniķis. Apkopotas zināšanas un prasmes par ēku un inženierbūves pamatu uzbūvi

8-M-1

Nataļja Apanoviča

Krāsu klasifikācija

Metodiskā izstrādne iepazīstina ar krāsu pielietojumu, krāsu sastāvu, krāsu veidiem, krāsu īpašībām, veido izpratni par krāsu pielietojumu praksē.

26-M-1

Viktors Ļahs

Koka sugas, to uzbūve un sastāvdaļas

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nodaļas MK

Genrihs Zablockis Nikolais Tukišs

Apkures sistēmu veidi un sastāvdaļas. Apkures katlu veidi, darbības principi un to izvēle.

Metodiskā izstrādne kurā iedziļināti aplūkoti vairāku cietā kurināmā katlu darbības principi, būtiskākie aspekti to apkopē un darbībā.

2-M-1

Raimonds Vadzis

Materiālu makro mikro struktūras analīze, lūzumu pētīšana

Metodiskais līdzeklis paredzēts “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas” nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem, kā arī to ir iespējams izmantot informācijas ieguvei programmas“Materiālmācība” izglītojamajiem.

6-M-1

Aleksandrs Jurkevičs

Laboratorijas darbs “Uzbūvēt vienkāršu elektroģeneratoru”

Metodiska izstrādne. Laboratorijas darbs ar pielikumiem. Metodiskais materiāls ir paredzēts izmantot metinātāju un apdares darbu tehniķu specialitātē tēmas “Ģeneratori” apguvē  kā papildmateriāls vielas labākai apguvei.

20-N-1

Metināšanas nodaļas MK

Jurijs Umbraško Stepans Ščerbakovs Mihails Stankevičs

Elektriskais loks un tā lietošana metināšanā.

Metodiskā izstrādne, prezentācija. Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.

3-M-1-2

Jurijs Umbraško

Audzēkņu vērtības kā mācīšanās motivācijas veicinātājs profesionālās izglītības iestādē

Prezentācija, kurā noskaidrotas audzēkņu vērtības un izstrādāta metodika mācīšanās motivācijas veicināšanai, balstoties uz empīriskā pētījuma rezultātiem

3-M-2

Autotransporta nodaļas MK

Aleksandrs Tavkins

Dīzeļdegviela

Mācību stundas plāns, prezentācija materiālmācības priekšmeta apguvei.

11-M-1-3

Igors Ponomarenko

Dīzeļmotora barošanas sistēma

Prezentācija mācību stundai.

20-M-1

Ceļu būves MK

Inga Pujate Juris Buls

Komunikācijas prasmes Betonu veidi un īpašības. Ogļūdeņražu reakcijas Ģeosintētiskie materiāli Ceļi tuksnešos

Audzināšānas stunda, anketas, prezentācija, video mat. apraksts. Atklātā stunda, prezentācija foto, apraksts. Atklātā stunda, prezentācija, darba lapa Lekcija, prezentācija, apraksts. Stundas apraksts, spēle, darba lapa.

2-N-1-5

Arhitekturas un dizaina nodaļas MK

Ineta Auzāne Valentīna Siņakova Māris Besakirskis

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programma izglītības programmā „Interjera dizains” kvalifikācijā „Interjera noformētājs” interjera projekta mapes satura izstrāde.

Uzskates materiāls izglītojamajiem un skolotājiem, arhitektūras un dizaina nodaļa, Izglītības programma “Interjera dizains”, 2.kurss (divgadīgā izglītības programma), 4. kurss (četrgadīgā izglītības programma).

22-M-1-5

Jolanta Savvina Egons Kivkucāns

Grafika – kartonogrāfija Mērķauditorija: Interjera noformētājs 1.kurss un Arhitektūras tehniķis 1.kurss

Mācību stundas apraksts ar pielikumiem. Atslodzes uzdevumi, audzēkņu iepazīstināšana un strādāšana grafikas tehnikā

22-N-1

Lija Gladeviča

Stresori un izdegšanas sindroma riski profesionālās izglītības skolotāja darbā.

Metodiskā izstrādne.Teorētiskajā daļā – aplūkota jēdziena izdegšanas sindroms būtība, izplatība skolotāju vidū, faktori, kas ietekmē izdegšanas sindromu meklētas tā samazināšanas iespējas. Praktiskajā daļā – izklāstīta profesionālās izglītības iestādēs nodarbināto skolotāju aptaujas datu analīze par izdegšanas sindroma izplatību skolotāju vidū kā arī faktori, kas veicina izdegšanas sindromu.

1-M-1-1

1-M-1-2

Ņina Rudzja Tatjana Fjodorova

Grafiskais izdales materiāls priekšmetos: Rasēšana un Interjers

Grafiskais izdales materiāls, kurā optimizēti mācību uzdevumi, to izpildīšana aksonometrisko attēlu konstruēšanai un telpu maketēšanai.

10-N-1-3

Aleksandrs Ivanovs

Rasējumu vērtēšanas principi un kritēriji

Metodiskā izstrādne.

24-M

IPĪV Dagda

Ēdināšanas pakalpojumu MK

Ināra Artimoviča

„Konditorijas iztrādājumi un gatavošana”

Metodiska izstrādne kurā apkopotas konditorijas izstrādājumu receptes.


13-M-1

13-M-2

Līga Gabrāne

Asins pārliešana

Prezentācija kuru var izmantot audzināšanas stundās lai sniegt priekštatu par asins pārliešanas attīstību, izprast donoru kustības būtību, iedvesmot jauniešus kļūt par donoriem.

17-M

Inese Līvmane

Tehnoloģiskās kartes

Metodiskā izstrādne, kā tiek izstrādātas tehnoloģiskās kartes ar praktiskiem piemēriem.

21-M

Inese Pļesņa

“Mans hobijs jauna produkta pamatā”

Metodiskā izstrādne pielietojama praktisko mācību organizēšanā tirgzinībās. Tā palīdz labāk izprast teorijas saistību ar dzīves realitātēm. Ir aprobēta stundā. Stundas apraksts ar prezentāciju.

15-N-1-2

15-N-1-2 (p) 

Valdis Bogrecs

Flīžu šuvju aizdare

Prezentācija izglītojamiem, kas apgūst programmu «Būvdarbi». Teorētiskās un praktiskās nodarbībās flīzēšanā.

18-M

Juris Andžāns

Vispārīgie jautājumi un vadītāju pienākumi

Metodiskais darbs Zināšanas audzēkņiem par ceļu satiksmes noteikumu vispārīgiem jautājumiem, var izmanot mācot ceļu satiksmes noteikumus.

25-M-1

Ainārs Strolis

Praktiskā darba uzdevumu vērtēšana

Metodiskā izstrādne, kā iemācīt izglītojamos sastādīt apdares darbu lokālās tāmes.

15-M

Anita Brice

Dzīves vērtības. Audzināšanas stunda.

Problēmu izvirzīšanas un formulēšanas stunda. Stundas aprasts, pašvērtējums.

14-N-1

Grigorijs Potapovs

Autoservisa grāmata.

Metodiskā izstrādne. Prezentācija, kurā viegli paskaidrots par auto kopšanas darbiem un izmaksām .

17-N-1-2

Aina Bluka

Būvmateriāli un to galvenās īpašības. Klupšanas akmeņi pirmās mājas būvēšanā.

Prezentācijās apkopota informācija par būvmateriāliem un to svarīgām  īpašībām, būtiskākiem pieturpunktim būvniecības sākumā.

19-M-1-2

19-M-1-2 (p)

Viktors Ivanovs

Līniju salaidumi

Rasēšana. Metodiskā izstrādne. Līniju salaidumu  konstruēšanas paņēmieni  nepieciešami  detaļu  rasēšanā  mašīnbūves un celtniecības rasējumos.

