Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Sevis izzināšana un pilnveidošana – ieteikums audzināšanas darbam

15.01.2021
 

Audzināšanas daļa sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēku apkopojusi metodisko atbalstu grupu audzināšanas darbam.

Akcija „Ieteicamā literatūra un informācijas avoti audzināšanas darbam” iekļaus sešus šādus literatūras apkopojumus, kurus ikviens audzinātājs var izmantot organizējot audzināšanas stundas vai individuālo darbu ar audzēkņiem.

1.     Sevis izzināšana un pilnveidošana

Apzīmējumi:

D – IPĪV “Dagda” bibliotēka

V – IPĪV “Višķi” bibliotēka

LCB – Latgales Centrālā bibliotēka

DPIP – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

Nr.

Autors

Nosaukums

Gads

Anotācija

Pieejamība

DBT

LCB

DPIP

1.1

Alens, Džons

Skolēnu izaugsmes veicināšana: palīgs klases audzinātājam

2000

Plānveidīga rokasgrāmata, kas piedāvā klases diskusiju tēmas.
Palīdz risināt skolēnu problēmas, kas saistītas ar zemu pašvērtējumu, vājām sociālām iemaņām, paškontroli un sociālo atbildību.

Paredzēta skolotājiem, skolu psihologiem un ikvienam, kas strādā ar bērnu kolektīviem.

Grāmatā apkopoti
64 tematiski stundu plāni par šādām tēmām:
1. Pašapziņas veidošana.
2. Emociju izpratne un paušana.
3. Draugu iegūšana un draudzības uzturēšana.
4. Rēķināšanās ar citiem.
5. Kā apgūt prasmi mācīties.
6. Kā izvirzīt mērķus.
7. Skolas gaitu uzsākšana.
8. Pašvērtējuma attīstība.
9. Emociju izpratne un paušana.
10. Attiecības starp vienaudžiem.
11. Kā labāk izprast vienaudžus.
12. Mācīšanās un pārbaudes darbu veikšanas iemaņu attīstīšana.
13. Pāreja uz pamatskolu.
14. Pāreja uz vidusskolu.

D

 

 

1.2

Aleksejeva, Gita

Konfliktsituācijas izglītības procesā

2010

G. Aleksejeva grāmatā apkopojusi materiālus par konflikta problēmām izglītībā. Tajā apcerēti bērnu tiesību juridiskie aspekti, tipiskākie bērnu un pieaugušo konfliktu veidi un to risināšanas stratēģijas. Grāmata adresēta pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, NVO, bērnu aizsardzības dienestiem, novada domes juristiem, kā arī augstskolu studentiem un maģistrantiem

 

+

+

1.3

Andersone, Rudīte

Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās

2004

 

+

+

+

1.4

Ādlers, Alfreds

Individuālpsiholoģija skolā: lekcijas skolotājiem un audzinātājiem

2001

 

+

+

 

1.5

Čehlovs, Mihails

Vidusskolēnu pašnoteikšanās attīstības humanitārie aspekti

2011

Psiholoģijas un pedagogijas zinātņu doktors Mihails Čehlovs piedāvā savu pētījumu par vienu no galvenajiem humānās konceptiem- skolēnu pašnoteikšanos. Viņa pētījumu loks skar vidējās mācību iestādes. Grāmatas pirmajā nodaļā autors aplūko pašnoteikšanās attīstības teorētisko pamatojumu, otrajā pievēršas pašnoteikšanās procesam kā psiholoģiski pedagoģiskai problēmai. Tālākajā grāmatas daļā ir dota pašnoteikšanās procesa analīze mūsdienu skolā un mācību procesā. Pielikumā doti personības pašnoteikšanās kritēriji un rādītāji. Grāmata ir lielisks informācijas avots visu līmeņus studentiem un izglītības darba plānotājiem. Tā noderēs visiem, kas vēlas veidot mūsdienīgu mācību iestādes attīstības koncepciju.

