Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskais un pedagogu tālākizglītības centrs


Metodiskā atbalsta centrs


LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA

METODISKAIS UN PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS

Darba mērķis: Veidot un attīstīt mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un audzēkņu radošai darbībai, sagatavot darba tirgus pieprasījumam atbilstošus un konkurētspējīgus speciālistus, sniegt metodisko palīdzību profesionālās un vispārējās izglītības skolotājiem efektīvāko darba metožu atlasē un pielietošanā, kas vērsti uz kompetenču pieejā balstītu izglītību. Nodrošināt pārmaiņām atbilstošu pedagogu profesionālo pilnveidi, praktiskās, inovatīvās un radošās darbības un pieredzes popularizēšanu.


Darba uzdevumi
:
  • Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību un komandas darbu izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā;
  • Pakāpeniski pāriet uz kompetenču pieejā veidotu mācību saturu, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā;
  • Attīstīt pedagogu labo praksi caurviju kompetenču attīstīšanā;
  • Īstenot vērtībizglītību mācību procesā;
  • Sekmēt pedagogu sadarbību, plānojot un vadot integrētas mācību stundas;
  • Paaugstināt pedagogu profesionālo kapacitāti mācību stundu plānošanā un mācīšanās īstenošanā;
  • Organizēt PPDKN, atklāto stundu norisi, veikt stundu novērošanu, dalīties pieredzē mācību procesa vadīšanā;
  • Turpināt modulāro izglītības programmu aprobāciju, novērtēt mācību procesu, izdarīt secinājumus un priekšlikumus to tālākai īstenošanai;
  • Veicināt pedagogu profesionālo kompetenču attīstību, piedaloties pilnveides kursos, semināros, konferencēs, meistarklasēs u.c.

Lai sekmētu pedagoģiskā procesa efektivitāti un izstrādātu metodiskā darba galvenos virzienus, veiktu izglītības satura īstenošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, mācību iestādē darbojas Metodiskā padome. Metodiskā padome apvieno nodaļu, struktūrvienību vadītājus, izglītības metodiķus un direktora vietniekus. Padome darbojas kā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra struktūrvienība, atbilstoši Metodiskās padomes reglamentam.