EN LV RU
Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Ludza
dbt.lv
Sākums \ Pedagogiem \ Metodiskais darbs

Metodiskā darba prioritātes

  Daugavpils Būvniecības tehnikuma metodiskā darba prioritātes 2016./2017. m.g.

 1. Sekmēt vispārizglītojošo mācību priekšmetu vielu mijiedarbību ar profesionālo mācību priekšmetu saturu;
 2. Pilnveidot mācību saturu, formas un metodes;
 3. Panākt mācību un audzināšanas darba vienotību;
 4. Paaugstināt Skolas pedagoģisko darbinieku pedagoģisko kvalifikāciju un profesionālo meistarību;
 5. Pētīt, apkopot un ieviest mācību un audzināšanas procesā pozitīvo pedagoģisko un ražošanas darba pieredzi, jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus;
 6. Pamatoti jānosaka metodiskā darba saturs un jāizstrādā metodiskā darba struktūra.

Metodiskais darbs ir galvenais līdzeklis, ar kura palīdzību ir jāietekmē mācību kvalitāte, jāpaaugstina mācību un audzināšanas procesa efektivitāte.

 Mācību satura kvalitatīvākai nodrošināšanai Tehnikumā ir izveidota Metodiskā Padome, lai atbalstītu mācību darba kvalitāti, sniegtu skolotājiem nepieciešamo palīdzību, sadarbotos ar savas un citu skolu kolēģiem, piedalītos profesionālās pieredzes projektos. Metodiskās Padomes uzdevumos ietilpst:
 1. metodisko komisiju darbu koordinēšana,
 2. prioritāru skolotāju metodiskā darba un tālākizglītības virzienu noteikšana,
 3. priekšlikumu Skolas izglītības programmu satura veidošanas sagatavošana,
 4. mācību satura atbilstības izglītības standartiem sekmēšana,
 5. izglītojamo objektīvu mācību darba vērtēšanas veicināšana u.c..
Metodiskā Padome apvieno Metodisko komisiju vadītājus un administrācijas pārstāvjus. Tehnikumā kopumā darbojas 9 tematisko jomu un nodaļu metodiskās komisijas, t.sk. valodu zinību, tehnisko zinību, sociālo, kultūrizglītības zinību metodiskās komisijas, kuras apvieno visus Tehnikuma vispārizglītojošo priekšmetu skolotājus.