 

+

+

1.6

Daniela, Linda

Skolēni un mācību disciplīna

2009

Skolā mācās daudzi un dažādi bērni, un ne visi ir vienādi spējīgi, ar vienādi noturīgu psihi, vienādiem talantiem vai interesēm un vienādām problēmām, kas viņus nomāc. Tāpēc aktuāli ir veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos, lai nodrošinātu noteiktas mācību disciplīnas ievērošanu klasē mācību stundu laikā. L. Danielas grāmata palīdzēs skolotājiem izprast mācību disciplīnas problēmu cēloņus un atbilstoši reaģēt, saglabājot paškontroli

 

+

+

1.7

Barsineviča, Sandra (sast.)

Daudzpusīgā intelekta teorija skolā: pieredzes materiāls

2000

 

 

+

 

1.8

Diksone, Anne

Grūtās sarunas

2007

Ko teikt sarežģītās situācijās, nesabojājot savstarpējās attiecības. Katram no mums reizēm nākas izteikt savu viedokli sarežģītās situācijās. Taču kā bez aizvainošanas pateikt dzīvesbiedram, ka mūs kaitina kāds viņa ieradums? Kā izteikt kritisku piezīmi kolēģim, izvairoties no nepatīkamām sekām? Kā skaidri un nepārprotami paziņot savu lēmumu, jau iepriekš saprotot, ka tas izraisīs vilšanos? Kā droši pārvarēt konfliktsituācijas?

 

+

 

1.9

Dūka, Maija

Psihes bioloģiskie pamati

2003

Saturā: Nervu sistēmas uzbūve un funkcijas; Psihisko procesu fizioloģija

 

+

 

1.10

Fišers, Roberts

Mācīsim bērniem domāt

2005

Grāmata “Mācīsim bērniem mācīties” ir praktiska rokasgrāmata par mācīšanas metodēm, ar kurām iespējams izveidot labu prasmi mācīties. Katrā no grāmatas desmit nodaļām galvenā uzmanība pievērsta konkrētam mācīšanas aspektam:

  • domāšanai, kas veicina mācīšanos
  • jautāšanai
  • plānošanai
  • diskusijai
  • kognitīvo karšu veidošanai
  • diverģentajai domāšanai
  • sadarbīgās mācīšanās metodēm
  • individuālajam kognitīvajam atbalstam
  • novērtējumam
  • tādas vides radīšanai, kas veicina mācīšanos

Visas šīs metodes kopā nodrošina struktūru aktīvam mācīšanās procesam ikvienā kopienā, klasē vai skolā.

D

V

+

+

1.11

Garleja, Rasma

Sociālā uzvedība patērētāja izvēles vadīšanā

2001

 

 

+

 

1.12

Balčus, Elita u.c.

Kā iepazīt sevi: Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas pedagogu labā prakse

2011

Grāmatā apkopoti materiāli, kurus skolotāji var izmantot audzināšanas stundās pamatskolā un vidusskolā, kā arī pedagoģijas augstskolu studenti. Tie apkopoti darba lapās, spēlēs, testos un citos metodiskos materiālos. Materiāli apkopoti pa tēmām "Kā iepazīt pašam sevi", "Es klases kolektīvā", "Es savā skolā", "Es savā ģimenē", "Es sabiedrībā"

 

+

+

1.13

Keisments, Patriks

Mācāmies no savām kļūdām: viņpus dogmas psihoanalīzē un psihoterapijā

2004

Viens no retajiem darbiem mūsu nozarē, par kuru var teikt - tas noteikti jāizlasa. Vai varat iedomāties grāmatu, kas tik pārliecināti, turklāt visiem pieredzes līmeņiem piemērotā veidā, aplūko jautājumus - kā uzsākt terapijas procesu, kā pārdomāt kļūdas ārstēšanā, kā no tām izvairīties un kā tikt ar tām galā, kā pārrunāt ar kolēģiem to, kas notiek ar pacientu, kā pārraudzīt otra kolēģa darbu un kā saprast problēmas, ar kurām mūsdienās sastopamies darbā - nodrošinājumu, atkārtotu aktivējumu, pieskaršanos un apdraudējumu. Izcilās atjautības un gudrības ziņā šis meistara klīnicista un teorētiķa ieguldījums nav salīdzināms ne ar ko citu. Patriks Keisments ir pārspējis pats sevi.

