EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Nodaļas \ SAM 8.3.4. / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai

 


Projekts SAM 8.3.4.0/Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


Par projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. 

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Mērķgrupa: 

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
No 2017. gada 15. novembra mūsu izglītības ietāde sākusi īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS ( 8.3.4. 0/16/I/001).
Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. – 4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.
Daugavpils Būvniecības tehnikumā 2017./2018. mācību gada 1. semestrī no 15. novembra līdz 22. decembrim projektā bija iesaistīts 81 izglītojamais. 2. semestrī atbalstu projekta “PuMPuRS” ietvaros saņēma 106 izglītojamie. 

Atbalsta veids

2017./2018. mācību gada 1. semestris (iesaistīts 81 izgl.)

2017./2018. mācību gada

2. semestris (iesaistīti108 izgl.)

ēdināšana

73

79

nodrošināta nakšņošana

40

25

nodrošināti individuālie mācību līdzekļi

12

-

kompensēti transporta izdevumi

1

2

sniegts konsultatīvais atbalsts

28

56

Iesaistītie konsultatīva atbalsta sniedzēji

16

19

iesaistītie pedagogi

20

19
Mūsu izglītības iestādē projekts darbosies arī 2018./ 2019. mācību gadā.

Sagatavoja projekta vadītāja Gunta Šukurova


Projekta īstenošanas laiks:
 03/2017 – 12/2022 

Vairāk informācijas http://www.pumpurs.lv