EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskās izstrādnes

Metodiskās izstrādnes 2016./2017.m.g.

 

N.p.k.

Metodiskā materiāla nosaukums

Apraksts

Pedagogs

1.

Daži algoritmizācijas izmantošanas paņēmieni latviešu valodas stundās

Starppriekšmetu metodisks materiāls, kas palīdz apgūt gramatikas, orfogrāfijas un ortogrāfijas likumus latviešu valodā.

N.Nagle

2.

Angļu valodas stunda “Māksla”

Mācību stundas apraksts ar darba lapām, kas palīdz iemācīt izglītojamos  runāt un aprakstīt mākslas šedevrus.

N.Golubeva

3.

Pārbaudes darbi literatūrā 10.-12.klasei

Metodiskais palīglīdzeklis atbilst mācību priekšmeta „Literatūra” programmai un izmantojams kā tēmas nobeiguma pārbaudes darbiem, vērtējams 10 ballu sistēmā. Pārbaudes darbi tiek piedāvāti trijos variantos: dzejas teksta analīze, prozas teksta analīze un lugas analīze.

A.Nikitina

4.

Praktiska satura uzdevumi matemātikā un ekonomikā

Praktisku uzdevumu risinājums, uzdevumu piemēri, kuri tiek izmantoti gan ekonomikas, gan matemātikas priekšmetā.

I.Simanoviča,

I.Kuņicka

5.

Inquiry based learning metodes izmantošana profesionālo skolu izglītojamajiem

Metodisks materiāls par Inquiry based learning metodes praktisku izmantošanu fizikas, ķīmijas un citu mācību priekšmetu pasniegšanā. Šo metodiku var izmantot ne tikai vispārējās vidējās izglītības priekšmetu skolotāji, bet arī profesionālo priekšmetu skolotāji, īpaši praktiskajās mācībās.

I.Kalviša

6.

Vērtības. Vērtību spēle

Metodisks materiāls/Spēle, ko var izmantot izglītojamiem, pedagogiem un pašiem izglītojamajiem būs interesanti uzzināt, kas viņu dzīvē ir galvenais, kuras no dzīves vērtībām ir prioritāras.Ar konkrētu piemēru palīdzību izglītojamie spēs paust un aizstāvēt savu viedokli.

A.Baltoviča

7.

Četru gadu ceļš no Latvijas valsts proklamēšanas līdz  starptautiskai atzīšanai

Metodisks materiāls/prezentācija par Latvijas proklamēšanu un atzīšanu Latvijas vēstures stundām.

A.Gulbis

8.

Virsmas flīzēšana

Metodisks līdzeklis kā pārbaudīt virsmas flīzēšanas veikto darbu kvalitāti. Uzdevuma izpildes pārbaudes kritēriji un vērtēšanas tabula.

S.Lukjanskis, I.Koluža

9.

Cenu veidošana būvniecībā

Izstrādnē apkopota informācija par nozīmīgākajiem BP cenu veidošanas jautājumiem, prezentācija un izdales materiāli.

V.Vasilis

10.

Cietības noteikšanas metodes

Metodisks materiāls par cietības mērīšanu pēc Brineļa, Rokvela un Vikersa metodes.

R.Vadzis

11.

Metināmo savienojumu tipi

Šie metodiskie ieteikumi ir domāti skolotājam, lai palīdzētu novadīt nodarbības atbilstošajam tematam izglītojamiem, kuri mācās izglītības programmā „Metālapstrāde” un apgūst profesiju „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” 1 gada garumā.

J.Umbraško

12.

Daudzkārtu šuvju metināšana

Metodisks līdzeklis paredzēts Metināšanas nodaļas profesionālo priekšmetu pedagogiem veicot praktiskās mācības.

T.Plinte,

V.Mizāns

13.

Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana

Izstrādnē ir sniegti ieteikumi automobiļa dīzeļdzinēja vadības bloku uzlabošanai. Secīgi parādīts kā palielināt dīzeļdzinēja jaudu ar datorprogrammas palīdzību.

