Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Pilsoniskā līdzdalība - ieteikums audzināšanas darbam

26.01.2021
 

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam.

Akcija „Ieteicamā literatūra un informācijas avoti audzināšanas darbam” iekļauj sešus šādus literatūras apkopojumus, kurus ikviens audzinātājs var izmantot organizējot audzināšanas stundas vai individuālo darbu ar audzēkņiem.

3. Pilsoniskā līdzdalība

Apzīmējumi:

D – IPĪV “Dagda” bibliotēka

V – IPĪV “Višķi” bibliotēka

LCB – Latgales Centrālā bibliotēka

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

 

Nr.

Autors

Nosaukums

Gads

Anotācija

Pieejamība

DBT

LCB

DPIP

3.1

 

Brīvprātīgo uzņemšanas ABC jeb kā būt vislabākajam : rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācijām

 

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2016/metodiskie/68635_jaunatne_brivpratiga_uznemsanas_abc_v2_web.pdf

 

+

+

 

3.2

 

Paralēles

 

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2016/41152_jaunatne_paraleles_web.pdf

Brošūras mērķis ir uzlabot izpratni par sociālās iekļaušanas projektiem programmā „Jaunatne darbībā”. Brošūrā ir izskaidrots, kas ir sociālā iekļaušana, kas ir tās mērķauditorija, kādus pasākumus var īstenot programmā „Jaunatne darbībā” un kam ir jāpievērš uzmanība, veidojot sociālās iekļaušanas projektus.

+

 

 

3.3

 

Latviešu identitātes veidošanās un līdzdalība

2005

https://issuu.com/lufsi/docs/jauniesu_identitate_un_lidzdaliba_2005

 

 

 

 

3.4

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums

 

https://likumi.lv/ta/id/49096-bernu-tiesibu-aizsardzibas-likums (28.10.2020)

 

 

+

 

3.5

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums jauniešiem draudzīgā valodā

2019

https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/bernutiesibas_makets_1568208704.pdf

http://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2019/09/BernuTiesibas_Makets.pdf

 

+

+

 

3.6

 

Latvijas Republikas Satversme

2017

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme(01.01.2019)

 

+

 

 

3.7

Andersone, Rudīte

Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās

2004

 

+

+

+

3.8

Baltijas Sociālo Zinātņu institūts

Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija

2004

http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/Tolerance/Tolerance_LV.pdf

[pētījums]

+

 

 

3.9

Braše, Laima

Ģimenes loma skolēnu socializācijā

2010

L. Braše strādā Gulbenes novada Rankas pamatskolā par direktori. Grāmatā aplūkota pieaugušo izglītība un audzināšanas process, ģimene skolēna socializācijas procesā un Rankas pamatskolas pieredze. Grāmata adresēta izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, novadu izglītības pārvalžu speciālistiem, audzināšanas darba metodiķiem, novadu sociālā dienesta darbiniekiem, vecāku padomei, pedagoģisko augstskolu studentiem, maģistrantiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

+

+

+

3.10

Čehlova, Zoja

Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās

2003

 

 

+

 

3.11

Dirba, Māra

Mijkultūru izglītības daudzveidība

2006

Mūsdienu sarežģītajā starptautiskajā situācijā, kad notiek bruņotas sadursmes Tuvajos Austrumos, tiek pretrunīgi uztvertas pravieša Muhameda karikatūras, tiek dedzinātas Rietumvalstu vēstniecības Tuvajos Austrumos, ir skaidrs, ka ir nepieciešams padziļināt zināšanas par mijkultūru saskarsmi, iecietību, prasmi sadzīvot ar daudzveidību, lai šādi konflikti nākotnē nebūtu iespējami.

Mijkultūru saskarsmes problēmas jau ilgāku laiku pēta Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes docente Māra Dirba. Šī ir jau otrā Māras Dirbas grāmata, kas veltīta iekļaušanai un sadarbībai ar citādo, izvairoties no konfrontācijas.

Šajā grāmatā tiek apskatīti mijkultūru saskarsmes, mijkultūru kompetences un mijkultūru izglītības jēdzieni. Autore pievēršas vēlamā mijkultūru izglītības modeļa izveidei, uzsverot iekļaujošu skolas vidi un sadarbību starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Modelis ietver plašāku daudzveidības izpratni, ne tikai etniskās un nacionālās atšķirības, bet arī sociālo izcelsmi, reliģiju, dzimumu, vecumu, dzīvesvietu, veselības stāvokli un spējas.

Grāmatā doti dažādi mācību uzdevumu paraugi un interneta adreses, ko skolotāji var izmantot savai konkrētajai situācijai, veidojot savu mijkultūru izglītības programmu.

D

+

+

3.12

Drivdāle-Karuškina, Svetlana u.c.

