Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi
Sākums \ Projekti \ Erasmus akreditācija

Erasmus 2017 - 2021

Daugavpils būvniecības tehnikuma internacionalizācijas stratēģija 2021.-2027.gadam

Internacionalizācijas stratēģijas mērķis ir veicināt izglītības iestādes internacionalizāciju, izmantojot daudzveidīgas starptautiskās sadarbības formas un veidojot partnerības, kas nodrošinātu vietējā un starptautiskā līmenī atzītas kvalitatīvas profesionālās izglītības ieguvi.

Internacionalizācijā ietvertas sekojošas prioritātes: sadarbības partneru tīkla paplašināšana, iesaistes starptautiskajās mobilitātēs veicināšana un starptautisko mobilitāšu kvalitātes pilnveide.

Internacionalizācijas stratēģijas uzdevumi:

 • Paplašināt starptautiskās sadarbības partneru loku un stiprināt sadarbību ar esošajiem tehnikuma partneriem ārvalstīs.

 • Palielināt izglītības iestādes pedagogu un izglītojamo iesaisti starptautiskās sadarbības aktivitātēs, īpašu uzmanību pievēršot izglītojamajiem no sociāla riska grupām.

 • Paaugstināt tehnikumā īstenoto starptautisko izglītojamo un pedagogu mobilitāšu kvalitāti un lietderīgumu, attīstot ECVET sistēmas izmantošanas iespējas izglītības iestādē ar mērķi ilgtermiņā ieviest to visās mobilitātes, pagarināt izglītojamo mobilitāšu ilgumu, veicot darbu ar mobilitāšu dalībnieku sagatavošanu un gūtās pieredzes izvērtēšanu.

 • Uzlabot tehnikumā pieejamo izglītības programmu kvalitāti, izglītojamo spējas strādāt multikulturālā un nepārtraukti mainīgā darba vidē, nodrošinot prakses gūšanas iespējas ārvalstīs, organizējot mobilitātes, piesaistot mācībspēkus no ārvalstu izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

 • Veicināt tehnikuma atpazīstamību starptautiskā vidē un izglītojamo no ārvalstīm piesaisti.

 • Attīstīt izglītojamo un pedagogu starpkultūru kompetenci, pilnveidojot izpratni par Eiropas vērtībām un ilgtspējīgas attīstības tendencēm.

Erasmus akreditācija

Erasmus akreditācija skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā ir:

 • instruments aktīvai iesaistei starptautiskā pieredzes apmaiņā un sadarbībā organizācijām, kuras darbojas skolu, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un mācību jomā;

 • paredzēta, lai rosinātu organizācijas stratēģiski plānot mobilitātes organizācijas attīstības veicināšanai;

 • ietver Erasmus kvalitātes standartus, kas jāievēro akreditētajām organizācijām, sniedz iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam mobilitātes projektiem;

 • apliecina organizācijas plānu īstenot augstas kvalitātes mobilitātes kā organizācijas attīstības pasākumu kopuma sastāvdaļu;

 • nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ programmā. Organizācijas varēs iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam arī ierastajā kārtībā saskaņā ar Erasmus+ programmas vadlīnijās noteikto.

Akreditāciju piešķir uz Erasmus+ programmas laiku līdz 2027. gadam, un īstenošanas gaitā tiek veikta tās uzraudzība un Erasmus plāna, kas ir akreditācijas pieteikuma daļa, aktualizēšana.

Daugavpils būvniecības tehnikuma Erasmus akreditācija (2021-2027) skolu (vispārējās izglītības jomā)

Daugavpils būvniecības tehnikumam 2020.gadā tika piešķirta Erasmus akreditācija skolu (vispārējās izglītības jomā) 2021.-2027.gada periodam.

2021-2027.gada periodam Erasmus plānā tika izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Vispārējās vidējās izglītības pedagogu digitālo prasmju pilnveide jēgpilnākai jaunāko tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā.
  Rezultāti būs: izstrādātās metodiskās izstrādnes, kas ietvers jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību stundu ietvaros; metodisko komisiju vadītāju novērtējums pēc stundu hospitācijas; pedagogu digitālo prasmju pašvērtējums un izglītojamo aptauja par jaunāko tehnoloģiju iekļaušanas mācību procesā kvalitāti.

 • Motivācijas stratēģiju apguve izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai un izglītības prestiža celšanai.
  To, cik lielā mērā būs izdevies sasniegt plānoto mērķi varēs izvērtēt analizējot izglītojamo mācību sasniegumus, rezultātus valsts centralizētajos eksāmenos, statistiku par izglītību priekšlaicīgi pārtraukušo skaitu tehnikumā. Izglītojamo motivāciju var novērtēt arī pats pedagogs, novērojot izglītojamā attieksmi un uzvedību mācību stundas laikā.

