EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Izglītība \ Izglītības programmas

Daugavpils Būvniecības tehnikumā

 īstenojamās izglītības programmas

(2019./2020. māc.gads)

Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4

Pamatizglītība

Apdares darbu tehniķis 

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Sausās būves tehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Būvniecība

Ceļu būvtehniķis

4

Pamatizglītība

Ceļu būvtehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Ēku būvtehniķis

4

Pamatizglītība

Ainavu būvtehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Autotransports

 

Autodiagnostiķis

4

Pamatizglītība

Automehāniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

4

Pamatizglītība

Inženierkomunikāciju tehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Inženierkomunikāciju montētājs

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Arhitektūra

Arhitektūras tehniķis

4

Pamatizglītība

Arhitektūras tehniķis

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Interjera dizains

Interjera dizaina speciālists

4

Pamatizglītība

Interjera dizaina speciālists

2

Vispārējā vidējā izglītība

Interjera noformētājs

4

Pamatizglītība

Interjera noformētājs

2

Vispārējā vidējā izglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)


Izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda


Programma


Kvalifikācija


Mācību ilgums (gadi)


Iepriekšēja izglītība


Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

4


Pamatizglītība


Autotransports

Automehāniķis

4

Pamatizglītība

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

4

Pamatizglītība

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

4

Pamatizglītība

Interjera dizains

Interjera dizaina speciālists

2

Vispārējā vidējā izglītība

Interjera dizains

Interjera noformētājs

2

Vispārējā vidējā izglītība

Būvdarbi

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

1,5


Vispārējā vidējā izglītība

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)


Izglītības programmu īstenošanas vietā “Ludza” 

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums (gadi)

Iepriekšējā izglītība

 

Būvdarbi

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Apdares darbu tehniķis *

1,5

Vispārējā vidējā izglītība


*izglītības iespējas Eiropas Sociālā fonda finansētajās programmās
Izglītības programmu īstenošanas vietā “Daugavgrīvas cietums”
 

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums (gadi)

Iepriekšējā izglītība

 

 

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Mūrnieks

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Sausās būves montētājs

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Būvniecība

Bruģētājs

1


Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokapstrādes iekārtu operators

1


Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju montētājs

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Metālapstrāde

Lokmetinātājs (MAG) 

1

Pamataizglītība (no 17 gadu vecuma)PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

 „DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS”

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas

Jauniešu garantijasprofesionālās izglītības programmās,

saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī*

 

DBT ESF projekta ietvaros īstenojamās izglītības programmas (2018./2019. māc.gads)

Jātnieku ielā 87, Daugavpilī

Programma

Kvalifikācija

Mācību ilgums

(gadi)

Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Autotransports

 

Autodiagnostiķis (ESF)

1,5

Pamatizglītība

Siltuma, gāzes un 

ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis (ESF)

1,5

Vispārējā vidējā izglītība

Inženierkomunikāciju montētājs (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

Metālapstrāde

Gāzmetinātājs (OAW) (ESF)

1

Pamatizglītība

(no 17 gadu vecuma)

 


JA BŪSI SEKMĪGS VISOS MĀCĪBU PRIEKŠMETOS UN JA NEBŪS NEATTAISNOTU KAVĒJUMU


Iesniedzamie dokumenti:

  izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

  medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/U);

  4 fotokartītes 3x4 cm;

  pases kopija (uzrādot oriģinālu);

  bankas konta numurs (Swedbank).

 

Dokumentus pieņem:

Daugavpils Būvniecības tehnikumā

Daugavpilī, Jātnieku ielā 87, uzziņām mob.tālr. 28818932
Dagdā, Brīvības ielā 3, uzziņām tālr.65681158
Ludzā, 1.maija ielā 16, uzziņām tālr. 65722368

E-pasts: dbt@dbt.lv

Dokumentu pieņemšanas laiks no plkst.9.00 līdz 16.00

 

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās

Ja Tu:

*  esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);

*  esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;

*  esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

*  būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

*  vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;

*  vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

*  vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;

*  ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;

*  vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 

PRIEKŠROCĪBAS, mācoties Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās

 Mācību laikā:

Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,

Apmaksāta dienesta viesnīca; 

Nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi un profesionālās meistarklases sadarbībā ar VIAA;

Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas vispārizglītojošo STEM mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,

Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika,

Ekskursijas pie darba devējiem profesionālās pieredzes apmaiņas ietvaros,

Kultūras pasākumu, profesionālo semināru un profesionālo iestāžu apmeklējumi.

 

Kvalifikācijas prakses laikā:

15 nedēļas praktiskā pieredze pie darba devēja,

Ceļa un naktsmītnes izdevumus segšana līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams un pamatots ar attaisnojošiem dokumentiem,

Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,

Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas:

www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).