D

+

+

1.14

Liepiņa, Skaidrīte

Speciālā psiholoģija (bērni ar garīgās attīstības traucējumiem)

2008

S. Liepiņas grāmatā aprakstīta to bērnu psiholoģija, kuru intelektuālās darbības traucējumu pamatā ir garīgā atpalicība (oligofrēnija) un demence, un aplūkotas attīstības atpalicības pakāpes un to biežāk sastopamie cēloņi. Autore centusies psihisko procesu un personības raksturojumam pievienot ieteikumus, rekomendācijas traucējumu korekcijai. Grāmata adresēta pedagogiem, studentiem, vecākiem un interesentiem

 

+

 

1.15

Maļicka, Jeļena

Piederības izjūta un mācību motivācija

2004

Metodika, kā skolotājs var veicināt skolēna piederību klasei un veidot labvēlīgu mācību vidi, kurā katrs skolēns spētu realizēt savas spējas un iemācītos sadarboties ar citiem

 

+

+

1.16

Nucho, Aina Ozoliņa

Garīgās veselības veicināšana

2002

 

 

+

 

1.17

Nucho, Aina Ozoliņa

Garīgā inteliģence: meklējumi un attīstība

2009

Grāmatā ir aplūkoti garīgās inteliģences pamatjēdzieni, dots vēsturisks atskats kā reliģiskās, tā filozofiskās mācībās par šiem jautājumiem, ieskats transpersonālajā psiholoģijā. Lasītāji iepazīsies ar veidiem, kā var veicināt sevī garīgo inteliģenci un kā to novērtēt. Pētnieču darbs labi noderēs tiem, kurus interesēs garīgie un reliģiskie aspekti, kā arī pašu garīgā pilnveide.

 

+

 

1.18

Pagraba, Edīte

Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu

2006

Skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem jaunā cilvēka personības veidošanās priekšnoteikumiem. Grāmatas adresāts ir gan skolotāji, gan vecāki. Skolotājiem grāmata palīdzēs izpētīt savus audzēkņus, izzināt viņu problēmas un labāk organizēt sadarbību ar skolēnu ģimeni, savukārt vecākiem - izprast pārmaiņas, kas notiek ar bērnu pusaudžu gadu krīzes laikā. Edīte Pagraba savā grāmatā aplūko ne tikai dažādos ģimeņu modeļus, bet piedāvā arī skolotāju, vecāku un pusaudžu sadarbības modeli un metodisko materiālu, kas būtu noderīgs problēmas risināšanā.

 

+

+

1.19

Pļaveniece, Maija

Sociālā psiholoģija pedagogiem

2002

 

+

D

+

+

1.20

Puškarevs, Igors

Attīstības psiholoģija

2001

 

+

+

+

1.21

Riņķis, Juris

Intelektuālo spēju attīstīšana

2007

Grāmata ir informatīva un rosinoša. Tajā aplūkotas pedagoģijā eksistējošās vērtējošās sistēmas plusi un mīnusi. Grāmata ir teicams materiāls visiem pedagogiem, studentiem, maģistrantiem, kā arī palīgs vecākiem savu bērnu veidošanā par radoši attīstītām personībām.

+

+

+

1.22

Tauriņa, Žanete

Skolēna kompetenču pašvērtējums

2013

Ž. Tauriņa grāmatā pievēršas skolēnu kompetencei kā vienam no komponentiem mācību sasniegumu vērtēšanā. Grāmatā raksturota kompetenču sistemātika un jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas process un tā vadība. Autore izstrādājusi vidējās izglītības mērķu realizācijas un sasniegšanas un jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadības modeli un skolēnu mācību sasniegumu un kompetenču pašvērtējumu "Tavu kompetenču karti"

+

+

 

1.23

Riso, Don Richard

Eneagrammas gudrība: deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata

2019

Eneagramma ir universālajā gudrībā sakņota mācība par deviņiem personības tipiem, to attīstības dinamiku un savstarpējo mijiedarbību. Šo unikālo pašizziņas sistēmu caurvij doma, kuru jau gadsimtiem ilgi sludina garīgie skolotāji: mēs esam iemiguši un neredzam ne paši sevi, ne savu dzīvi. Lielākoties mūsu prātu aizņem dažādas idejas, raizes un iztēles ainas. Metaforiski varētu teikt, ka mums ir uzdāvināta plaša savrupmāja ar greznām mēbelēm un brīnišķīgu dārzu, bet mēs nekad neizejam no neliela, tumša skapja mājas bēniņos.

