EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskais darbs

Metodiskā darba prioritātes

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA

METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2019./2020. M.G.


  • Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un komandas darbu izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā;
  • Pakāpeniski pāriet uz kompetenču pieejā veidotu mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā;
  • Āttīstīt pedagogu labo praksi caurviju kompetenču attīstīšanā;
  • Īstenot vērtībizglītību mācību procesā.
  • Sekmēt pedagogu sadarbību, plānojot un vadot integrētas mācību stundas;
  • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti mācību stundu plānošanā un mācīšanās īstenošanā;
  • Organizēt stundu vērošanu un dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā;
  • Turpināt modulāro izglītības programmu aprobāciju, novērtēt mācību procesu, izdarīt secinājumus un priekšlikumus to tālākai īstenošanai;
  • Veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību, piedaloties profesionālās pilnveides kursos, semināros, konferencēs u.c.

Mācību satura kvalitatīvai nodrošināšanai Tehnikumā ir izveidota Metodiskā padome, kas apvieno nodaļu, struktūrvienību vadītājus, izglītības metodiķus un direktora vietniekus, lai uzlabotu mācību darba kvalitātes paaugstināšanos, sniegtu skolotājiem nepieciešamo palīdzību, sadarbotos ar savas un citu skolu kolēģiem, piedalītos profesionālās pieredzes projektos.
Tehnikumā darbojas 10 metodiskās komisijas, kas apvieno vispārizglītojošo priekšmetu MK un nodaļu MK, kuru uzdevums ir veicināt metodiskā darba norisi tehnikumā, sistematizēt to un vadīt, risināt MK aktuālos jautājumus.