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums Latvijā

2003

 

 

+

 

3.13

Eiropas Komisija

Jūsu rokasgrāmata par Eiropas pilsoņu iniciatīvu

2015

https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/lv_15_438-citizens-initiative.pdf

 

+

 

 

3.14

Freitele, Linda

Bērnu audzināšanas noteikumi : audzināt ar mīlestību un konsekvenci

2017

Vecāki vēlas pareizi atrisināt audzināšanas problēmas un saglabāt vēsu prātu, tās risinot. Šajā ikdienā noderīgajā rokasgrāmatā uzzināsiet, kā audzināt bērnu ar mīlestību, vienlaikus saglabājot konsekvenci, un mērķtiecīgi veicināt viņa personības attīstību jau no dzimšanas. Kā izturēt visas mazās un lielās katastrofas ģimenes ikdienas dzīvē.
Orientācija uz risinājumu: pareizā uzvedība ikdienas problēmsituācijās.
Dziļas zināšanas: vecumposmu attīstības īpatnības bērniem.
Bagātīgas idejas un bērnam piemēroti ieteikumi: neparastas idejas un rotaļīgi padomi, kas atvieglo bērna audzināšanu ikdienā.

+

+

 

3.15

Geida, Kristīne

Brivpratigie.lv : [rokasgrāmata]

2018

 

+

+

 

3.16

Gromska, Sandra

Pilsoniskā audzināšana

2012

Grāmatas autore, Kultūras vidusskolas skolotāja, apkopojusi vēsturisko un savu pieredzi pilsoniskajā audzināšanā. Grāmatas vēsturiskajā daļā autore aplūko latviešu folklorā atrodamās audzināšanas tradīcijas, jaunlatviešu devumu, audzināšanu pirmajā Latvijas neatkarības posmā un trimdā. Grāmatas otrajā daļā autore izmanto savus pētījumus un pielikumā piedāvā savus darba materiālus

 

+

+

3.17

Hattstein, Markus

Pasaules reliģijas

2008

Grāmatā apkopota informācija par pasaules izplatītākajām reliģijām, kas laikiem cauri ir spējušas piesaistīt sev ļaudis. Simboli, vēsture, politika, Dieva jēdziens. Hinduisms jeb brahmanisms, budisms, Ķīnas reliģijas, Japānas reliģijas, jūdaisms, kristietība, islāms.

+

+

 

3.18

Izglītības attīstības centrs

Metodiskais materiāls attīstības / globālajā izglītībā

2009

 

 

+

 

3.19

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Skolotāja ABC neformālajā izglītībā

2013

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunumi/Jaunatne_darbibaa/2013/Info_materiali/skolotajaabc_2013.pdf

Brošūra piedāvā uzzināt vairāk par neformālo izglītību un tās izmantošanas iespējām skolā. Atradīsiet arī noderīgu informāciju par programmu „Jaunatne darbībā” un dažādu projektu pieredzi, kuri īstenoti skolās un organizācijās visā Latvijā.

+

+

 

3.20

Jüristo, Kristi

Brīvprātīgo sagatavošanas ABC

 

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2016/metodiskie/69032_jaunatne_brivpratiga_nosutisanas_abc_web.pdf

Rokasgrāmata Eiropas Brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācijām.

+

+

 

3.21

Jutvika, Gitte (red.)

Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata

2008

 

 

+

 

3.22

Kļaviņa, Sandra; Greiškalna, Ilze

Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē 

2006

Rokasgrāmata nevalstiskajām organizācijām un apņēmīgiem indivīdiem

 

+

 

3.23

Mikiško, Ingrīda (red.)

Es. Sabiedrība. Valsts

2006

Rokasgrāmata pilsoniskās izglītības pasniedzējiem

 

+

 

3.24

Miķelsone, Līga

Mācību metodes sociālajās zinībās

2002

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu filozofijas, ētikas, reliģijas un kultūras vēstures, civilzinību, saskarsmes un uzvedības kultūras, lietišķās etiķetes skolotājiem un pedagoģijas bakalauru programmu studentiem

 

+

+

3.25

Nīmante, Dita

Klasvadība : rokasgrāmata skolotājiem

2007

Šī grāmata ir nopietnu teorētisku pētījumu un praktiskas darbības rezultāts, apkopojot gūto pieredzi skolotājas darbā, gatavojot lekciju kursu studentiem un vadot tālākizglītības semināru "Nevaldāma klase" Izglītības attīstības centrā. Klasvadība - procesu kopums, kurā skolotājs, organizējot un vadot skolēnu darbību un uzvedību, veido klasē pozitīvu emocionālo, psiholoģisko un fizisko vidi, nodrošina produktīvu mācību un audzināšanas procesu. Grāmata ne tikai iedrošina skolotāju meklēt un atrast labākos paņēmienus klasvadības problēmu risināšanā, bet arī piedāvā praktiskus padomus, disciplīnas nodrošināšanai un pozitīvas gaisotnes radīšanai klasē.