+

 

 

1.24

Melbārde, Indra

Neirolingvistiskā programmēšana: mācība par personīgo meistarību. 1., 2., 3. daļas

2017-2018

NLP ir panākumu psiholoģija! Ja apgūsiet neirolingvistisko programmēšanu, jūs varēsiet: domāt un rīkoties efektīvāk, būt veiksmīgāki biznesā un savā profesijā, vieglāk motivēt sevi un citus, izvēlēties labākos paņēmienus mērķu īstenošanai, veidot laimīgas un harmoniskas attiecības utt. Grāmata noderēs gan tiem, kuri ir mācījušies neirolingvistisko programmēšanu, gan tiem, kuri vēl neko nezina par NLP, bet ir atvērti izaugsmei un vēlas pilnveidot sevi

+

+

 

1.25

Miķelsone, Velta Līvija

Atrodi sevi: rokasgrāmata pašizziņai, izaugsmei un attiecību veidošanai

2014

V. L. Miķelsones grāmatā ievietotas četras grāmatas vienā: Socionika. Psihosofija. Es, vecāki, skolotāji. Laimei vajag divus. Autore lasītāju uzrunā personīgi. Grāmata ir aktuāla visu vecumu cilvēkiem, kuriem rūp harmoniskas attiecības. Tā dod ieskatu, kā tipu atšķirības ietekmē procesus kolektīvos un sabiedrībā, parādot katram savu unikālo lomu un pienesumu. Grāmata tiešām palīdz atrast sevi

+

+

+

1.26

Selgs, Pēteris

Grandioza metamorfoze: ieguldījums antroposofijas antropoloģijā un pusaudžu izglītošanā un audzināšanā

2017

“…Skolotājam savā ziņā jābūt pravietim. Viņam ir darīšana ar to, kam būs jādzīvo nākamajā paaudzē, nevis tagadnē./../” (GA 298, 28) [R.Šteiners] “Skolotājam jāspēj audzināt un mācīt ne tikai tos, kas kļūs tikpat gudri kā viņš, bet jāspēj pa īstam audzināt un mācīt arī tādus, kas vēlāk būs krietni gudrāki un pārāki par viņu pašu. Taču skolotājs to var paveikt tikai tad, ja atbrīvojas no ieraduma vēlēties padarīt skolēnus sev līdzīgus. Ja var stāvēt klases priekšā un līdz pat ārējām izpausmēm būt pašaizliedzīgs, izslēgt savas cilvēciskās simpātijas un antipātijas, pārvarēt savas rakstura īpatnības un nodoties tam, ko skolēni – neapzināti − saka skolotājam, tad skolotājs var audzināt gan nedaudz atpalikušos, gan apdāvinātos.” (GA 306,130) [R.Šteiners] Pēteris Selgs dzimis 1963. gadā Štutgartē, studējis medicīnu Vitenē-Herdekē, Cīrihē, Berlīnē. Līdz 2000. gadam strādājis par Bērnu un jauniešu psihiatrijas nodaļas vadītāju Herdekes klīnikā Vācijā. Pašlaik Pēteris Selgs ir antroposofijas pamatpētījumu – Itas Vegmanes institūta (Arlesheimā, Šveicē) direktors, medicīnas antropoloģijas un ētikas profesors Alanus Mākslas un sociālo zinātņu universitātē Vācijā, Alfterā pie Bonnas. Viņš intensīvi lasa lekcijas un ir neskaitāmu grāmatu un publikāciju autors antropoloģijā, medicīnā, izglītībā un biogrāfiju vēsturē. Precējies, ģimenē aug pieci bērni. Būdams psihiatrs, kas ir intensīvi strādājis ar krīzē esošiem pusaudžiem un kuram ir dziļas, pamatīgas un eksistenciālas zināšanas par Rūdolfa Šteinera mācību, Dr. Selgs šajā grāmatā spēj izgaismot Rūdolfa Šteinera radikālos uzskatus par pusaudžu gadiem, kuri pieprasa gan skolotājiem, gan vecākiem mainīties līdzi pusaudžiem. “Jauniešos jāmostas pašu spējai izdarīt spriedumus un uzņemties atbildību atkarībā no apkārt esošajiem apstākļiem. Viņi nav radīti, lai pārņemtu mācošās paaudzes ticību un tradīcijas, bet lai mācītos no savas dzīves pieredzes, piedzīvotu, ka viņu darbībai ir saistošas sekas, kas nosaka tagadni un veido nākotnes sociālo vidi. Šteiners sauc jauniešu izglītību par “atmodinošu” izglītību.”