 • Pieredzes apmaiņas veicināšana inovatīvu mācību metožu apguvei un pielietošanai, svešvalodu zināšanu pilnveidei.
  Rezultāti: darba vērošanas aktivitāšu skaits, mācību stundu vadīšanas aktivitāšu skaits, īstenotie pasākumi pedagogu svešvalodas prasmju pilnveidei, vispārējās vidējās izglītības pedagogu svešvalodu zināšanu pašvērtējums. Mācību stundu, kurās tiks izmantotas inovatīvas mācību metodes un/vai integrētas svešvalodu zināšanas kvalitāti, izvērtēs attiecīgā mācību priekšmeta metodisko komisiju vadītāji.

Daugavpils būvniecības tehnikuma Erasmus akreditācija  (2021-2027) profesionālās izglītības jomā

Daugavpils būvniecības tehnikumam 2020.gadā tika piešķirta Erasmus akreditācija skolu (profesionālās izglītības jomā) 2021.-2027.gada periodam.

2021-2027.gada periodam Erasmus plānā tika izvirzīti sekojoši mērķi:

 • Starptautiskās sadarbības partneru tīklojuma paplašināšana un stiprināšana, pielāgojoties tehnikuma un darba tirgus izmaiņām.
  Novērtēšanas rādītāji būs: noslēgto starptautiskās sadarbības līgumu skaits; organizēto pasākumu skaits pieredzes apmaiņai klātienē un attālināti; izstrādāto projektu skaits un uzņemto ārvalstu izglītojamo skaits. Starptautiskās sadarbības tīklojuma paplašināšanu un stiprināšanu koordinēs tehnikuma Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa sadarbojoties ar iestādes administrāciju (direktora vietnieks izglītības jomā, mācību darba organizēšanā).

 • Starptautiskās pieredzes ieguves nodrošināšana ikvienam izglītojamajam, veicinot iekļaušanu un starpkultūru kompetences pilnveidi.
  Sasniegtā novērtēšanas kritēriji būs mobilitāšu dalībnieku skaits un starptautisko pasākumu skaits, kuros izglītojamie varēs piedalīties kā dalībnieki vai organizatori. Mobilitāšu dalībnieku skaita un mobilitātes kvalitātes izvērtēšana tiks veikta gada noslēgumā (decembrī) un attiecīgi tiks plānots projektu pieteikums nākamā gada Erasmus+ programmas izsludinātajiem konkursiem. Starptautisko pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā iesaistīsies tehnikuma Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa, Audzināšanas nodaļa un Izglītojamo pašpārvalde. Izglītojamo starpkultūru kompetences attīstību ir iespējams izvērtēt analizējot izglītojamo iekļaušanos starptautiskajos pasākumos, organizējot aktivitātes mācību stundu ietvaros un veicot izglītojamo aptauju.

 • Izglītojamo konkurētspējas vietējā un starptautiskajā darba tirgū paaugstināšana īstenojot starptautiskās mobilitātes.
  Progresa novērtēšanas rādītāji būs vidējais mobilitātes ilgums, izglītojamo skaits, kuri izmanto OLS un ECVET. Mobilitātes ilguma plānošanā un ECVET principa ieviešanā noteikti tiks iesaistīti iestādes administrācijas un mācību procesa plānošanas speciālisti, lai izvērtētu iespējas, grūtības un riskus plānoto pasākumu ieviešanai. Svešvalodu prasmju pilnveides procesā tiks iesaistīti svešvalodu pedagogi un arī citu priekšmetu pedagogi, kuri savos mācību priekšmetos varēs integrēt svešvalodu prasmju apguvi. OLS sistēmas izmantošana nodrošina valodas prasmju apguves progresa novērtēšanu noteiktā laika periodā.

 • Inovatīvu mācību pieeju un metožu ieviešana pārņemot ārvalstu labās prakses piemērus.
  Novērtēšanas kritēriji: starptautiskajās mobilitātēs iesaistīto pedagogu skaits; iegūtās informācijas izplatīšana mērķauditorijai (pasākumu skaits, iesaistīto cilvēku skaits); metodisko izstrādņu skaits; mācību procesa kvalitātes novērtējums. Pedagogu mobilitātes organizē tehnikuma Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa, sākot ar dalībnieku atlasi un kvalitātes izvērtēšanu mobilitātes noslēgumā (t.sk. pieredzes izplatīšanas pasākumi). Mācību procesa kvalitātes novērtēšana, kas ietver arī mācību pieeju un izmantoto metožu atbilstības, metodisko izstrādņu kvalitātes novērtējumu, tehnikumā norisinās regulāri un to veic izglītības metodiķis sadarbībā ar metodisko apvienību vadītājiem. Izglītības kvalitātes novērtēšanā tiek iesaistīti arī izglītojamie kā arī pedagogi katra mācību gada noslēgumā, veic sava darba pašvērtējumu.

 

« atpakaļ