EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Jauniešu garantija

Jauniešu garantija


Dokumentu iesniegšanas termiņš:
2017. gada 21. novembris - 2018. gada 23.februāris


Dokumentus  var iesniegt: 

Daugavpils Būvniecības tehnikums
Adrese: Daugavpils, Jātnieku iela 87
Darba laiks: no plkst.9.00 līdz plkst.16.00
Tālrunis: 28818932

IPĪV “Dagda”
Adrese: Dagda, Brīvības iela 3
Darba laiks: no plkst.9.00 līdz plkst.16.00
Tālrunis: 65681158

IPĪV “Ludza”
Adrese: Ludza, 1.Maija iela 16
Darba laiks: no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00
Tālrunis: 28745033

 

PRIEKŠROCĪBAS, mācoties Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās

·   Apmaksātu dzīvošanu tehnikuma dienesta viesnīcā;

·   Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;

·   Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;

·   Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;

·  Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;

·  Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;

·  Karjeras atbalsta pasākumus.

 

Uzņemšanas nosacījumi:

·   jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

·  iegūta vismaz pamata, vidēja vai profesionālā vidēja izglītība, ko apliecina dokuments;

·  ar profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas vai bez tās;

·  var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji un saņemt bezdarbnieka pabalstu, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji īstenotā pasākuma Jauniešu garantija, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;

·   nav nodarbināts, t.sk. nav pašnodarbinātais;

·  vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās, bet nemācās pilna laika studijās augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā;

·  vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju Jauniešu garantija projekta ietvaros.


Iesniedzamie dokumenti:  

  1. Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas;
  2. Pases kopija vai dzimšanas apliecības kopija;
  3. Medicīniskā izziņa (ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli) – forma 0-27/U;
  4. Medicīniskā karte (oriģināls, kopija), potēšanas pase (oriģināls, kopija);
  5. 4 fotokartiņas;
  6. Pamatizglītības sertifikāta kopija;
  7. Konta numurs (Swedbank).

 

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas:

www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Ziemas grupas 0-15ESF izlaidums

 

2015./2016. MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS grupā D-K/ESF

 

2015./2016.MĀCĪBU GADA IZLAIDUMS Grupās 05/ESF, 0-15/1.ESF

 

Meistarklase "Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana"