EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Nodaļas \ SAM 8.4.1 / Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (mūžizglītība)

Mācības pieaugušajiem
Nodarbību saraksts grupai SAM841-01 - "3D MAX ar priekšzināšanām"

Nodarbību saraksts grupai SAM841-02 - "ArchiCad iesācējiem"

Nodarbību saraksts grupai SAM841-03 - "Krāšņu, āra kamīnu būvēšana"

Nodarbību saraksts grupai SAM841-05 - "Stilu mācība"

Nodarbību saraksts grupai SAM841-06 - "Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)"

Nodarbību saraksts grupai SAM841-07 - "Kokgriešanas tehnoloģijas pamati"

NĀC MĀCĪTIES Daugavpils Būvniecības tehnikumā!

 
Neformālās izglītības programmas
 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati

Bez ierobežojuma

2 mēnesis (60 h)

6 - 12 personas

P, O, T, C, Pk,.:

15.15 - 21.10

S: 8:30-14:40

270,00 EUR

27,00 EUR

Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati

Bez ierobežojuma

2 mēnesis (60 h)

6 - 12 personas

P, O, T, C, Pk,.:

15.15 - 21.10

S: 8:30-14:40

270,00 EUR

27,00 EUR

 
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

  

Profesionālās tālākizglītības programma 

Izglītības programma

Iegūstamā profesija

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa

Līdzmak-sājums 10%*

Kokizstrādājumu izgatavošana

Galdnieks

9. klases

5 mēneši (640 h)

6 - 12 personas

P, O, T, C,Pk,:

15.15 - 21.10 S: 8:30-14:40

1029, 60 EUR

102,96 EUR


* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


KAS VAR PIETEIKTIES
strādājošie:
  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o   vienkāršajās profesijās strādājošie

  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās līdz 16. aprīlim (ieskaitot)!

Iesniedzamie dokumenti: 


Iesniedzamie dokumenti:
  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

  • Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, 1-111. kabinetā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00:
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: alla.reca@dbt.lv , T. 22024889
Par projektu 

Projekta nosaukums

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar:
· Latvijas pašvaldībām
· izglītības iestādēm
· Nodarbinātības valsts aģentūru

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas termiņš

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR:
· Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
· Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta mērķa grupa

Strādājošie iedzīvotāji*:
· vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri)
· ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
· vecumā no 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
 o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki (piemēram, konduktori, pārdevēji, ielu tirgotāji, kasieri, sanitāri, apsargi, u.c.)
 o kvalificēti strādnieki un amatnieki (piemēram, juvelieri, podnieki,maiznieki, kurpnieki, u.c.)
 o iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (piemēram, karjera strādnieki, transporta līdzekļu vadītāji, u.c.)
 o vienkāršās profesijas (piemēram, apkopēji, veļas mazgātāji, krāvēji, iesaiņotāji, atkritumu savācēji, sētnieki, kurjeri, u.c.)
· vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
· bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”izpratnē.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts

Mācību maksa:
· mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
· mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas (ja nepieciešams):
· pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās,
· karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.

Cits atbalsts:
· asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
· atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Projektā pieejamie izglītības pakalpojumi

Pieejamo mācību veidi:
· profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
· profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
· neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:
· ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):
· mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
· informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
· mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:
· profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
· profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
· neformālās izglītības programmu īstenošana.

Nodarbinātības valsts aģentūra:
· atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
· mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Projekta īstenošanas pamats

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”, projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

 

Pirmā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem noslēgusies

 

Neformālās izglītības programmas “Stilu mācība” un “Rasēšana AutoCad” izlaidums