+

+

+

3.26

Omārova, Silva

Cilvēks dzīvo grupā (sociālā psiholoģija)

2003

2006

Grāmatā aplūkotas personības un speciālo grupu sociālpsiholoģiskie procesi: grupas veidošanās un attīstība, saliedēšanās un psiholoģiskā savienojamība, grupas normas un sankcijas, grupas spiediens un konformisma fenomens, vadības un līderības procesi, kā arī lēmumu pieņemšana grupā. Grāmatā aplūkota grupas apziņas attīstība, lomu un pozīciju struktūras veidošanās, kā arī līdz šim maz skartie masu un pūļa psiholoģijas jautājumi.

 

+

+

3.27

Pelša, Evija  u.c.

Tolerances trenažieris

2012

https://www.integration.lv/uploads/files/informativie-materiali/40740_izm_gramata.pdf

Metodiskajos materiālos jaunatnes lietu speciālisti un direktoru vietnieki audzināšanas darbā var gan iepazīties ar trešās valsts valstspiederīgā jaunieša profilu un uzzināt, cik jauniešu un no kurām valstīm Latvija uzņem pēdējos gadus, gan apgūt starpkultūru izglītības un starpkultūru komunikācijas, konfliktu risināšanas starpkultūru vidē pamatus. Materiālos izceltas neformālās izglītības iespējas un to lietotāji var izmantot spēles un aktivitātes tolerances veicināšanas un starpkultūru saziņas pilnveides nolūkos dažādās auditorijās, galvenokārt, strādājot ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

+

 

 

3.28

Radošu Efektu Darbnīca

ABC par EBD : Eiropas brīvprātīgais darbs : ceļvedis brīvprātīgajam

2015

2016

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Jaunatne_darbiba/Info_materiali/Brosuras/2013/abc_par_ebd.pdf

Rokasgrāmata iepazīstina ar ES programmas "Jaunatne darbībā" 2. apakšprogrammu "Eiropas Brīvprātīgais darbs": ceļvedī brīvprātīgajam iekļautas gan formalitātes, gan radoši praktiski padomi, gan pieredzes stāsti.

+

+

 

3.29

Resnis, Māris

Jauniešu grupu un komandas veidošana un vadība jaunatnes darbā

 

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/Sveice/2016/metodiskie/komandas_veidosana.pdf

 

+

 

 

3.30

Rubana, Inta Māra

Mācīties darot : interaktīvās mācības

2004

Mācību metodes; Interaktīvās mācības: lekcija, darbs grupās, prātavētra, dialogi, diskusijas, lomu spēles, projekta metode, mācību ekskursijas ...

 

+

 

3.31

Skubiņa, Valda

Brīvprātīgie sociālajā darbā : māc. metod. līdz.

2001

 

 

+

 

3.32

Šķēle, Vladislava

Jūsu ceļvedis, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti

2018

https://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/JSPA/info_materiali/pasvaldibu_gramata_a4_210x297mm_preview.pdf

Šī rokasgrāmata būs vērtīgs informācijas avots ikvienam jaunatnes jomas darbiniekam, gados jaunam cilvēkam, kas aktīvi darbojas jauniešu centrā vai jauniešu organizācijā – ikvienam, kas ir atbildīgs par organizāciju, ikvienam, kas īsteno darbu ar jaunatni vai veido jaunatnes politiku.

+

+

 

3.33

Tūna, Aija (sast.)

Jaunais skolotājs : pārdomas un ieteikumi mūsdienu skolotājam : rakstu krājums

2006

Grāmatiņā atradīsiet 12 izglītotāju rakstus, pārdomas, padomus, prakses, kas varētu būt noderīgas katram jaunam skolotājam skolā par mūsdienu pasaules izaicinājumiem un skolotāja lomu tajā, skolas darba organizāciju, domāšanas būtiskumu, mācību procesa plānošanu, disciplīnu un tās graušanas iemesliem, stresu, audzinātāja stundām, sadarbību un daudzām citām praktiskām lietām, ar kurām saskaramies ikdienā.

+

+

 

3.34

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Skolas un ģimenes sadarbība: metodiskais līdzeklis

 

 

 

 

+

3.35

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Svinēsim valsts svētkus!: metodiskais līdzeklis

2009

https://ausainais.files.wordpress.com/2009/12/audz_vjic_rik56.pdf

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir sagatavojis metodisku ieteikumu „Svinēsim valsts svētkus!”, kas Jūs rosinās meklēt jaunas idejas un metodes savā darbā, domājot par skolēnu patriotisma veicināšanu un pilsonisko audzināšanu.

+

 

+

« atpakaļ