Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Ludza

Latgales industriālais tehnikums
Izglītības programmas īstenošanas vieta "Ludza"

1.maija iela 16, Ludza, LV-5701

Jolanta Lipska 
E-pasts: jolanta.lipska@dbt.lv
Tālr.: +37126159829

2018. / 2019.m.g. īstenojamās izglītības programmas


Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums (gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Sausās būves montētājs

1

Pamatizglītība (no 17 gadu vecuma)

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju montētājs (ESF)*

1

Pamataizglītība (no 17 gadu vecuma)

*izglītības iespējas Eiropas Sociālā fonda finansētajās programmās
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

 „DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijasprofesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī*

* JA BŪSI SEKMĪGS VISOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS UN JA NEBŪS NEATTAISNOTU KAVĒJUMU


Iesniedzamie dokumenti:

  izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/U);

  4 fotokartītes 3x4 cm;

  pases kopija (uzrādot oriģinālu);

  bankas konta numurs (Swedbank).

 

Dokumentus pieņem:
Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, uzziņām mob.tālr. 28818932
Ludzā, 1.maija ielā 16, uzziņām tālr. 65722368

E-pasts: dbt@dbt.lv

Dokumentu pieņemšanas laiks no plkst.9.00 līdz 16.00

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās

Ja Tu:

*  esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

*  esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;

*  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

*  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

*  vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;

*  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

*  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;

*  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

*  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 

PRIEKŠROCĪBAS, mācoties Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās

 Mācību laikā:

Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,

Apmaksāta dienesta viesnīca; 

Nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi un profesionālās meistarklases sadarbībā ar VIAA;

Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas vispārizglītojošo STEM mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,

Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika,

Ekskursijas pie darba devējiem profesionālās pieredzes apmaiņas ietvaros,

Kultūras pasākumu, profesionālo semināru un profesionālo iestāžu apmeklējumi.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

15 nedēļas praktiskā pieredze pie darba devēja,

Ceļa un naktsmītnes izdevumus segšana līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams un pamatots ar attaisnojošiem dokumentiem,

Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,

Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas:

www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).