14-M

Ivars Slesars

Tests zināšanu apguvei ģeogrāfijā.

Metodiskā izstrādne. Mācību stundas apraksts un tests, kas palīdzēs apgūt jauno mācību vielu, veicinās izglītojamo patstāvību vielas apguvē.

16-M

Teresa Evstrakhja

Tangrammas izmantošana ģeometrijas stundās

Mācību stundas apraksts- prezentācija.

12-N-1

Nataļja Lukaševiča

Angļu valoda apkārt zemeslodei ,,English around the world’’

Mācību stunda- prezentācija.

13-N

Jevģēnijs Dubovecs

Galda teniss, aizsardzības taktika pret uzbrukumu.

Metodiskā izstrādne sportā.

18-N

 Metodiskās izstrādnes 2016./2017.m.g.


N.p.k.

Metodiskā materiāla nosaukums

Apraksts

Pedagogs

1.

Daži algoritmizācijas izmantošanas paņēmieni latviešu valodas stundās

Starppriekšmetu metodisks materiāls, kas palīdz apgūt gramatikas, orfogrāfijas un ortogrāfijas likumus latviešu valodā.

N.Nagle

2.

Angļu valodas stunda “Māksla”

Mācību stundas apraksts ar darba lapām, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt un aprakstīt mākslas šedevrus.

N.Golubeva

3.

Pārbaudes darbi literatūrā 10.-12.klasei

Metodiskais palīglīdzeklis atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojams kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem, vērtējams 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti trijos variantos: dzejas teksta analīze, prozas teksta analīze un lugas analīze.

A.Nikitina

4.

Praktiska satura uzdevumi matemātikā un ekonomikā

Praktisku uzdevumu risinājums, uzdevumu piemēri, kuri tiek izmantoti gan ekonomikas, gan matemātikas priekšmetā.

I.Simanoviča,

I.Kuņicka

5.

Inquiry based learning metodes izmantošana profesionālo skolu izglītojamajiem

Metodisks materiāls par Inquiry based learning metodes praktisku izmantošanu fizikas, ķīmijas un citu mācību priekšmetu pasniegšanā. Šo metodiku var izmantot ne tikai vispārējās vidējās izglītības priekšmetu skolotāji, bet arī profesionālo priekšmetu skolotāji, īpaši praktiskajās mācībās.

I.Kalviša

6.

Vērtības. Vērtību spēle

Metodisks materiāls/Spēle, ko var izmantot izglītojamiem, pedagogiem un pašiem izglītojamajiem būs interesanti uzzināt, kas viņu dzīvē ir galvenais, kuras no dzīves vērtībām ir prioritāras.Ar konkrētu piemēru palīdzību izglītojamie spēs paust un aizstāvēt savu viedokli.

A.Baltoviča

7.

Četru gadu ceļš no Latvijas valsts proklamēšanas līdz  starptautiskai atzīšanai

Metodisks materiāls/prezentācija par Latvijas proklamēšanu un atzīšanu Latvijas vēstures stundām.

A.Gulbis

8.

Virsmas flīzēšana

Metodisks līdzeklis kā pārbaudīt virsmas flīzēšanas veikto darbu kvalitāti. Uzdevuma izpildes pārbaudes kritēriji un vērtēšanas tabula.

S.Lukjanskis, I.Koluža

9.

Cenu veidošana būvniecībā

Izstrādnē apkopota informācija par nozīmīgākajiem BP cenu veidošanas jautājumiem, prezentācija un izdales materiāli.

V.Vasilis

10.

Cietības noteikšanas metodes

Metodisks materiāls par cietības mērīšanu pēc Brineļa, Rokvela un Vikersa metodes.

R.Vadzis

11.

Metināmo savienojumu tipi

Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.

J.Umbraško

12.

Daudzkārtu šuvju metināšana

Metodisks līdzeklis paredzēts Metināšanas nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem veicot praktiskās mācības.

T.Plinte,

V.Mizāns

13.

Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana

Izstrādnē ir sniegti ieteikumi automobiļa dīzeļdzinēja vadības bloku uzlabošanai. Secīgi parādīts kā palielināt dīzeļdzinēja jaudu ar datorprogrammas palīdzību.

K.Sarans

14.

Dzinēja cilindru bloka galvas uzbūve

Metodiskajā materiālā/prezentācijā ir apkopota informācija par automobiļu cilindru galvas uzdevumiem, veidiem, elementiem, uzstādīšanas prasībām,cilindru galvas nostiprināšanas prasībām. 

A.Veliks

15.

Stūres iekārta un tās remonts

Metodiskais materiāls/prezentācija ļauj izprast un apgūt automašīnas stūres uzbūvi un darbību, uzzināt iespējamos darbības traucējumus un to novēršanu.

A.Tavkins

16.

Ģeometriskā nivelēšana: paaugstinājuma mērīšana, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem

Izstrādne paredzēta iglītojamo izpratnes veidošanai par augstumu mērīšanu. Vispārājam priekšstatam uzskaitītas dažādas augstumu noteikšanas metodes, aprakstīts ģeometriskais augstumu mērīšanas princips, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem.

J.Ancāns

17.

Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudei ceļu būvē

Izstrādāti 4 testi Power Point programmā un 4 kontroldarbi ar vērtēšanas skalām profesionālā mācību priekšmeta „Ceļu tīklu sistēmas” apgūstamajām tēmām izglītības programmai “Ceļu būvtehniķis”, lai audzēkņi strādājot pāros vai individuāli spētu novērtēt savas zināšanas par konkrēto tēmu.

I.Pujate

18.

Ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas iespēju analīze mācību tehnisko līdzekļu izveidei

Izstrādnē aplūkota ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas klasifikācija un šīs tehnoloģijas galvenās īpašības. Apskatīts  prototipēšanas FDM tehnoloģijas veids (3D printēšana), kā arī aplūkotas dažādu materiālu īpašības, kuri ir nepieciešami mācību tehnisko līdzekļu izveidei. Aprakstīts eksperiments, kura gaitā tika pārbaudīts viens no FDM tehnoloģijas materiāliem. Izmantojot datorprogrammu SolidWorks tika uzmodelēti paraugi, kuri pēc tam tika izprintēti ar 3D printēšanas metodi pielietojot PLA materiālu. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti uz pārraušanu attiecībā pret pārraušanas spēka pielikšanas virzienu kā arī tika veikta nepieciešamo spēku pielikšanas skaitliskā analīze.

Ir izstrādāta robota satvērēja karkasa modeļa skice, kuru ir iespējams izgatavot izmantojot FDM tehnoloģiju, 3D printēšanu.

L.Gladeviča

19.

20.gs. kultūra un māksla. Modernisms

Interaktīva prezentācija praktiskai nodarbībai/spēlei kultūras un mākslas vēstures nodarbībām.  Izstrādne palīdz izprast 20.gs.kultūras un mākslas galvenos jēdzienus, sekmē izglītojamo interesi par modernisma virzieniem, to attīstību un vērtībām. Materiāls ir paredzēts darbam ar interaktīvo tāfeli.

V.Siņakova

20.

Elektriskie mērījumi un elektriskie mēraparāti

Izstrādnē ir aplūkoti elektrotehnikas mēraparātu konstrukciju un darbības principi, apskatīta mērījuma kļūdas aprēķināšanas metode, klasiskie bultas mēraparāti un digitālie multimetri. Detalizēti apskatītas mēraparātu ieslēgšanas instrukcijas. Aprakstīts, kādus mēraparātus lieto, kas palīdz pareizi izvēlēties mērīšanas funkcijas un pareizi pieslēgt mēraparātu ķēdē.

J.Kevišs 

Dekoratīvais sienu apmetums


 

Flīžu līmēšana


 

Ģipškartona plākšņu konstrukcijas


 

Ūdens sildītāja pievienošana apkures sistēmai