Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza Višķi

Ziemas grupas 0-15ESF izlaidums

 

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums” (turpmāk – tehnikums) 2016. gada 20. decembrī pirmssvētku gaisotnē notika ziemas grupu izlaidums.
Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (turpmāk – projekts), vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001, ietvaros projekta grupu 0-15/ESF, programma “Būvdarbi”, 32a 582 01 1, kvalifikācija “Apdares darbu strādnieks”, sekmīgi pabeidza 27 audzēkņi.
Ar sirsnīgiem un siltiem vārdiem audzēkņus apsveica grupas audzinātāja Inna Koluža, novēlot panākumus dzīves ceļā, kā arī sasniegt augstus sasniegumus izvēlētājā profesijā.
Stratēģiskās attīstības un projektu daļas vadītāja Irīna Bakša pasniedza audzēkņiem piemiņas dāvanas – grāmatas ar vērtīgiem mājokļu pārvērtību padomiem, kā arī piemiņas medaļas.
Apsveicām visus audzēkņus ar gūtajiem panākumiem mācību laikā un tehnikuma vadības un kolektīva vārdā gribam novēlēt absolventiem sekojošos vārdus:

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies,
Un visu, visu laiku audz.

Fotogalerija:
Projekta grupas 0-15/ESF izlaidums

« atpakaļ