+

+

 

1.27

Filipss, Čārlzs

Taktiskā domāšana: kā domāt : 50 vingrinājumi, kas mainīs tavu domāšanas veidu

2015

Kā uzņēmumu vadītāji gūst spožus panākumus? Kā politisko partiju līderi gūst pārsvaru pār citiem priekšvēlēšanu cīņās? Kas veiksminiekus padara par veiksminiekiem?

Atbilde ir rodama taktiskajā domāšanā, kas ļauj būt vismaz vienu gājienu priekšā konkurentiem. Taktisko domāšanu var trenēt – tieši tam paredzēts šis krājums, kurā apkopoti 50 āķīgi uzdevumi. Tos var dēvēt gan par “cietajiem riekstiem” vai “prāta mežģiem”, gan arī kā autors – par vingrinājumiem, kas izmaina domāšanas veidu.

Krājumā iekļauti trīs līmeņu vingrinājumi, kas trenē taktisko domāšanu. Visiem vingrinājumiem ir norādīts vēlamais izpildes laiks. Ja vingrinājums sagādā grūtības, palīdzēs pie katra uzdevuma sniegtais padoms un grāmatas beigās atrodamās pareizās atbildes.
Koncentrējies un mācies domāt taktiski!

+

+

 

1.28

Filipss, Čārlzs

Loģiskā domāšanab: 50 vingrinājumi, kas mainīs tavu domāšanas veidu

2015

Tas, kurš domā loģiski, spēj viegli orientēties sarežģītās situācijās un rast ātru un konstruktīvu risinājumu. Loģisko domāšanu var trenēt – tieši tam paredzēts šis krājums, kurā apkopoti 50 āķīgi uzdevumi. Tos var dēvēt gan par “cietajiem riekstiem” vai “prāta mežģiem”, gan arī kā autors – par vingrinājumiem, kas izmaina domāšanas veidu.

Krājumā iekļauti trīs līmeņu vingrinājumi, kas trenē loģisko domāšanu. Visiem vingrinājumiem ir norādīts vēlamais izpildes laiks. Ja vingrinājums sagādā grūtības, palīdzēs pie katra uzdevuma sniegtais padoms un grāmatas beigās atrodamās pareizās atbildes.

+

+

+

1.29

Trofimenko, Tatjana

Kā uzvarēt jebkuru atkarību izdziedināšana ar informāciju

2016

Jauna, interesanta grāmata, kura nav tikai par atkarībām – patiesībā tā var kļūt par lasītāja personīgo informatīvo treneri, dvēseles un ķermeņa dziedinātāju. Grāmatas teksts satur īpašā veidā ģenerētu netiešu informatīvu iedarbību, kas palīdz uzlabot veselības stāvokli, atbrīvoties no psiholoģiskas atkarības, dvēseles sāpēm, stresa, bailēm vai vismaz būtiski pārvarēt nelaimīgas mīlestības sekas. Dziedinošā informatīvā iedarbība, protams, palīdzēs cīņā ar alkohola, smēķēšanas, nikotīna un narkotiku atkarībām, ar atkarībām no ēdiena, datora, interneta, azartspēlēm…
   “Kā uzvarēt jebkuru atkarību?” lasītājā iedarbina psihiskus rezerves spēkus, un rodas enerģija paveikt to, kas iepriekš šķita neiespējams.

+

+

 

1.30

 

Latvijas Republikas Satversme

2017

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme(01.01.2019)

 

+

 

 

« atpakaļ