K.Sarans

14.

Dzinēja cilindru bloka galvas uzbūve

Metodiskajā materiālā/prezentācijā ir apkopota informācija par automobiļu cilindru galvas uzdevumiem, veidiem, elementiem, uzstādīšanas prasībām,cilindru galvas nostiprināšanas prasībām. 

A.Veliks

15.

Stūres iekārta un tās remonts

Metodiskais materiāls/prezentācija ļauj izprast un apgūt automašīnas stūres uzbūvi un darbību, uzzināt iespējamos darbības traucējumus un to novēršanu.

A.Tavkins

16.

Ģeometriskā nivelēšana: paaugstinājuma mērīšana, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem

Izstrādne paredzēta iglītojamo izpratnes veidošanai par augstumu mērīšanu. Vispārājam priekšstatam uzskaitītas dažādas augstumu noteikšanas metodes, aprakstīts ģeometriskais augstumu mērīšanas princips, nivelēšanas gājiens, uzmērīšana ar starppunktiem.

J.Ancāns

17.

Testi un kontroldarbi izglītojamo zināšanu pārbaudei ceļu būvē

Izstrādāti 4 testi Power Point programmā un 4 kontroldarbi ar vērtēšanas skalām profesionālā mācību priekšmeta „Ceļu tīklu sistēmas” apgūstamajām tēmām izglītības programmai “Ceļu būvtehniķis”, lai audzēkņi strādājot pāros vai individuāli spētu novērtēt savas zināšanas par konkrēto tēmu.

I.Pujate

18.

Ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas iespēju analīze mācību tehnisko līdzekļu izveidei

Izstrādnē aplūkota ātrās prototipēšanas FDM tehnoloģijas klasifikācija un šīs tehnoloģijas galvenās īpašības. Apskatīts  prototipēšanas FDM tehnoloģijas veids (3D printēšana), kā arī aplūkotas dažādu materiālu īpašības, kuri ir nepieciešami mācību tehnisko līdzekļu izveidei. Aprakstīts eksperiments, kura gaitā tika pārbaudīts viens no FDM tehnoloģijas materiāliem. Izmantojot datorprogrammu SolidWorks tika uzmodelēti paraugi, kuri pēc tam tika izprintēti ar 3D printēšanas metodi pielietojot PLA materiālu. Izgatavotie paraugi tika pārbaudīti uz pārraušanu attiecībā pret pārraušanas spēka pielikšanas virzienu kā arī tika veikta nepieciešamo spēku pielikšanas skaitliskā analīze.

Ir izstrādāta robota satvērēja karkasa modeļa skice, kuru ir iespējams izgatavot izmantojot FDM tehnoloģiju, 3D printēšanu.

L.Gladeviča

19.

20.gs. kultūra un māksla. Modernisms

Interaktīva prezentācija praktiskai nodarbībai/spēlei kultūras un mākslas vēstures nodarbībām.  Izstrādne palīdz izprast 20.gs.kultūras un mākslas galvenos jēdzienus, sekmē izglītojamo interesi par modernisma virzieniem, to attīstību un vērtībām. Materiāls ir paredzēts darbam ar interaktīvo tāfeli.

V.Siņakova

20.

Elektriskie mērījumi un elektriskie mēraparāti

Izstrādnē ir aplūkoti elektrotehnikas mēraparātu konstrukciju un darbības principi, apskatīta mērījuma kļūdas aprēķināšanas metode, klasiskie bultas mēraparāti un digitālie multimetri. Detalizēti apskatītas mēraparātu ieslēgšanas instrukcijas. Aprakstīts, kādus mēraparātus lieto, kas palīdz pareizi izvēlēties mērīšanas funkcijas un pareizi pieslēgt mēraparātu ķēdē.

J.Kevišs
 

Dekoratīvais sienu apmetums


 

Flīžu līmēšana


 

Ģipškartona plākšņu konstrukcijas


 

Ūdens sildītāja pievienošana apkures sistēmai